ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №124 Бърборино

Тип:ДГ
Номер:124
Име:Бърборино
Директор:Теменужка Димитрова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Захари Kруша", № 20
Комуникация:
0885-950-122
9522028
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3400
Хронични заболявания700
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4100
Хронични заболявания300
СОП500
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред18--
Хронични заболявания200
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ

За учебната 2020-2021 година ще  се приемат деца,родени през 2017г -. една първа група от 27 деца-23 деца по общ критерии, 2 деца с ХЗ и 2 деца със СОП.

През учебната 2020-2021г.групите в ДГ №124"Бърборино" ще бъдат разпределени ,както следва:

-една първа група-набор 2017г.

-една  втора група-набор 2016г.

-една трета  група-набор 2015г.

-една трета смесена диабетна група-разновъзрастова-набор 2014г.,2015г.,2016г.,2017г.

-две четвърти подготвителни група-набор 2014г.

Г Р А Ф И К

 НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА

 В ДГ №124 "Бърборино"

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2020г. 


 

Обявяване на списъците от първо класиране: на ...............2020г.

- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детската градина  - ДГ №124 "Бърборино"  от   8 :00ч. до 14.00ч. 

Записване на децата, приети на първо класиране. 

.................. 2020г.   -   ......................2020г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

     1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето

     
    2. Всички  документи, посочени в заявлението за записване.

 

              ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО 

................... 2020г.   -   ..............2020г. 

8.00 – 14.00ч.  

Необходими документи за новоприетите деца преди реалното постъпване в детската градина :

1.Нова здравна карта за дете попълнена от родителите с необходимите данни и телефони за обратна връзка.

2.Данни за имунизационния статус на детето съгласно Наредба 15/2005г.

3.Здравно-профилактична карта на детето попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

4.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни палазите,извършено не по-рано от 15 дни преди реалното постъпване на детето в детската градина.

5.Изследване на кръв и урина,извършени в едномесечен срок ,преди реалното постъпване на детето в детската градина.

6.Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина.

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1.За всяка нова учебна година се закупува нова здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2.При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии,а при отсъствия за повече от два месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

3.При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

В ДГ №124"Бърборино " се осъществяват възпитателно-образователни дейности по утвърдени от МОН програми от високо квалифицирани педагогически специалисти.За децата полагат грижи  ,психолог,логопед,ресурсен учител и медицински специалисти.Родителите на децата имат възможност за избор и на допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни стандарти:английск и немски език,латино и модерни танци ,народни танци,йога,приложно изкуства,футбол и плуване.

За сигурността на децата и персонала отговаря фирма 3S СОТ.

При желание от страна на родителите се организират екскурзии,бяло и зелено училище и др.