ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №111 Корабче

Тип:ДГ
Номер:111
Име:Корабче
Директор:Пенка Вутева-Евстатиева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Кораб планина", №42
Комуникация:
8623148
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2520
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №111 "Корабче" е открита през петдесетте години на миналия век като "Детски дом в Месност Лозенец кв. 182".

Помещавала се е в къща.

През 1961 година започва строителството на настоящата сграда. Тя е отворена за деца през месец Ноември 1963 година

с четири групи, четири площодки за игра, зелени площи с дървета и цетя.

За рождена дата на детската градина сме избрали 22.11.1963г. Всяка година на тази дата децата празнуват рождения дан на своята детска градина.

В детската градина се отглеждат над сто деца. Образователната дейност се провежда в съотвествие с държавните образователни стандарти

за предучилищно възпитание от осем квалифицирани педагози, учител по музика и психолог. Осигурено е целодневно медицинско обслужване,

денонощна охрана и видеонаблюдение.

Децата са разпределени в четири възрастови групи.

Разпределение на групите през учебната 2019/2020 година.

Първа възрастова група - деца радени 2016 година.

Втора възрастова група - деца родени 2015 година.

Трета възрастова група - деца родени 2014 година

Четвърта възрастова група - деца родени 2013 година.

В детската градина се предлагат следните допълнителни образователни дейности -

обучение по английски език, народни танци, латиноамерикански и модерни танци, футбол и плуване.

Сайт на детската градина: https://korabche.com

 

СЪОБЩЕНИЕ

През месец август детска градина № 111 няма да работи с деца,

поради извършване на профилактика и хигиенизиране на сградата.

Децата ще се насочват към ДГ № 141.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦДГ № 11 "КОРАБЧЕ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА

1. Заявление от родителя- бланка генерирана в ИСОДЗ;

2.Всички документи посочени в генерираното заявление.

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА С:

- правилника за дейността на детската градина;

- списък на медицинските документи и изследвания за постъпване в детска градина.

 

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА 

ОТ 09.00 ЧАСА ДО 12.30 ЧАСА И ОТ 13.30 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА.

 

 

 

 

 Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦДГ №11”КОРАБЧЕ”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2014г. 


  10.05.2014г. 
(събота)

Обявяване на списъците от първо класиране: 
- по e-mail  на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детската градина  - ЦДГ №1
1 след  9:00ч.  

12 май 2014г.   -   23 Май 2014г. 

Записване на децата, приети на първо класиране. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ

или  на място от директора на ЦДГ№ 11.

2. Оригинал и ксерокопие от: 
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на двамата  родителите
3. Други документи, посочени в заявлението за записване.

При записване родителят се запознава с:  

1.      Правилника за дейността на детската градина 

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО 

12 Май 2014г.   -   23Май 2014г. 

08.30 – 17.00ч.  

На 05.06.2014г. от 17,00ч. в сградата на ЦДГ №11,  ще се проведе среща с родителите на новоприетите деца!  

  

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №11 „ КОРАБЧЕ”

Гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кораб планина” № 42

Тел. 8623148, e-mail cdg_11@abv.bg

 О  Б  Я  В  А

 На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП , Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги,утвърдени от Кмета на СО  , ръководството на ЦДГ №11 „Корабче”

                                                    обявява конкурс 

 по документи за  допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2013 / 2014 г.:

 1.      Футбол

2.      Плуване

 Допълнителните педагогически услуги могат да се осъществяват от физически  и / или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон , или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3,ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

І. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурс  за ДПУ по документи  с посочени данни за обратна връзка

 2. Съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и устав на сдружението, при условие, че участника е юридическо лице.

3.  Удостоверение за актуално  правно състояние на кандидата

оригинал или /официално /заверен препис.

4.  Референции

5.  Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите.

6.  Свидетелство от психодиспансер за преподавателите

7.  Документ за правоспособност на преподавателите.

 8.  Свидетелство за съдимост за преподавателите

 9.  Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства, съгласно Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

 10.Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата за обучение на едно дете

 ІІ. Срок за подаване на документите

    от  26.08.2013г.  до   05.09. 2013 г

 ІІІ. Критерии и методика за оценка на офертите:

 1. 1.      Високо квалифицирани преподаватели с правоспособност
 2. 2.      Програма за обучение на децата
 3. 3.      Цена  за обучение на децата
 4. 4.      Референции

 ІV. Начин за провеждане на конкурса

        1.По документи от комисия в състав, включваща :

-         представител на администрацията район „Лозенец”

-         представител на родителското настоятелство

-         представители  от  ЦДГ № 11 „Корабче”

        2. Контролът по изпълнение  на заповедта се осъществява от директора на ЦДГ№11 „Корабче”

        3. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два бели плика:

          / в плик „А” се поставят документите от т. 1 до т.8 от раздел І

          / в плик „Б” с надпис „ Оферта” се поставя попълнената оферта и референции.

          / двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен в  ЦДГ№11”Корабче”

          -Пликовете се номерират от конкурсната комисия по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.

        4. Ако за участие в конкурса няма подадени оферти, или има по малко от три оферти, срокът за набиране на оферти се удължава до 13.09.2013г., след което комисията провежда конкурса с наличните кандидати.  

        5. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат в случай, че установи непълнота в представените документи или не спазен срок за подаване.

        6. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с  класиране, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

        7. В тридневен срок след приключване на конкурса , директорът на детската градина издава  Заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат.

       8. Със спечелилия кандидат ,избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор.

       9. Спортната дейност с децата започва на 01.10.2013г.

 

 

 Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦДГ №11”КОРАБЧЕ”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2013г. 


  27.04 2013г. 
(събота)

Обявяване на списъците от първо класиране: 
- по e-mail  на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детската градина  - ЦДГ №1
1 след  9:00ч. до 11:30ч. 

29 април 2013г.   -   17 Май 2013г. 

Записване на децата, приети на първо класиране. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя – бланка, която  може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ

или  на място от директора на ЦДГ№ 11.

2. Оригинал и ксерокопие от: 
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите
3. Други документи, посочени в заявлението за записване.

При записване родителят се запознава с:  

1.      Правилника за дейността на детската градина 

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО 

29 април 2013г.   -   17 Май 2013г. 

08.30 – 17.00ч.  

На 05.06.2013г. от 17,00ч. в сградата на ЦДГ №11,  ще се проведе среща с родителите на новоприетите деца!  

  

  

О Б Я В А 

ЦДГ №11 „"Корабче"” ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ФИРМИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

           Документи се приемат на адрес: гр. София,  ул. „"Кораб планина" №42” от 02.07.2012 година .

1. Дейностите са следните:

 • английски език
 • народни танци
 • футбол
 • плуване
 • латиноамерикански танци

2. Необходими документи:

 • заявление за участие         
 • съдебно решение за упражняване на съответната дейност
 • регистрация по булстат
 • свидетелство за съдимост
 • справка за дейността на фирмата
 • оферта с програма по възрастови групи и цени на услугата за едно дете
 • документ за квалификация и правоспособност 
 • свидетелство от психодиспансер на преподавателя

3. Срок за подаване на документи до 12:00 часа на 20.07.2012 г.  

4. Дата на провеждане на конкурса - 27.07.2012 година в ЦДГ№11

5. Комисия в състав:

 • Представители на РН при ЦДГ №11

6. Критерии за оценка на офертите:

 • програма за обучение на децата
 • цена на услугата
 • професионален опит на преподавателите

7. Методика на провеждане на конкурса:

 • конкурсът се провежда по документи - при минимум три оферти;
 • документите за участие да бъдат поставени в непрозрачен плик, с  входящ номер
 • ако на 20.07.2012 година офертите са по-малко от три, срокът за подаване на документи се удължава до 27.07.2012 година включително
 • на 27.07. 2012 година Комисията провежда конкурс с наличните кандидати

8. Обявяване резултатите от конкурса: на 31.07. 2012 година

Директорът сключва договор със спечелилите конкурса. Заниманията започват на 01.10.2012 година!