ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:101
Име:Ябълкова градина
Директор:Антоанета Хаджийска
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Фортов път", №2
Комуникация:
02/8256690-администрация
02/8244877-директор
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5100
Хронични заболявания300
СОП200
Работна група2--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП800
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5100
Хронични заболявания400
СОП1100
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1600
Хронични заболявания900
СОП1200
Работна група2--

Информация за родители

ДГ № 101 Ябълкова градина - 1-ви
микрорайон

 

Уважаеми родители,

 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-         При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният/ата.....................................................................................

           (посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител

 

на................................................................................................................

                      (посочват се трите имена на детето)

от ………………………

(посочва се група)

 

ДЕКЛАРИРАМ,

 

 • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни;
 •  няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Дата: ………      Подпис: ……………

 

 

Уважаеми родители,

Детската градина подновява работата с деца от  26.05.2020г. /вторник/, съгласно Заповед РД01-270 от 19.05.2020г.на МЗ.

Приемът на децата ще се осъществява през вход А , вход Б и  Яслен вход към групите от 7.00 ч.- 9.00 ч./при необходимост този интервал може да бъде удължен/.

Медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, приема децата, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемането. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето и ако има предписания от него,същите се предоставят на мед. сестрата на детската градина. 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

 • най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят директора/учителите за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой. Родителите на децата , които вече посещават детската градина всеки четвъртък да потвърждават пред учителите посещението за следващата седмица.
 • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина/ясла
 • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при  стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им
 • да не водят на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване
  • родителите съдействат при измерването на температурата на децата и изчакват на разстояние един от друг реда си.

 

 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това
 • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

При подновяване посещенията на децата от 26.05.2020г, всеки родител попълва декларация /предварително или на място/, че е запознат с новите правила на работа в детското заведение. При достигане на разрешения брой деца за дадена група,всяко следващо идващо на детска градина дете от същата група ще бъде приемано в друга група с по малък брой деца. При достигане максимума във всички групи,ще бъде изработен по сменен график за пребиваване на децата в детската градина.

С Декларацията,Правила за работа в условията на разпространението на COVID- 19 и Мерки за организиране на дейностите в детските градини,може да се запознаете на сайта на ДГ №101 и в електронния дневник – roditel.eu

         С уважение

Директор на ДГ №101                                                          /А.Хаджийска/

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Уважаеми родители,

В Детска градина №"101 Ябълкова градина"има  две специални групи за деца с езиково-говорни,интелектуални  и комуникативни нарушения- одобрени от РЦПППО.Децата кандидатстващи за специалните групи се приемат на място в детската градина,като родителите подават заявление до директора на детската градина ,а той от свое име до директора на РЦПППО за оценка./Телефонен номер на директора:0884801685-Антоанета Хаджийска/Децата за специалните групи не е необходимо да кандидатстват през системата.Уважаеми родители,заповядайте на място ще отговорим на всички Ваши въпроси.

Терапията на децата със СОП се извършва по: Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности, Специална програма за езиково недоразвитие за деца от предучилищна възраст, Специална програма за слухово-речева рехабилитация и Специална програма за работа с деца с кохлеарен имплант. С тях се провежда комплексна терапия от екип специалисти - логопед за всяка специална група,  психолог, учители-логопеди, слухово-речев рехабилитатор и ресурсен учител. Приемът на децата за специалните групи се извършва след предварителна среща с Екип за подкрепа на личностното развитие към детското заведение на база представена медицинска документация.   ЕКПЛР заседава всяка последна сряда от месеца през учебната година. Класирането става на място, в детската градина,след което децата се записват в ИСОДЗ. В специалните групи се обучават, възпитават и терапевтират деца със забавено езиково развитие, със заекване, с нарушения на звукопроизношението  с дизартрия и с комуникативни нарушения. Децата с нарушен слух – слухопротезирани и деца с кохлеарни импланти са интегрирани в масовите групи според възрастта и нивото на речево развитие и според възможностите на детската градина съобразно ЗПУО.

 

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

При постъпване на детето, задължително се представят:

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

 

 

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО 

Процесът на обучение и възпитание на детето започва още от ранна детска възраст, като началото му се поставя в специализираните детски заведения. Тук то за първи път попада в организирана по нов начин социална, често мултикултурна среда, изгражда приятелски отношения и затвърждава навиците си за общуване, възприема поведенчески модели и оформя представите си за света.

     В ДГ № 101 „Ябълкова градина” се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7-годишна възраст.Предучилищното образование се осъществява при целодневна организация.Децата придобиват съвкупност от компетентности-знания,умения и отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.Сформирани са две специални групи за деца със езиково-говорни и комуникативни нарушения  на възраст от 3 до 7 години. Равноправни, спокойни и щастливи, като в свой собствен дом, децата се социализират и интегрират. Нашите възпитаници са разпределени в десет групи:

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

- Две яслени групи за деца родени 2019г. и 2020 г. 

- Една  първа група за деца родени 2018 г. 

-Две втори групи за деца родени 2017 г. 

- Една трета група за деца родени 2016г. 

- Две четвърти групи за деца родени 2015г. 

- Две специални групи за деца с езиково-говорни,интелектуални  и комуникативни нарушения- одобрени от РЦПППО.Децата кандидатстващи за специалните групи се приемат на място в детската градина,а не през системата ИСОДЗ,като родителите подават заявление до директора на детската градина ,а той от свое име до директора на РЦПППО за оценка.

Терапията на децата със СОП се извършва по: Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности, Специална програма за езиково недоразвитие за деца от предучилищна възраст, Специална програма за слухово-речева рехабилитация и Специална програма за работа с деца с кохлеарен имплант. С тях се провежда комплексна терапия от екип специалисти - логопед за всяка специална група,  психолог, учители-логопеди, слухово-речев рехабилитатор и ресурсен учител. Приемът на децата за специалните групи се извършва след предварителна среща с Екип за подкрепа на личностното развитие към детското заведение на база представена медицинска документация.   ЕКПЛР заседава всяка последна сряда от месеца през учебната година. Класирането става на място, в детската градина,след което децата се записват в ИСОДЗ. В специалните групи се обучават, възпитават и терапевтират деца със забавено езиково развитие, със заекване, с нарушения на звукопроизношението  с дизартрия и с комуникативни нарушения. Децата с нарушен слух – слухопротезирани и деца с кохлеарни импланти са интегрирани в масовите групи според възрастта и нивото на речево развитие и според възможностите на детската градина съобразно ЗПУО.

    Помещенията отговарят на всички санитарно-хигиенни изисквания за обучение, възпитание и отглеждане. Детското заведение разполага и с 2 логопедични кабинета към всяка специална група, 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация и 1 – за психологическа подкрепа оборудвани с богата материално-техническа база, медицински кабинет, просторен музикален салон, и обширен двор.Назначени от директора на градината на щатни длъжности: 2 логопеди за всяка специална група,1 психолог,1 ресурсен учител.                                                                                                                                    

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ,които се заплащат от родителите.

английски език

народни танци

модерни танци

приложни изкуства

футбол


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОС за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми одобрени от МОН.

Достигането на ДОС за децата от предучилищна възраст се осъществява по одобрени програми  с помощта на разнообразни учебни помагала. Приоритети в работата  са: индивидуален подход към всяко дете, подготовка за училище, партньорски отношения със семейството.                                                  

 

         Безплатно предлагаме и практикуми в нашата Академия за родители. Факултетите в нея са:

                -„Факултет по образователни дейности – учител-дете-родител”;

                -„Факултет по общуване с детето – психолог-дете-родител”;

                -„Факултет за работа с дете със СОП – логопед-дете-родител”.

 

Децата са обградени с внимание и обич от всички, работещи в ДГ № 101 „Ябълкова градина”.