ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №191 Приказка без край (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:191
Име:Приказка без край
Директор:Слава Бориславова Василева
Район:Оборище
Адрес:гр.София, ул. "Мадарски конник" № 7
Комуникация:
9446481
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред44--
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители, 

Записване на класираните деца за уч.2020/2021гще се извършва в определените от ИСОДЗ срокове в основната сграда  на ул.“Мадарски конник“7 

 всеки работен ден от 9,00 до 14.30 часапри стриктно спазване на всички изисквания в условията на обявената извънредна епидемиологична обстановка. 

 

 

ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА

 Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини

 ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА:

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата.
Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.

 ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

 ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА за повече от 30 дни се представя еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .

 

През учебната  2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по възрасти, както следва:

В СГРАДАТА НА УЛ."МАДАРСКИ КОННИК" 7 ЩЕ ИМА, КАКТО СЛЕДВА:

ДЕЦА, РОДЕНИ 2013г. - 2 групи, 

ДЕЦА, РОДЕНИ 2014г. - 2 групи,

ДЕЦА, РОДЕНИ 2015 г. - 2 групи

В СГРАДАТА НА УЛ."ВАСИЛ ДРУМЕВ"34:

ДЕЦА, РОДЕНИ 2016г. - 2 групи, 

ДЕЦА, РОДЕНИ 2017г и 2018г. / в смесен състав / - 2 групи.

За децата се грижи квалифициран екип с голям професионален опит- един главен учител, 15 учители, един учител по музика, педагог.

В  ДГ 191 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ",  В ПОДКРЕПА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ БЮДЖЕТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ, Е НАЗНАЧЕН ПСИХОЛОГ.

 

В ДГ 191 се организират допълнителни образователни дейности, съобразно интересите, желанията и възрастта на детето. Провеждат се под ръководството на хонорувани външни квалифицирани специалисти, избрани чрез конкурс, съгласно Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

Те са платена форма на обучение, осигуряваща развитие на интересите, наклонностите и талантите на децата.
В детската градина се провеждат следните допълнителни дейности:

Английски език

Народни танци

Футбол

Плуване

Приложни изкуства

Йога за деца с лечебно-изправителна гимнастика

 

В ДГ № 191 няма обособена група за деца със специални образователни потребности.

 

Проекти, които се реализират от ДГ №191:

- Схема „Училищен плод“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на плодове по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

- Схема „Училищно мляко“ – учебна 2018/2019г. Предоставяне на мляко по схемата за изграждане на навици за здравословно хранене на децата.

 

ДГ 191 разполага със сайт : http://www.odz60.com

Работното време на ДГ №191 е от 7.00 ч. до 19.00 ч.