ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №155 Веселина

Тип:ДГ
Номер:155
Име:Веселина
Директор:Галя Бързева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Георги Минчев", №35
Комуникация:
8700538 9713348
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания200
СОП110
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания400
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 



ДГ №155 "Веселина" се помещава в две специално строени сгради с
10 групи, едната сграда се намира на ул. "Георги Минчев"35 , а другата ул.
"Каймакчалан"4. Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и
предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане
на качествен и пълноценен педагогически процес.

 

Силни страни в дейността на ДГ №155 „Веселина”:

  • Пълноценното използване на учебното време и допълнителните дейности довеждат до постигане на образователните и възпитателни цели на обучението и превръщането на детската градина в по-желана територия за децата;
  • Единодействие в работата на целия персонал в стремежа да се защити визията за ДГ №155 „Веселина” като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се надграждат традициите и се спазват определен ред и правила на поведение;
  • Качественото планиране на дейностите е решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на детското заведение;
  • Системен контрол и прозрачност в работата и организацията от страна ръководството;
  • Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната работа;
  • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирания бюджет;
  • Много добро взаимодействие и сътрудничество с организации, обществеността в квартала и родители;
  • Много добри изяви на деца и служители в областта на безопасността на движение по пътищата. Получено  признание - международен сертификат от Европейската комисия за участие в „Да спасим заедно 25 000 човешки живота”;
  • Ентусиазирано участие на деца, учители и родители в обновяване на занимални, двор и терена около детската градина, което води до създаване на приветлива и естетична среда;
  • Подобряване на материално техническата база по групите и в методическите кабинети, обогатяване на библиотечния фонд.

 

През учебната 2018-2019 год. ДГ № 155"Веселина" работи по одорен проект на МОН на тема: "Заедно за всяко дете"

ДГ „Веселина”  от няколоко години целенасочено  работи по посока подобряване комуникацията с родителите. Изградените традиции на добро взаимодействие, информираност и сътрудничество повишават взаимното доверие между родителите и детската градина.

 Въведените добри практики за сътрудничество и активно участие на родителите в процеса на социализация, възпитание и отглеждането на децата,  водят до повишаване качеството на образователния процес, осигуряване на спокойствие  и сигурност, както за родителите, така и за децата ни.

Важна тема за работа  както с родителите , така и с учителите е как да говорим за децата с проблеми в развитието им.

За нас е важно да насочим родителите  да виждат в лицето на институцията,  място за подкрепа, а в лицето на учителите-партньор, който да ги подкрепи.

Допълнителна информация за ДГ № 155"Веселина" всеки родител може да получи от сайта на градината: dg155.com

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. В ЦЕНРАЛНАТА СГРАДА ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ГРУПИ КАКТО СЛЕДВА:

ДВЕ ПЪРВИ ГРУПИ    ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.                                  ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   54

ЕДНА ВТОРА            ДЕЦА РОДЕНИ  2015 Г.                                 ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   31

ЕДНА  ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ    ДЕЦА РОДЕНИ  2014 Г       ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 31

ДВЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ 6 ГОДИШНИ      ДЕЦА РОДЕНИ 2013 Г.       ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 63

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. В СГРАДАТА НА УЛ."КАЙМАКЧАЛАН"  ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ГРУПИ КАКТО СЛЕДВА:

ЕДНА ПЪРВА        ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.                                          ОБЩ  БРОЙ ДЕЦА  27                          

ЕДНА ВТОРА       ДЕЦА РОДЕНИ  2015 Г.                                          ОБЩ БРОЙ ДЕЦА  30

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ        ДЕЦА РОДЕНИ    2014 Г.     ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   35

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА  6 ГОДИШНИ      ДЕЦА РОДЕНИ    2013 Г.      ОБЩ БРОЙ ДЕЦА  31

За учебната 2020/2021 год.

за  сградата на ул."Георги Минчев" ще бъдат приетите 46 деца по общи  и социални критерии, 4  деца със СОП и 4 деца с хронични заболявания.

за "Веселина  2 " на  ул."Каймакчалан" № 4  ще бъдат приети , 23 деца, по общи  и социални критерии, 2 деца със СОП и 2  деца с хронични заболявания.
 

За децата със СОП в детската градина има сформиран екип от:

психолог

ресурсен учител

логопед 

пом. учител

 

В ДГ №155 "Веселина" се предлагат срещу заплащане от родителите
следните допълнителни педагогически услуги

Чуждоезиково обучение /английски език/

Приложни изкуства

Футбол

Плуване

Ски- училище

Народни танци

Карате

Психомоторика

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №155”ВЕСЕЛИНА-2"

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2020г.


 

Обявяване на списъците от първо класиране

 15.05 2020 г. /петък/

- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДГ
- на място в детската градина  - ДГ №155

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ДВЕТЕ СГРАДИ СЕ ИЗВЪРШВА В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА

Записване на децата, приети на първо класиране

18 май 2020 г.   -   29 май 2020 г. 

за което е необходимо родителите да носят: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/
 

2. Оригинал

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

 

При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на детската градина

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

 

Класирането  на деца с равен брой точки ще се извършва

на принципа на случайно число, избрано от системата

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

18 май 2020 г.   -    29  Май 2020 г.


9.00 ч. – 12.00 ч.      13.00  до 16.00 ч

 

 

 

            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                        ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №3 НА МНЗ ОТ 05.02.2007 ГОД ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН ИЗДАДЕНА НЕ ПО- РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТИРИИ, ИЗВЪРШЕНИ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО.

                        ЗА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ПЪРВА ГРУПА И НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ЯСЛА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦАЕ НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ:

                        1.ЗДРАВЕН КАРТОН И ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР С ВПИСАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТТА

                        2. ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ, ИЗВЪРШЕНИ НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ.

                        3.ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ.

                        4. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН ИЗДАДЕНА НЕ ПО- РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ.