ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:101
Име:Ябълкова градина
Директор:Антоанета Хаджийска
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Фортов път", №2
Комуникация:
тел. 02/8244 877

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред16200
Хронични заболявания330
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1800
Хронични заболявания1200
СОП800
Работна група2--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3900
Хронични заболявания900
СОП1300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред22--
Хронични заболявания500
СОП1300
Работна група1--

Информация за родители

ДГ № 101 Ябълкова градина - 1-ви
микрорайон

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В ИСОДЗ в секция КАЛЕНДАР ,СЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ са отбелязани всички важни дати,касаещи приема на децата за 2019-2020г.

-обявяване на свободни места

-класиране

-срокове на записване

-съобщения,които са важни при записване

АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В ДГ №101 за учебната 2019-2020г.    , НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1. СПАЗВАЙТЕ  СРОКА  ЗА  ЗАПИСВАНЕ.

               Записването става след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи:

  • Попълнено заявление по образец за съответното дете, което се изтегля от ИСОДЗ  с данните, подадени от родителя по показатели;
  • Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите след проверка се връщат на родителите.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

  • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.
  • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;
  • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП.
  • Наличие на предимство  по  критериите за прием за уч. 2019/2020.
  • ДГ №101"Ябълкова градина" е определена за служебна проверка на документи от второ класиране на децата.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред.

При записване на детето се представят медицински картон / профилактична карта и пълен имунизационен статус. Медицински изследвания се правят при постъпване на детето през месец септември.  

Процедурата по обработване на документите продължава между 15 - 20 минути. Не чакайте последния момент!

 Всички документи са индивидуални за всяко дете.

 

На вниманието на  родителите!
 
 Медицински  документи  необходими за новоприети деца  в детското заведение


1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина.

2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

5. Резултат от изследване   на   Васерман на един от родителите /отнася се само за децата от яслените групи/.

6. Профилактичен преглед от личен  лекар.

 

1. При отсъствие два или повече месеца:

- паразитология;

- микробиология;

- бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести  .

2. При отсъствие от един месец:

- паразитология;

- нова здравно-профилактична карта;

- бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести.

3. При посещение в дежурна градина:

- нова здравно-профилактична карта;

- бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести;

- записана дата в служебна бележка, издадена от дежурната градина на последно посещение.

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО 

Процесът на обучение и възпитание на детето започва още от ранна детска възраст, като началото му се поставя в специализираните детски заведения. Тук то за първи път попада в организирана по нов начин социална, често мултикултурна среда, изгражда приятелски отношения и затвърждава навиците си за общуване, възприема поведенчески модели и оформя представите си за света.

     В ДГ № 101 „Ябълкова градина” се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7-годишна възраст.Предучилищното образование се осъществява при целодневна организация.Децата придобиват съвкупност от компетентности-знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.Сформирани са две специални групи за деца със езиково-говорни и комуникативни нарушения  на възраст от 3 до 7 години. Равноправни, спокойни и щастливи, като в свой собствен дом, децата се социализират и интегрират. Нашите възпитаници са разпределени в десет групи:

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

- Две яслени групи за деца родени 2017г. и 2018г. 42 деца от набор 2017г. и 10 деца от набор 2018г.

- Една първа група за деца родени 2016г. 32 деца

- Две втори групи за деца родени 2015г. 59 деца

- Една трета група за деца родени 2014г. 30 деца

- Две четвърти групи за деца родени 2013г. 55 деца

- Две специални групи за деца с езиково-говорни и комуникативни нарушения- одобрени от РЦПППО.

      Помещенията отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания за обучение, възпитание и отглеждане. Детското заведение разполага и с 2 логопедични кабинета към всяка специална група, 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация и 1 – за психологическа подкрепа оборудвани с богата материално-техническа база, медицински кабинет, просторен музикален салон, и обширен двор.Назначени от директора на градината: 2 логопеди за всяка специална група,1 психолог,1 ресурсен учител.                                                                                                                                    

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ,които се заплащат от родителите.

 - английски език

народни танци

модерни танци

приложни изкуства

 футбол


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.

Достигането на ДОС за децата от предучилищна възраст се осъществява по програмата на проф. Елена Русинова с помощта на разнообразни учебни помагала. Приоритети в работата по тази програма са: индивидуален подход към всяко дете, подготовка за училище, партньорски отношения със семейството.                                                  

     Терапията на децата със СОП се извършва по: Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности, Специална програма за езиково недоразвитие за деца от предучилищна възраст, Специална програма за слухово-речева рехабилитация и Специална програма за работа с деца с кохлеарен имплант. С тях се провежда комплексна терапия от екип специалисти - логопед за всяка специална група,  психолог, учители-логопеди, слухово-речев рехабилитатор. Приемът на децата за специалните групи се извършва след предварителна среща с Екип за подкрепа на личностното развитие към детското заведение на база представена медицинска документация.   ЕКПЛР заседава всяка последна сряда от месеца през учебната година. Класирането става на място, в детската градина,след което децата се записват в ИСОДЗ. В специалните групи се обучават, възпитават и терапевтират деца със забавено езиково развитие, със заекване, с нарушения на звукопроизношението  с дизартрия и с комуникативни нарушения. Децата с нарушен слух – слухопротезирани и деца с кохлеарни импланти са интегрирани в масовите групи според възрастта и нивото на речево развитие и според възможностите на детската градина съобразно ЗПУО.

 

         Безплатно предлагаме и практикуми в нашата Академия за родители. Факултетите в нея са:

                -„Факултет по образователни дейности – учител-дете-родител”;

                -„Факултет по общуване с детето – психолог-дете-родител”;

                -„Факултет за работа с дете със СОП – логопед-дете-родител”.

Децата са обградени с внимание и обич от всички, работещи в ДГ № 101 „Ябълкова градина”.