ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №191 Приказка без край (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:191
Име:Приказка без край
Директор:Слава Бориславова Василева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Мадарски конник" № 7
Комуникация:
9446481
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред44--
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група2--

Информация за родители

През учебната  2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по възрасти, както следва:

В СГРАДАТА НА УЛ."МАДАРСКИ КОННИК" 7 ЩЕ ИМА, КАКТО СЛЕДВА:

ДЕЦА, РОДЕНИ 2013г. - 2 групи, 

ДЕЦА, РОДЕНИ 2014г. - 2 групи,

ДЕЦА, РОДЕНИ 2015 г. - 2 групи

В СГРАДАТА НА УЛ."ВАСИЛ ДРУМЕВ"34:

ДЕЦА, РОДЕНИ 2016г. - 2 групи, 

ДЕЦА, РОДЕНИ 2017г и 2018г. / в смесен състав / - 2 групи.

За децата се грижи квалифициран екип с голям професионален опит- един главен учител, 15 учители, един учител по музика, педагог.

В  ДГ 191 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ",  В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ БЮДЖЕТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ, Е НАЗНАЧЕН ПСИХОЛОГ.

 

В ДГ 191 се организират допълнителни образователни дейности, съобразно интересите, желанията и възрастта на детето. Провеждат се под ръководството на хонорувани външни квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

Те са платена форма на обучение, осигуряваща развитие на интересите, наклонностите и талантите на децата.
В детската градина се провеждат следните допълнителни дейности:

Английски език

Народни танци

Футбол

Плуване

Приложни изкуства

Йога за деца с лечебно-изправителна гимнастика

 

В ДГ № 191 няма обособена група за деца със специални образователни потребности.

 

Проекти, които се реализират от ДГ №191:

- Схема „Училищен плод“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на плодове по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

- Схема „Училищно мляко“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на мляко по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

 

ДГ 191 разполага със сайт : http://www.odz60.com

Работното време на ДГ №191 е от 7.00 ч. до 19.00 ч.