ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:101
Име:Ябълкова градина
Директор:Антоанета Хаджийска
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Фортов път", №2
Комуникация:
тел. 02/8244 877
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3600
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП400
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания400
СОП700
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1100
СОП1100
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3700
Хронични заболявания800
СОП1300
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 101 Ябълкова градина - 1-ви
микрорайон

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

При постъпване на детето, задължително се представят:

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В ИСОДЗ в секция КАЛЕНДАР ,СЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ са отбелязани всички важни дати,касаещи приема на децата за 2020-2021г.

-обявяване на свободни места

-класиране

-срокове на записване

-съобщения,които са важни при записване

 

СПАЗВАЙТЕ  СРОКА  ЗА  ЗАПИСВАНЕ.

              

3. При посещение в дежурна градина:

- нова здравно-профилактична карта;

- бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести;

- записана дата в служебна бележка, издадена от дежурната градина на последно посещение.

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО 

Процесът на обучение и възпитание на детето започва още от ранна детска възраст, като началото му се поставя в специализираните детски заведения. Тук то за първи път попада в организирана по нов начин социална, често мултикултурна среда, изгражда приятелски отношения и затвърждава навиците си за общуване, възприема поведенчески модели и оформя представите си за света.

     В ДГ № 101 „Ябълкова градина” се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7-годишна възраст.Предучилищното образование се осъществява при целодневна организация.Децата придобиват съвкупност от компетентности-знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.Сформирани са две специални групи за деца със езиково-говорни и комуникативни нарушения  на възраст от 3 до 7 години. Равноправни, спокойни и щастливи, като в свой собствен дом, децата се социализират и интегрират. Нашите възпитаници са разпределени в десет групи:

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

- Две яслени групи за деца родени 2018г. и 2019г. 

- Две  първи групи за деца родени 2017г. 

-Една втора група за деца родени 2016г. 

- Две трети групи за деца родени 2015г. 

- Една четвърта група за деца родени 2014г. 

- Две специални групи за деца с езиково-говорни,интелектуални  и комуникативни нарушения- одобрени от РЦПППО.Децата кандидатстващи за специалните групи се приемат на място в детската градина,като родителите подават заявление до директора на детската градина ,а той от свое име до директора на РЦПППО за оценка.

Терапията на децата със СОП се извършва по: Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности, Специална програма за езиково недоразвитие за деца от предучилищна възраст, Специална програма за слухово-речева рехабилитация и Специална програма за работа с деца с кохлеарен имплант. С тях се провежда комплексна терапия от екип специалисти - логопед за всяка специална група,  психолог, учители-логопеди, слухово-речев рехабилитатор и ресурсен учител. Приемът на децата за специалните групи се извършва след предварителна среща с Екип за подкрепа на личностното развитие към детското заведение на база представена медицинска документация.   ЕКПЛР заседава всяка последна сряда от месеца през учебната година. Класирането става на място, в детската градина,след което децата се записват в ИСОДЗ. В специалните групи се обучават, възпитават и терапевтират деца със забавено езиково развитие, със заекване, с нарушения на звукопроизношението  с дизартрия и с комуникативни нарушения. Децата с нарушен слух – слухопротезирани и деца с кохлеарни импланти са интегрирани в масовите групи според възрастта и нивото на речево развитие и според възможностите на детската градина съобразно ЗПУО.

      Помещенията отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания за обучение, възпитание и отглеждане. Детското заведение разполага и с 2 логопедични кабинета към всяка специална група, 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация и 1 – за психологическа подкрепа оборудвани с богата материално-техническа база, медицински кабинет, просторен музикален салон, и обширен двор.Назначени от директора на градината на щатни длъжности: 2 логопеди за всяка специална група,1 психолог,1 ресурсен учител.                                                                                                                                    

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ,които се заплащат от родителите.

 - английски език

народни танци

модерни танци

приложни изкуства

 футбол


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.

Достигането на ДОС за децата от предучилищна възраст се осъществява по одобрени програми  с помощта на разнообразни учебни помагала. Приоритети в работата  са: индивидуален подход към всяко дете, подготовка за училище, партньорски отношения със семейството.                                                  

 

 

         Безплатно предлагаме и практикуми в нашата Академия за родители. Факултетите в нея са:

                -„Факултет по образователни дейности – учител-дете-родител”;

                -„Факултет по общуване с детето – психолог-дете-родител”;

                -„Факултет за работа с дете със СОП – логопед-дете-родител”.

Децата са обградени с внимание и обич от всички, работещи в ДГ № 101 „Ябълкова градина”.