ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №90 Веса Паспалеева (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:90
Име:Веса Паспалеева
Директор:Катя Йорданова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Иван Момчилов" , №44
Комуникация:
02/9382918
02/9360464
02/9382856
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2600
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3821
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №90 (ОДЗ №90) се преименува на Детска градина №90 "Веса Паспалеева" (ДГ №90 "Веса Паспалеева").

ДГ № 90 „Веса Паспалеева“ е детско заведение с цел обучение и възпитание на деца от 10 месеца до постъпване в първи клас. В централната сграда функционират 2 яслени и 6 градински групи, а в сградата на ул. „Бял люляк“ №19 – 1 яслена и 3 градински групи.  

ДГ №90 разполага със съвременна материална и дидактична база с функционални помещения, с обособени разнообразни кътове за занимания и игри, с плувен басейн, музикален и физкултурен салон, кабинет за чуждоезиково обучение и проектна дейност, логопедочни кабинети в двете сгради, кабинет по безопасност на движението, с големи дворове с много зеленина и площадки за игрите на децата от всички групи.

Детското заведение осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; гарантира неговите права; приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Тук децата получават сигурност, топлина, подкрепа, уважение и пълноценно общуване, право на избор и изява.

За децата се грижи висококвалифициран персонал, който осигурява възможност те да изживеят неповторимостта на детството си, заобиколени от обич и всеотдайност.  Приоритет на екипа е усъвършенстването на преподавателските технологии и практики, стимулиращи развитието на детските компетентности и самостоятелност; участие в проектна дейност.

Възпитателно-образователната работа с яслените групи се провежда от педагог.

В детското заведение има осигурен ресурсен учител, логопед и психолог, които осъществяват индивидуална и групова корекционна и възпитателна работа. Осигурен е допълнително помощник-възпитател с квалификация "Помощник на учителя" за първа градинска група - деца родени 2016 г.

Сред основните приоритети в работата на ДГ №90 са:

- съхраняване уникалността на детството;

- създаване на оптимални условия за учебна дейност и подготовка на децата за постъпване в първи клас;

- взаимодействие и партньорство между екипа на детското заведение и семейството чрез Консултативен кабинет за родители, Обществен съвет и Родителско настоятелство.

Детската градина разполага с 3 яслени и 9 градински групи.

            1 група  деца родени 2018 г.

            2 групи  деца родени 2017 г.

            1 група  деца родени 2016 г.

            3 групи  деца родени 2015 г.

            3 групи  деца родени 2014 г.

            2 групи  деца родени 2013 г. 

Брой  деца в групите през учебната 2019/2020 г. в  детското заведение:

23 деца родени 2018 г.

52 деца родени 2017 г.

38 деца родени 2016 г.

79 деца родени 2015 г.

81 деца родени 2014 г.

58 деца родени 2013 г.

През учебната 2018/2019 г. проектите, които се реализират в ДГ № 90  са:

  1. Проект по НП „Развитие на системата за предучилищното образование“
  2. Проект „ MOVE UP“
  3. Проект „Просоциални дейности“
  4. Проект „Здравословните храни познаваме, спортуваме и се забавляваме“
  5. Проект „Деца и ученици ръка за ръка в интеркултурна среда“

Актуална информация  за детското заведение може да намерите и  на нашата интернет страница 90.dgradina.eu

 

                                                                       ДИРЕКТОР: КАТЯ ЙОРДАНОВА