ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №141 Славейкова поляна - сграда 2 (Логопедичен корпус)

Тип:ДГ
Номер:141
Име:Славейкова поляна - сграда 2 (Логопедичен корпус)
Директор:Бойка Стефанова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Св. Наум", №22
Комуникация:
Директор 0878702124 Канцелария 02/ 8662197
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП800
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред100
Хронични заболявания000
СОП1900
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4100
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред32--
Хронични заболявания300
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЕ!!

ВАЖНО! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ШЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

26.09.2018Г./СРЯДА/ ОТ 17.00ч. - ПЪРВА , ВТОРА  И ТРЕТА МАСОВА ГРУПИ

27.09.2018Г./ ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17.30 ч. - ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПИ .  


ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

В ДГ141 -ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС ЩЕ ИМА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. ЕДНА СПЕЦИАЛНА  ГРУПА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  11 ДЕЦА НАБОР 2015Г.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. "СВЕТА ГОРА" 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНА ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141С УЧАСТИЕ НА ПСИХОЛОГ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0884801534

 

 

Драги родители,

ВАЖНО !

От 01.06.2017г. ДГ-141"Славейкова поляна"се обединява  с ДГ-156, която преминава към нея, като запазва специалните групи и става ДГ-141 - логопедичен корпус. 

ДГ №156 е само логопедична градина до 2009 г . От 2009г. до 31.05.2017г. е със статут на ДГ със специални групи. Разкрити са възрастови групи за деца без речеви и говорни проблеми.

В просторните и светли помещения се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в 6 /шест/ възрастови групи, 2/две /възрастови групи и 4 /четири/ специални


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА"  ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2018/2019г.: 

І специална  група - за деца, родени през 2015/14 година - 1 (една) група;  

ІІ специална група - за деца, родени през 2014 година - 1 (една) група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година (ПГ-5г.) – 1(една) специална група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1(една) специална група;


Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година - (ПГ-5г.) 1 (една) група; възрастова група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;


  
Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура, за което се грижат  квалифицирани и опитни педагози - 12 старши учители и 1 старши учител по музика, както и двама логопеди, и един психолог. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. 

 

В  ДГ № 141 сграда Логопедичен корпус  се извършва учебна и корекционно-възпитателна дейност, индивидуална и фронтална работа с логопеди.

Индивидуалната логопедична работа е свързана с диагностика и терапия на различни езикови и говорни нарушения.

Във фронталната работа се акцентира върху езиковото и говорното развитие на децата и се работи по държавните образователни изисквания на МОН.

Децата със специални образователни потребности, които кандидатстват за специалните групи на детската градина, се класират и записват по преценка на диагностична комисия, а не по общия ред. Тези кандидати се информират за класацията на място в самата детска градина. Записването става в детската градина.


 

 

За учебната 2018/2019г.

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни дейности:

по английски език - 2пъти седмично, студио по приложни изкуства и народни танци, класически балет и латино танци, футбол, плуване, йога, пиано и солово пеене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

 

В ДГ № 141 " Славейкова поляна" има дългогодишна традиция по отношение 
отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм 
всяка година се организират зелени, летни и ски училища.

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ №141 „Славейкова поляна”  при постъпване на детето.