ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №142

Тип:ДГ
Номер:142
Име:
Директор:Елина Джурджова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, бул. "Цар Борис III" № 54а
Комуникация:
9546020

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5200
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания1300
СОП200
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред21--
Хронични заболявания1100
СОП300
Работна група1--

Информация за родители

Уважаеми родители ,

предлагам на Вашето внимание :

Г Р А Ф И К  Н А  Д Е Й Н О С Т И Т Е,

свързани със записването на приетите деца в ДГ № 142

НАБОР 2017 С ПРИЕМ М. СЕПТЕМВРИ 2020 г.  

Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.05.2020г. всеки работен ден от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. в административната сграда на детската градина.

С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ - БЕЗ СТРУПВАНЕ НА ХОРА И СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ОТСТОЯНИЯ!

БЪДЕТЕ С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ, РЪКАВИЦИ И СИ НОСЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ХИМИКАЛКА!

 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление от родителя /типова бланка / която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или се получава на място от директора;

2. Оригинални документи :

- удостоверение за раждане на детето;

- лични карти на родителите / или нотариално заверено пълномощно, ако записването се извършва от упълномощено лице/;

3.Допълнителни документи според критериите.Списък на вида и съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записването е даден в профила на детето - секция "Необходими документи";Моля заповядайте!

 

Съгласно Наредба №3/5.02.2007г на МЗ,при постъпване на новоприето дете в детската градина,е необходимо да се представят следните медицински документи:

1/Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето 

2/ Изследвания на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ 

3/ Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 /три/ дни от постъпването

Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност; деца пълни сираци; децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 година. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;

3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;

2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление


При ползване на преференциите родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
В случаите, когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.  

 

                                                                                Директор: Джурджова

                                                                             тел. 0884 80 14 16 


Детската градина е общинска, построена през 1956 год. в гъсто населена част на район “Красно село”. Освен с централната сграда,към която от м.септември 2010 г.функционират още две групи градината разполага с апартамент на улица “Хайдушка поляна” № 4, в който се помещава една група.

От 01.08.2016 г. във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование детската градина се преименува от ЦДГ № 114 на ДГ № 142.

От архитектурна и функционална гледна точка градината отговаря на изискванията за настаняване на 7 / седем / групи деца разпределени по възрастов признак и по желание на родителите.
За децата се гржи екип от квалифицирани педагози, и помощен персонал, повечето от които с дълъг стаж в детската градина.
Детското заведение е с богат опит и традиции в областта на предучилищното възпитание. Утвърдено, като желана от детето среда,осигуряваща подходящ микроклимат за адаптация и растеж, даваща възможност за творческо развитие на всяко дете,съобразно своите интереси, среда осигуряваща хуманно отношение и уважение към детето, зачитане на детската индивидуалност, развитие на заложбите на децата, активно сътрудничество с родителите.
Организирането на живота на децата е съобразено с дневния режим, залегнал в Програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години.
Отделено е водещо място на подготовката на децата за училище и добра приемственост между детската градина и училището.
Целият екип на ДГ № 142 работи за разнообразяване и обогатяване на престоя на децата в детската градина чрез игри, развлечения, празници, художествена литература.
На двигателно-сетивното развитие е отделено специално място за формиране на двигателен опит и култура, умения за самостоятелна двигателна активност, развитие на физическата дееспособност чрез разнообразни и достатъчни по времетраене форми:
преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, плуване, футбол, карате, йога, модерни и народни танци, английски език, приложни изкуства, вокално пеене,  ски училище, планинарско училище, детска спортна академия, морски лагер.
В основата на цялостната дейност на работещите в ДГ № 142 е личността на детето и винаги ще търсим най-верния път за обновяване на своята работа в съзвучие с новите реалности.