ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №61 Шарено петле (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:61
Име:Шарено петле
Директор:Елена Димитрова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Камчия" № 1
Комуникация:
8709377
9717175
dg61@mail.bg
http://dg61slatina.com
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред6000
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6210
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7300
Хронични заболявания400
СОП500
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1000
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред6400
Хронични заболявания400
СОП600
Работна група1--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЯ

През учебната 2019/2020 г. групите в ДГ № 61 ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

  • 3 яслени групи - набор 2017  и 2018 г.
  • 3 първи групи - набор 2016 г.
  • 3 втори групи - набор 2015 г.
  • 2 подготвителни игрупи за петгодишни деца  - набор 2014 г.
  • 3 подготвителни групи за шестгодишни  деца - набор 2013 г.
  • 1 специална  група – смесена възраст /Електронното класиране не се прилага за специални групи. Приема се извършва след издаване на Становище от РЦПППО София град. Информация за записаните деца деца се отразява в ИСОДЗ./

 

График на часовете, в които ще се извършва записването на новоприетите деца:


7
:30 ч. – 12:00 ч.

13:30  до 16:00 ч.

 

Специална група:

В градината работят високо квалифицирани специалисти - специални педагози, логопеди, психолог. 
Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна дейност,  насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, конгнитивни умения, езиково - говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена дейност, учебна дейност.

Приемът на децата в специална  група  се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, заповед и становищще на РЦППО. ЕПЛР  в ДГ № 61 приема документи за деца със специални образователни  потребности на място в ДГ.  

Процедурата за прием изисква :

1. Подаване комплект документи за детето:

1.1. Епикриза, медицински документи.

1.2. ТЕЛК - при наличие на такъв.

1.3. Психологически и логопедични статуси.

1.4 Заповед на РЦПППО за предоставяне на допълнителна подкрепа - ако разполага с такава .

2. Среща с Екипа за подкрепа на личностното развитие  към детското заведение.

3. Становище от РЦПППО за прием в специална група. 

 

 


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/
 

2. Оригинал

  - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възраста се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок  преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено  в  6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла);

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни  преди постъпването на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

В ДГ №61 „Шарено петле“ се ръководим от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост, създаване на психологически климат и емоционален комфорт. 

Осъществява се възпитателно - образователна дейност по утвърдени от МОН програми, а високо квалифицирани медицински специалисти и детски педагози гарантират от най-ранна възраст развитието на индивидуалните творчески възможности на всяко дете и просперитет.

За децата се грижи екип от висококвалифицирани педагози, логопед, психолог, даващи  възможност на всяко дете да прояви своите индивидуални способности, да придобие навици, умения, отношения, необходими на съвременната детска личност. Ръководени от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, те създават прекрасен психологически климат и емоционален комфорт на децата. Опирайки се на детската уникалност и осигурявайки оптимални условия за развитие в цялостния режим, децата растат в среда на любов и доверие, сигурност и спокойствие. 

Родителите и децата от ДГ № 61 "Шарено петле" имат възможност за избор и на допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни стандарти: плуване, английски език, латино танци, народни танци, футбол.

При желание от страна на родителите се организират бяло, зелено училище, екскурзии и др.

За сигурността на децата и персонала отговаря "Вадим" ООД