ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №154 Сбъдната мечта - сграда бл.73

Тип:ДГ
Номер:154
Име:Сбъдната мечта - сграда бл.73
Директор:Галя Алексиева-Костадинова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, бл.73
Комуникация:
8722435 8722435
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред700
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред601
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

На вниманието на родителите!

 

 

ГРАФИК

На дейностите , свързани с класиране и записване

на децата в ДГ154 "Сбъдната мечта" бл. 73,  за учебната 2020/2021 год.

Прием - м. септември 2020год.

Първо класиране -15.05.2020г./петък/

Обявяване на списъците  16.05.2020/събота/

-по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДГЗ

- на място в детската градина

Записването на децата приети и в двете сгради се извършва в

централната сграда, ул."Слатинска"№60


Записване на децата приети на първа класиране

18.05.2020г. - 29.05.2020г.

за което родителите е необходимо да представят:

Задължителни документи:

1.Заявление от родителя /типова бланка/

2.Оригинал - удостоверение за раждане.

3.Лични карти на родителите.

4.Допълнителни документи , удостоверяващи наличие на предимство

 

При записване родителите се запознават :

1. С Правилника за дейността на ДГ154 "Сбъдната мечта"

2.Списък на медицинските изследвания и документи за прием.

 

График на часовете, в които ще се извършва записването

 

18.05.2020г. - 29.05.2020г.

от     9.00ч.    - 12.00ч.

и от 13.30 ч.  - 17.00ч.

 

Заявление за записване може да бъде изтеглена от Интернет

/e-mail пощата на родителя/

или да я получи на място от директора

Ще Ви бъдем благодарни, ако си носите лична химикалка, маска и ръкавици!

 

От ръководството


 

 


 


Уважаеми родители,

Във връзка с Наредба №6 от 09.07.2019г. за реда и условията за провеждане

на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система,

издадена от министъра на здравеопазването, децата /респективно родителите/ на ДГ154"Сбъдната мечта"

трябва да представят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти, в изпълнение на

Наредбите№15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Наредба №3/05.02.2007г.

за здравните изисквания към детските градини и Наредба№03/27.04.200г. за здравните кабинети в

детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа прием ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината.

Същата може да бъде предоставена във вариант и носител, удобен за ОПЛ, независимо от това

дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от

здравния картон или написана на талон.

Изписано "Отговоряне на възрастта", не се приема за достоверно.

Родителите носят лична отговорност за физическото предсавяне на информацията за

имунното състояние на децата им.

в случай на отказ за предоставяне на данните на медицинските специалисти, същите ще бъдат подадени

на районните епидимиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

От ръководството.

ДГ154"Сбъдната мечта" бл. 73 ще работи с деца от 16.09.2019г.


През учебната 2019/2020 година, в сградата на улица "Кривина",бл.73,

децата са разпределени както следва:

Една смесена група

ДЕЦА РОДЕНИ 2016Г.  ОБЩ БРОЙ 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2015 Г. ОБЩ БРОЙ 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2014Г. ОБЩ БРОЙ  9

ДЕЦА РОДЕНИ 2013Г. ОБЩ БРОЙ  7

PА СГРАДА БЛ.73  ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ 4 ДЕЦА РОДЕНИ 2016Г. ПО ОБЩИ И

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ, 1 ДЕТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 1 ДЕТЕ  СЪС СОП.

В ДГ154"Сбъдната мечта" се предлагат срещу записване от родителите следните

допълнителни образователни дейности:

Чуждоезиково обучение/английски език/

Народни танци

Латино и модерни танци

Плуване

Йога

Ски-училище

Допълнителна информация всеки родител може да получи от сайта на градината dg-154.com


График на дейностите, свързани с класиране и записване в ДГ154 "Сбъдната мечта"

сграда бл.73

Класиране и записване прием м.септември 2019г.

Обявяване на списъците от първо класиране - 11 май 2019г./СЪБОТА/

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДГЗ

-на място в детската градина

Записването на децата приети в двете сгради се извършва в

централната сграда.

Записване на децата , приети на първо класиране

13 май - 23 май 2019г.,

за което е необходимо родителите да носят:

Задължителни документи:

1.Заявление от родителя/типова бланка/

2.Оригинал/

3.Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

при записване родителите се запознават с:

1.Правилника за дейността на ДГ 154"Сбъдната мечта"

2.Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

График на часовете  в които ще се извършва записването&

1 май - 23 май 2019г.

от 9.00ч до 12.00ч. и

от 13.30ч. до 15.00ч.


Директор Мария Езекиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

ЦДГ54"Сбъдната мечта" - филиал бл.73 ще работи с деца от 14.09.2015г.

От 01.09.2015г. в  централната сграда ще се  приемат  деца и от филиала .

Необходими документи за постъпване в детска градина:

1. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен

От ръководството

 

 

 

 

 

На дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Прием - септември 2013 година

27.04.2013 година / събота/

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДЗ

- на място в детската градина - ул. "Слатинска" №60

Централна сграда от 08.00ч. до 12 .00 ч.

29.04.2013г. - 17.05.2013г.

Записване на децата , приети при първо класиране,

за което родителите е необходимо да носят:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя / типова бланка/ от ИСОДЗ

2.ОРИГИНАЛ и копие от:

- удостовеление за раждане на детето

- лични карти на родителите / или нотариално заверено копие, ако записването се извършва

от упълномощено лице/

3. ДРУГИ документи, удостоверяващи наличие на предимство според критериите

/ подробен списък на съдържанието на документите, които трябва

да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете-

подсекция "Необходими документи"

4. Здравно -профилактична карта на детето , попълнена от личен лекар

/мокър печат/ с данни за имунизационния статус на детето, съгласно

изискванията на Наредба№5 / 2005г. за имунизациите в РБългария.

ВАЖНО!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1. Служебните бележки, доказващи трудов статус, трябва да бъдат:

. с мокър печат и изходящ номер, ЕИК / Булстата/ на работодателя, име и подпис

на длъжностно лице / управител, изп. директор или гл. счетоводител/

.трябва да бъдат указани длъжността , дата на постъпване и адрес на месторабота / не на регистрация

на фирмата/

. Възможно е да се самоосигурявате - следва да представите копие от документите,

удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

ВНИМАНИЕ! Ако се установи, че родителят/Настойникът/е използвал критерии,

които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ,

получава отказ за записване и може да кандидаства отново по общия ред за

следващо класиране.

При записване родителят се запознава с:

1. Правилника за  дейността на детската градина

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

от м. септември І гр. 2013г.

Класирането на деца с равен брой точки ще се извършва на принципа на случайно число, избрано от системата

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, в които ще се извършва записването :

от 29.04.2013 до 17.05.2013 вкл. от 8.30.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден

 Заявление / бланка/ може да бъде изтеглена от Интернет

 / e- mail на родителя/

или да я получи на място от директора на ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Директор: Мария Езекиева

 

 

 

Приети допълнителни критерии

 за  учебната 2013 -2014 година

Критерии

ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември 2013 г.

ДК3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони)

ДК4.) Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие.

 

 

 

Уважаеми родители,

На 26.09.2012г. /сряда/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща.

Присъствието на един от родителите е задължително1

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

ЦДГ54"Сбъдната мечта" - филиал бл.73 ще работи с деца от 10.09.2012г.

От 03.09.2012г. в  централната сграда ще се  приемат  деца и от филиала .

Необходими документи за постъпване в детска градина:

1. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка о тличния лекар за липса на контакт със заразно болен

От ръководството

 

 

 

 

 

График

На дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ЦДГ54"Сбъдната мечта" - филиал бл.73

Прием - септември 2012 година

05.05.2012г./ събота/

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e- mail на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДЗ

- на място в детската градина -ЦДГ54 "Сбъдната мечта"- филиал бл.73

От 08.00 до 12.00 часа

От 07.05.2012г. до 18.05.12г. вкл. записване на децата,

приети на първо класиране в централната сграда , ул. Слатинска"№60,

за което родителите е необходимо да носят:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя / типова бланка/

2. ОРИГИНАЛ и копие от:

- удостоверение за раждане на детето

-лични карти на родителите

3. ДРУГИ документи, удостоверяващи наличие на предимство

При записване родителя се запознава с:

1. Правилника за дейността на детската градина

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

Класирането на децата с равен брой точки ще се извършва

на принципа на случайно число, избрано от системата

График на часовете, в които ще се извършва

записването от 8.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден

от 07.05-12г. до 18.05.12г. вкл.

 Заявление / бланка/ може да бъде изтеглена от Интернет

/   e- mail на родителя /

или да я получите на място от директора на ЦДГ 54 "Сбъдната мечта/

Директор :   Мария Езекиева

 

 

 

 

На 29.09.2010г. /Сряда/  от 17 часа, ще се проведе родитело- учителска среща.Присъствието на един от родителите е задължително!

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 


Да се запознаем

СЪОБЩЕНИЕ:

Уважаеми родители,

ЦДГ54"Сбъдната мечта" - филиал бл.73 ще работи с деца от 13.09.2010г.

От 01.09.2010г. в  централната сграда ще се  приемат  деца и от филиала .

Необходими документи за постъпване в детска градина:

1. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка о тличния лекар за липса на контакт със заразно болен.

От ръководството

 

 

 

 

За информация на родителите съобщаваме, че ЦДГ№54"Сбъдната мечта" ще работи през цялото лято. Групите ще бъдат сборни.

За информация на родителите, който кандидатстват чрез информационната система за учебната 2008 - 2009г.поясняваме,че заявените 5 свободни места за децата родени 2003г. са за смесена група на ЦДГ 54 във Филиала, бл.73 р-н "Слатина"


Кои сме ние

ЦДГ № 54 "Сбъдната мечта" е наречена не случайно с това име. Тя е мечтаното
място за първите стъпки на децата в опознаването на света, за щастливи и весели
игри, за откриване и развитие на способностите им, за получаване на равен старт
в І клас.

ЦДГ № 54 е общинска детска градина, открита през януари 1965 година. Вече 40
години в нея грижовни учители възпитават, отглеждат и обучават деца от 3 до 7-
годишна възраст. С работата си те са извоювали авторитета на детската градина и
признанието на родители и деца. Много бивши възпитаници, станали родители,
отново поверяват своите деца на грижите на персонала на ЦДГ № 54.

През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане
на традициите в детската градина. Работещите сега учители ги продължават като
внасят и нови идеи за поддържане доброто име на заведението.

В ЦДГ № 54 могат да се отглеждат 120 деца, разделени по възраст в 4 групи в
централната сграда и 1 смесена група във филиала на детската градина.

Грижи за децата полага високо квалифициран персонал в следния състав:
директор, 10 учители, музикален ръководител, касиер-домакин,мед. сестра, 6
помощник-възпитатели, кухненски персонал, перач, общ работник.

Местоположение

ЦДГ № 54 се намира в град София на улица "Слатинска" № 60. Освен централната
сграда към детската градина е открит филиал в блок № 73 в район Слатина.

Материална база

Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и
сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата с
играчки и пособия. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и
декоративни пана.

Градината разполага с помещения за готвене, пране, кабинети на директора и
касиера, медицински кабинет.Децата спортуват във физкултурен салон, снабден с
необходимите уреди за двигателна активност.

В топлите дни децата могат да играят на двора на обособени площадки с
катерушки, пързалки,люлки и пясъчници, или да тичат и играят на поляната до
централната сграда, която също е оборудвана с уреди за игра.

Всяка година персоналът се стреми да обнови и обогати материалната база.

Допълнителни педагогически услуги

Английски език

Тази дейност се предлага от фирма "Образование за бъдеще", в която работят
квалифицирани преподаватели. Преподава се по системата GET READY, главно чрез
лесни и забавни, запомнящи се песни и стихотворения. Обучението е в две форми -
обикновена и разширена. Седемгодишните деца, завършващи разширената форма на
обучение получават сертификат за завършен курс.

Часовете се провеждат в отделен, специално оборудван кабинет два пъти
седмично сутрин по 30 мин.,а веднъж седмично следобед се провежда музикален час
с акомпанимент от квалифициран музикален ръководител.

Всяка година децата, изучаващи английски език, изнасят тържества по случай
Коледа и края на учебната година.

Футбол

Предлага се от ДФК "Лъвчетата". Децата тренират през лятото навън на една от
свободните площадки в двора на заведението, а през зимата - във физкултурния
салон на детската градина. Играе се на игрище с малки врати. Фирмата осигурява
топки и екипи за малките футболисти. Чрез този спорт се развива двигателната
активност на децата, те се закаляват и се научават да действат в екип.Часовете
се провеждат два пъти седмично сутрин по 30 мин.

В края на учебната година се провежда турнир за купата на район Слатина и на
град София в Зимния Дворец на Спорта.

Латиноамерикански и модерни танци

Провежда се от 2003г. от фирма ЕТ "Милена Маймарева", лично от г-жа
Маймарева два пъти седмично по 30 мин. във физкултурния салон. Чрез този спорт
се развива двигателната активност на децата, чувството им за ритъм, а също така
са и добро забавление.

Художествена гимнастика

Това е безплатна дейност, чрез която се развиват двигателната активност,
гъвкавостта и координацията на децата.Часовете се провеждат два пъти седмично
след обяд по 30 мин. във физкултурния салон. Преподавателят е от УСШ. в края на
годината се провежда показна продукция пред родителите за показване на
постигнатите резултати.

Забавления

За разнообразяване ежедневието на децата в детската градина се организират
театрални постановки с посещения на артисти от столични театри, циркови трупи,
концерти. Чрез тях децата не само се забавляват, това са първите им срещи с
професионалното изкуство.

Как да се свържете с нас

Ако искате Вашето дете да бъде отглеждано при най-добри условия, от най-
добри учители, да изживее незабравими мигове и да бъде отлично подготвено за І
клас, намерете ни на ул. "Слатинска" № 60 или ни се обадете на телефони
872-24-35 и 873-96-02 .