ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №183 Щастливо детство

Тип:ДГ
Номер:183
Име:Щастливо детство
Директор:Мая Башева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Цветан Радославов", №30
Комуникация:
8706137
dg183@mail.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3900
Хронични заболявания110
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5110
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред49--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                                   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

Актуализирана информация за родители 

на ДГ №183 "Щастливо детство"за учебната 2020/2021 г.  

       Адрес: р-н „Слатина“ул. „Галилео Галилей“ № 30

ДГ № 183 "Щастливо детство" разполага с материална база, съобразена с потребностите на децата от 3 до 7-годишна възраст. Занималните са просторни и свели, с обособени кътове за игра, обучение, хранене и отдих. Всяка група разполага със сервизни помещения и удоби легла за следобеден сън на децата. Сградата има на разположение: физкултурен салон и басейн. Външните площадки са обширни - там децата прекарват голяма част от дневния режим - на открито. Това дава възможност да се оптимизира двигателнта им дейност през цялата година.

ДГ № 183 "Щастливо детатво" е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към възпитанието и социализацията на детето.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни образователни дейности:

1. Чуждоезиково обучение - английски език.

2. Плуване

3. Български народни танци

4. Модерни и латино танци

 

Вижте повече за ДГ № 183 "Щатливо деттво" на: http://dg-183.com/


През учебната 2020/2021 година в detskata gradina ще функционират шест групи, както следва:

Две групи - набор 2017 г.

Една група - набор 2016 г.

Една група - набор 2015 г.

Две групи - набор 2014 г.

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №183”Щастливо детство“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 Приемно време за записване на класираните от ИСОДЗ 

от 9:00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Служебна бележка от месторабота;

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина:

 1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  
 2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.           

 

Директор: Мая Башева