ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №183 Щастливо детство

Тип:ДГ
Номер:183
Име:Щастливо детство
Директор:Мая Башева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Цветан Радославов", №30
Комуникация:
8706137
dg183@mail.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4100
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                                   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

Актуализирана информация за родители 

на ДГ №183 "Щастливо детство"за учебната 2020/2021 г.  

       Адрес: р-н „Слатина“ул. „Галилео Галилей“ № 30

ДГ № 183 "Щастливо детство" разполага с материална база, съобразена с потребностите на децата от 3 до 7-годишна възраст. Занималните са просторни и светли, с обособени кътове за игра, обучение, хранене и отдих. Всяка група разполага със сервизни помещения и удоби легла за следобеден сън на децата. Сградата има на разположение: физкултурен салон и басейн. Външните площадки са обширни - там децата прекарват голяма част от дневния режим - на открито. Това дава възможност да се оптимизира двигателнта им дейност през цялата година.

ДГ № 183 "Щастливо детатво" е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към възпитанието и социализацията на детето.

Вижте повече за ДГ № 183 "Щатливо деттво" на: http://dg-183.com/


През учебната 2020/2021 година в detskata gradina ще функционират шест групи, както следва:

Две групи - набор 2017 г.

Една група - набор 2016 г.

Една група - набор 2015 г.

Две групи - набор 2014 г.

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №183”Щастливо детство“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

 Приемно време за записване на класираните от ИСОДЗ 

от 9:00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Служебна бележка от месторабота;

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 • С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Директор: Мая Башева