ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №141 Славейкова поляна - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:141
Име:Славейкова поляна - сграда 2
Директор:Бойка Стефанова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Св. Наум", №22
Комуникация:
Директор 0878702124 Канцелария 02/ 8662197
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП600
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред100
Хронични заболявания000
СОП1800
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4410
Хронични заболявания100
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧ. 2019/20120Г.ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ КАКТО СЛЕДВА;

ДВЕТЕ ГРУПИ ПГ 6 ГОДИШНИ И ПЪРВА МАСОВА ГРУПА - НА 25.09.2019Г. ОТ 17.00 Ч. В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

СПЕЦИАЛНИТЕ ГРУПИ НА 26.09.2019Г. ОТ 17.00Ч.

 

ВАЖНО:

В ДГ141 ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г. ЩЕ СЕПРИЕМАТ ДВЕ ПЪРВИ МАСОВИ ГРУПИ НАБОР 2016Г. 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА:

 Всеки работен ден отот 13.05. до 23.05.2019г. 9:30 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:30ч. в ДГ-141 :Славекова поляна" основен корпус ул. Света гора 32

 Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинали от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство. 

4. Медицински документи посочени в заявлението. 

Преди записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. (www.dg141.com) 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧ. 2019/2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА:

НА 10 ЮНИ  2019г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 17ч.  В ДГ-141ОСНОВЕН КОРПУС /ул. Света гора 32/

НА 11 ЮНИ 2019г. (ВТОРНИК) ОТ 17ч.  В ДГ-141 ВТОРИ КОРПУС / бул. Свети Наум 22/

Ръководството на Детска градина №141 е на разположение за  допълнителна информация и разяснения.

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0884801534

 

В ДГ141 -ВТОРИ КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г. ЩЕ БЪДЕ РАЗКРИТА  ЕДНА СПЕЦИАЛНА  ГРУПА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  11 ДЕЦА ОТ 3 ДО 7 ГОД.

ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. "СВЕТА ГОРА" 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЕПЛР/, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141- 2 ресурсни учители, 1 психолог и 2 логопеди,които правят оценка на потребностите на всяко дете и на тази база се изготвя индивидуален план за подкрепа на детето . След корекционна възпитателна и образователна работа и при индивидуална преценка въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете, се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето, независимо от неговата календарна възраст, да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Необходими документи при срещата на родители на деца със СОП/предоставят се на комисията предварително,за да се запознае с тях/ :

1.Заявление /по образец от ДГ 141/

2.Епикриза-задължително актуална към датата на кандидатстване ;

3.ТЕЛК/РЕЛК/ЛКК-ако има издадено;

4.Становища/логопедичен статус, психологични,педагогически/, рисунки и други документи, разкриващи индивидуалността на кандидастващото дете.

5. Документи от РЦПППО -София -град /заповед за подкрепа или др., оценка на потребностите,план за подкрепа и др., ако има такива издадени за детето /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

 

 Драги родители,

Детска градина Славейкова поляна се намира в непосредствена близост до едноименната градинка в район Лозенец, София. Мястото е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Същевременно то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София - Курубаглар, поради което 300 годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти.
Мястото е свързано със семейството на Петко и Пенчо Славейкови и е дарено от тях с желанието да се построят училище и детска градина.

От 01.06.2017г. ДГ-141"Славейкова поляна"се обединява  с ДГ-156, която преминава към нея, като запазва специалните групи и става ДГ-141 Втори корпус с адрес: бул. "Свети Наум" 22

Детската градина е открита през май 1963 г. Днес в просторните и светли помещения на ДГ141 Основен корпус и  ДГ141Втори корпус се възпитават и обучават 238 деца от 3 до 7 години, общо 9 групи.В ДГ-141 -основна сграда- 4 /четири/ възрастови групи; в ДГ-141 -  Втори корпус -   5 /пет/ възрастови групи, 3/три/възрастови групи и 2 /две/ специални. 

ДГ-141 "Славейкова поляна" разполага с отлична база, голям двор,зелени площи и вековни дървета, изградени площадки, подходящи за игри и занимания на открито. Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура, за което се грижат  квалифицирани и опитни педагози - 20 старши учители , 5 специални педагози и 2 старши учител по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване от 4 медицински сестри, по две в всяка сграда. 

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни дейности:  

английски език - 3 пъти седмично,

студио по театрално-приложни изкуства 

народни танци,

класически балет и латино танци,

футбол,

плуване, йога,

пиано и солово пеене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

В ДГ № 141 " Славейкова поляна" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организират еднодневни излети и екскурзии, зелени, летни и ски училища.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА" -ОСНОВЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2019/2020г.: 

І възрастова група - за деца, родени през 2016 година - 1 (една) група;

ІI възрастова група - за деца, родени през 2015 година - 1 (една) група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2014 година (ПГ-5г.) – 1(една) възрастова група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;

 

 ДГ-141 - ВТОРИ КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2019/2020г.: 

І възрастова група - за деца, родени през 2016 година - 1 (една) група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година - (ПГ-6г.) - 2 (две) групи; възрастови групи;

І специална сборна -за деца, родени през 2015/16година - 1 (една) група;  

ІІ специална сборна група ПГ-5год. - за деца, родени през 2014/15 година - 1 (една) група; 

 

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ №141 „Славейкова поляна”  при постъпване на детето.