ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №32 Българче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:32
Име:Българче
Директор:Станка Илиева Трифонова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 315 - III м. р.
Комуникация:
02 824 63 34
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4900
Хронични заболявания200
СОП400
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4640
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

  /ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК/


ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

 от 9.30 часа - до 16.00 часа  

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е НЕОБХОДИМО  ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ  И ДА СПАЗВАТЕ ЗАПОВЕД № РД 01-452/04.08.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Директор: Ст.Трифонова

За допълнителна информация тел. 02 824 -63-34 

 

Указания за посещение в детската градина!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 От м. 09.2020 г. на учебната 2020/2021 г. децата, родени през 2017 г. преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслените групи, свободните места се допълват с деца родени през 2019 г. За учебната 2020/2021 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

2 бр. яслени групи - набори 2018 г. и 2019 г.;

1 бр. първs група - набор 2017 г.; - 

2 бр. втори групи - набор 2016 г.;

1 бр. подготвителна група за петгодишни - набор 2015 г.;

2 бр. подготвителни групи за шестгодишни - набор 2014 г.

Екип от висококвалифицирани, амбициозни, информирани и отговорни педагози, психолог-логопед, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,учител по музика,медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка. 

Детската градина разполага с:  физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог, кабинет за ресурсен специалист и детско футболно игрище . Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници , където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.

Най-съществените елементи от образователния процес са насочени към:
- здравно-хигиенно и двигателно-сетивно развитие на детето;
- познавателно развитие;
- овладяване на българския език и развитие на речта;
- социално развитие, като реална възможност за адаптация;
- усвояване на математически представи;
- естетико-художествено и емоционално-волево развитие. 

В ДГ №32 "Българче" вашите деца ще получат равен шанс за обучение, възпитание и развитие чрез:

- създаване и осигуряване на творчески и емоционален комфорт за всяко дете;
- взаимодействие и доброволно партньорство между педагогическите екипи и семействата.

Приоритети на програмите са:

- индивидуален подход към всяко дете;
- учене чрез игра;
- подготовка на децата за училище;
- работа със семействата.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- ранно чуждоезиково обучение по английски език; 
- футбол; 
- приложни дейности;  
- народни танци;
- модерни танци.

 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВИ ДОБРЕ, ИЗБЕРЕТЕ ДГ № 32!

 

тел. канцелария  02 824 63 34

Сайт на ДГ 32 "Българче"

http://dg32-bulgarche.com/