ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №32 Българче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:32
Име:Българче
Директор:Станка Трифонова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 315 - III м. р.
Комуникация:
02 824 63 34
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4401
Хронични заболявания200
СОП300
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4800
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2700
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ВАЖНО!!!

ДО

 Г-ЖА ВЕСЕЛА АЛЕКСИЕВА

 ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА КАЧЕСТВЕНА И

ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

 E-MAIL:vesela_alexieva@abv.bg

КОПИЕ ДО:

ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ

 E-MAIL: dbarbalov@sofia.bg

 КОПИЕ ДО:

 НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

 НА ОБРАЗОВАНИЕТО СОФИЯ – ГРАД

 Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА

 E-MAIL: rio_sofia_grad@mon.bg

КОПИЕ ДО: ОБЩОПРОКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ГР. СОФИЯ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА,

Във връзка с Ваше запитване, относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам:

Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, поставените ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.

На база подадената от Вас и събрана от общопрактикуващите лекари /ОПЛ/ информация в софтуерните програми, с които работят не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

 Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на Столична РЗИ ще приемат за редовно попълнена ЛЗПК, без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по нататъшни последствия.

Напомням, че информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявани и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

 Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

 С уважение,

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Ilonka Nikolova Maeva

 

 На вниманието на родителите!

С писма на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София, Столична община – Дирекция Здравеопазване и РУО са информирани за влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

Предвид изострената моментна епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София, е разпоредено да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба по отношение на диагностика, регистрация и мерки спрямо контактните.

Обърнато е внимание, че с наближаване на предстоящата учебна 2019/2020 г. децата и учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти в изпълнение разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, Наредба 3//05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Същата може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон.

Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредотвратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Във връзка с гореописаното и предвид малките срокове разпоредени в нормативните документи и с цел улесняване и облекчаване работата на всички страни, участващи в процеса, следва да се създаде строга организация при приема на децата в детски и учебни заведения, а именно:

 • ОПЛ, чиито пациенти са се отписали от практиките им, да предоставят данни за имунизационното им състояние, с оглед предоставянето им на ноия ОПЛ;
 • ОПЛ с новозаписани пациенти без данни за имунизации, да описват в документите до детските и учебни заведения, че същите липсват и не са предоставени от предходния ОПЛ, както и името му, с цел предоставяне на възможност за издирване от служители на СРЗИ;
 • В случай на изгубена или невъзможност за достъп до документация на предходен ОПЛ, родителя/ настойника да изиска от СЗОК информация за извършените имунизации и да ги предостави на ОПЛ и детското, респективно учебно заведение, тъй като единствено той има право на достъп до нея и трето лице не може да я получи;
 • Учебните и детските заведения да публикуват на електронните си страници и информационните табла информация за необходимостта от активно съдействие по събиране на информация за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за физическото предоставяне на същата от ОПЛ до медицинския специлист в детските градини и училищата. На родителски срещи да се сведе до знанието на родителите нуждата и необходимостта от кооперативност, както и тяхната лична отговорност;
 • В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите да бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия;

Използвам възможността, още веднъж да напомня, че предвид регистрираните взривове от вирусен хепатит тип А в отделни квартали на гр. София и с цел недопускане влизането в организираните колективи на заболяването, преди започване на новата учебна година е необходимо осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни препарати за детските градини и училищата. Целта е ефективно извършване и поддържане на необходимото ниво на текущо извършваните дезинфекционни мероприятия в тях /на повърхности, играчки, прибори и съдове за хранене, санитарни възли, коридори, стаи, кухненски боксове, салони  и др./.

            При съмнение от страна на медицинските специалисти на училищата и детските заведения за вирусен хепатит или морбили, незабавно да се информира дежурния здравен инспектор в СРЗИ на тел. 02/8130 482; 02/832 91 81 и 02/832 91 62.

 

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомняме, че децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

 

 Уважаеми родители,

   На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 година на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на  Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина,        ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомяваме за следното:

 • Ø Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
 • Ø Когато в детската градина се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
 • Ø Директорът на детската градина е този, който преценява според всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията. Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
 • Ø В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане. Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна  на обстоятелствата.

 

    ДИРЕКТОР

    Ст.Трифонова


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

До родителите на класираните деца за учебната   

2019/2020г.            

Записване на децата, приети на текущо класиране

 

Записването на класираните деца е  в работно време на администрация от 8.00 ч. до 16.00 ч.  на място в детската градина. , след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи:

 • Заявление по образец за съответното дете, което се изтегля от ИСОДЗ  с данните, подадени от родителя по показатели;
 • Представят се оригинали  на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите за сверяване данните от класирането.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

 • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.
 • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред. 

При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на детската градина

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

При постъпване на детето, задължително се представят:

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА,

 От м. 09.2019 г. на учебната 2019/2020 г. децата, родени през 2016 г. преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслените групи, свободните места се допълват с деца родени през 2018 и 2017 г. За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

2 бр. яслени групи - набори 2017 г. и 2018 г.;

2 бр. първи групи - набор 2016 г.; - 

1 бр. втора група - набор 2015 г.;

2 бр. подготвителни групи за петгодишни - набор 2014 г.;

1 бр. подготвителна група за шестгодишни - набор 2013 г.

Екип от висококвалифицирани педагози,психолог-логопед, учител по музика,медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Детската градина разполага с:  физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог и детско футболно игрище . Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници , където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.
 

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- ранно чуждоезиково обучение по английски език; 
- футбол; 
- приложни дейности;  
- народни танци;
- модерни танци.

 

В ДГ №32 "Българче" вашите деца ще получат равен шанс за обучение, възпитание и развитие чрез:

- създаване и осигуряване на творчески и емоционален комфорт за всяко дете;
- взаимодействие и доброволно партньорство между педагогическите екипи и семействата.

Екипите са квалифицирани, амбициозни, информирани и отговорни.

Приоритети на програмите са:

- индивидуален подход към всяко дете;
- учене чрез игра;
- подготовка на децата за училище;
- работа със семействата.

 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВИ ДОБРЕ, ИЗБЕРЕТЕ ДГ № 32!

 

тел. канцелария  02 824 63 34

Сайт на ДГ 32 "Българче"

http://dg32-bulgarche.com/