ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №22 Великденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:22
Име:Великденче
Директор:Камелия Богданова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 210 № 27 - II м. р.
Комуникация:
02/8258866
02/8241170
0885348584
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2100
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4701
Хронични заболявания120
СОП030
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4800
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група3--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4310
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

ВАЖНО!

 Уважаеми родители, в писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите  ще се приемат в детската градина след представяне на следните документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да  се изисква:

-         При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.


ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 31.08.2020г.-04.09.2020г./текущо класиране/

ЧАСОВЕ:9.30 часа- 12.30 часа

             13.00 часа- 16.00 часа

“Пази корените и крилата си!” – това е нашето послание към малките и по-големи “Великденчета”!

ДГ № 22 “Великденче” е с 40-годишна традиция в отглеждането и възпитанието на децата.

В детската градина през учебната 2020/2021 година  ще работят: 1 яслена  и 8 градински групи.

Яслена група , набор 2018г. 

2 първи групи, набор 2017 г. 

2 втори групи, набор 2016 г.

2 подготвителни групи -5 годишни, набор 2015 г. 

2 подготвителни групи- 6 годишни, набор 2014 г.

Екип от висококвалифицирани педагози и специалисти работят за приобщаване на детето към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия.

В детската градина е изградена система за организация по всички видове дейности и осигуряване единство и непрекъснатост на възпитателно-образователния процес.

“Великденче” се стреми да поддържа познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на детето.

Търсим баланса между държавните образователни стандарти и личностните потребности на съвременното дете.

В ДГ№22“Великденче” взаимоотношенията между възрастни и деца са много близки, така че всеки се чувства значим. В тази приятелска среда, детето има възможност да прилага своите способности в различни житейски ситуации, а педагозите да реализират творческите си и иновационни методи.

Учителите са мотивирани и участват в реализиране на проектите:

  • "Да подадем ръка на природата"
  • "Да не пресъхва извора"
  • "Знанието гради мостове"
  • "Спортуващи великденчета" 
  • "Моята еко занималня"
  • "Заедно с бащите" (съвместно с фондация "Анимус")

ДГ “Великденче” разполага с много добра материална база, двор 5 дка със спортно игрище за футбол, баскетбол, волейбол и други спортни игри и упражнения, изградена учебна площадка по "Безопасност на движението", закрит физкултурен салон, зала “Вълшебство” за празници и развлечения, логопедичен и ресурсен кабинет.

По желание на родителите, на децата се осигуряват специалисти за занимания по: английски език, футбол,йога за деца, народни танци, модерни танци, приложно изкуство.

Стъпили здраво в традицията, не преставаме да мечтаем и заедно деца, учители, родители чертаем нови планове за бъдещето, с вярата, че чудесата никога не свършват!

ДГ № 22 "Великденче" разполага с екип за подкрепа на личностното развитие на децата, който се състои от щатни педагогически специалисти:

* Психолог - 1 бр.

* Логопед - 1 бр.

* Ресурсен учител - 1 бр.

ДГ№22 "Великденче" е базова детска градина към СУ "Св.Климент Охридски" ФНОИ, катедра "Предучилищна и медийна педагогика".

Добре дошли при нас!

Сайт на ДГ № 22 "Великденче": odz22-velikdenche.com