ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:35
Име:Щастливо детство
Директор:Пепи Асенова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Георги Икономов", № 6
Комуникация:
8248830 9272037
e-mail: dg35@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2600
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания600
СОП400
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред5502
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред38100
Хронични заболявания000
СОП400
Работна група0--

Информация за родители

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год. 

Уважаеми родители,

Записването на класираните от ИСОДЗ деца с прием от месец септември за учебната 2020-2021 година, ще се извърши при следния график:

      Часове на записване:

от 09.00 часа до 12.30 часа,

от 13.00 часа до 16.00 часа,

 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства – маска, калцуни и химикалка.

Директор:П.Асенова

 

18.03.2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение  на Народното събрание на Република България извънредно положение от 13.03.2020 г   и създаване на условия за опазване живота и здравето на всички, Ви уведомяваме, че в ДГ №35 „Щастливо детство“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu   

На вниманието на родителите за предстоящото  класиране за учебната 2020/2021 г.

Приети се нови правила за прием на децата в детските градини съгл.  Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019;Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г  

Необходимо е родителите  да актуализират кандидатурите  за  избраните  от тях детски градини чрез профила на детето си  в ИСОДЗ.

По желание на родителите децата могат да се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова група, когато има наличие на свободни места и няма чакащи за прием в съответната възраст.

Публикуването на   резултатите от първото класиране за учебната 2020/2021 година е на 15 май.

Записването  на класираните деца става в определените от ИСОДЗ срокове всеки работен ден  от директора на ДГ №35 „Щастливо детство“. 

При записване родителите представят всички необходими задължителни документи посочени в заявлението.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не се представят съответните документи за доказателство, родителят получава отказ за записване

При записване на детето се представят медицински картон/профилактична карта и пълен имунизационен статус/. Медицински изследвания се представят при постъпване на детето през месец септември.

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ.

Във връзка с влязла  в сила Наредба №6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.  и писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/2 от  29.08.2019 г. ,с наближаване на предстоящата учебна година 2019/ 2020 г. следва да се предоставите  за децата попълнени ЛЗПК с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини  и дата на поставяне на ваксината.

Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксино предовратими заболявания и застрашава общественото здраве.

През учебната 2020/ 2021 година от месец септември групите ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

2  яслени групи - набори 2018 г. и 2019 г.;

2 първи групи - набор 2017 г.;

2  втори групи - набор 2016 г.;

2  подготвителни групи за петгодишни - набор 2015 г.;

2  подготвителни групи за шестгодишни - набор 2014 г. 

Обединено детско заведение  „Щастливо детство” отваря врати на 22.03.1979 година и започва да гради своя имидж на желано място за много деца и техните родители .   

През 2018 година след основен ремонт  Детска градина 35 “Щастливо детство” е в нова сграда. Цветовото оформление и образователната среда на занималните  са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата . За психологическият и  физически комфорт  на малките възпитаници са осигурени разнообразни кътове за игра, аудиовизуална техника, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали. За всяка група има изградена детска площадка със сертифицирани уреди за игра.

Педагогическият екип включва  специалисти с богат опит в предучилищното възпитание. Всички преподаватели и  медицински  сестри са с висше образование .Помощният персонал полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 2 до 7 годишна възраст.

В детската градина водещо начало в учебно-възпитателния процес е овладяването на знания, умения, компетенции, позволяващи адаптация към разнообразните  условия на  развитие на детето; създаване на положително отношение  към заобикалящия ги свят; формиране на успешни личности и подготовка за първи клас.

Основните насоки в дейността на ДГ №35 са: свобода на избора, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.

  

Екипът на "Щастливо детство" пожелава на всички родители успех в  избора на детска градина  за своето дете!

Директор:Пепи Асенова