ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №176 Зорница - филиал с. Волуяк

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:176
Име:Зорница - филиал с. Волуяк
Директор:Росица Манова
Район:Връбница
Адрес:с.Волуяк, ул. "Зорница", №42
Комуникация:
9989041
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №176 "Зорница" е открита със Заповед № РД-09-304/7.05.2012г. на Кмета на Столична община. Обслужва двете села - Волуяк и Мрамор и обединява детските градини в тях. Капацитетът на детската градина е около двеста деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас. Разпределени са в шест градински и една яслена група. Основната сграда на ДГ №176 е в с. Мрамор с четири групи. Филиалът в с. Волуяк  е новопостроена детска градина, разполагаща със съвременна и функционална материална база, физкултурен салон и музикален салон. 
Детската градина разполага с просторни дворове с разнообразна растителност и обособени площадки за всяка възрастова група.

За децата се грижат 12 учители, 1 учител по музика, 8 помощник-възпитатели и 4 медицински сестри.
Учебно-възпитателният процес се осъществява съгласно държавните образователни стандарти по утвърдена програма.

Педагогическият екип работи за:
- гарантиране значимостта на детството;
- поставяне на детето в центъра на педагогическия процес;
- целенасочена предучилищна подготовка.

По желание на родителите децата посещават допълнителни образователни дейности:
- английски език;
- народни танци;
- изобразителни изкуство;
- футбол.

  • За учебната 2018/2019г.

Брой групи - 1 яслена и 6 градински.
Брой деца в групите по години на раждане:
2017г. - 3 деца, 2016г. - 49 деца, 2015г. - 39 деца, 2014г. - 49 деца, 2013г. - 37 деца, 2012г. - 24 деца, 2011г. - 1 дете
Групи за деца със СОП - няма.
Осигурен е персонал в подкрепа на приобщаващото образование - ресурсен учител от РЦПППО - гр. София.

  • За учебната 2019/2020г. са обявени следните места за прием:

Основна сграда - с. Мрамор:
- родени 2017г. - 8 деца общ прием
- родени 2016г. - 18 деца общ прием, ХЗ - 3 деца, СОП - 3 деца

Филиал - с. Волуяк:
- родени 2017г. - 20 деца общ прием, ХЗ - 3 деца
- родени 2016г. - 1 дете общ прием, СОП - 3 деца

За учебната 2019/2020г. децата ще бъдат разпределени по групи, както следва:
- 1 яслена група във филиал с. Волуяк за деца родрни през 2017г.;
- 3 първи групи /1 група - филиал с. Волуяк; 2 групи - с. Мрамор/ за деца родени през 2016г. и 2017г.
- 2 трети групи /1 група - филиал с. Волуяк; 1 група - с. Мрамор/ за деца родени през 2013г., 2014г. и 2015г. 
- 1 четвърта група в с. Мрамор за деца родени през 2013г.

Записването на класираните деца ще се извършва в двете детски градини по определен график.

Допълнителна информация може да получите на тел.:

- 02/998 23 72
- 02/998 90 41
- 0884 80 17 15