ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №32 Българче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:32
Име:Българче
Директор:Станка Трифонова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 315 - III м. р.
Комуникация:
8248828 8246334

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред0230
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред10120
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред30140
Хронични заболявания060
СОП040
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред47--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

На вниманието на родителите!

 

  Уважаеми родители,

   На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 година на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на  Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина,        ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомяваме за следното:

  • Ø Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
  • Ø Когато в детската градина се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
  • Ø Директорът на детската градина е този, който преценява според всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията. Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
  • Ø В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане. Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна  на обстоятелствата.

 

    ДИРЕКТОР

    Ст.Трифонова

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина. 

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

 

За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина: 

 

До родителите на класираните деца за учебната   

2019/2020г.            

 

Записването става след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи:

  • Заявление по образец за съответното дете, което се изтегля от ИСОДЗ  с данните, подадени от родителя по показатели;
  • Представят се оригинали  на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите за сверяване данните от класирането.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

  • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.
  • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;
  • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП.

 

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред. 

 

 

При постъпване на детето, задължително се представят:

1.Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;
2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
4.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
5.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

 

                                                                                        Директор:

                                                                                               /Ст.Трифонова/

 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. За новата учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

На вниманието на всички кандидати за прием на

деца  в ДГ 32 "Българче" за учебната 2019/2020 година

Класирането за набори 2018,2017  и 2016 година ще се извърши  на 10.05. 2019 година. Всички досегашни  кандидатури са елиминирани и е необходимо да бъдат направени наново за учебната 2019/2020 година.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА,

В двете яслени групи децата са разделени по възрастЗа учебната 2019/2020 г. това са деца родени през 2018 и 2017 г. От м. 09.2019 г. на учебната 2019/2020 г. децата, родени през 2016 г. преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслените групи, свободните места се допълват с деца родени през 2018 и 2017 г. За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

2 бр. яслени групи - набори 2017 г. и 2018 г.;

2 бр. първи групи - набор 2016 г.; - 

1 бр. втора група - набор 2015 г.;

2 бр. подготвителни групи за петгодишни - набор 2014 г.;

1 бр. подготвителна група за шестгодишни - набор 2013 г.

Екип от висококвалифицирани педагози,психолог-логопед, учител по музика,медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Детската градина разполага с:  физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог и детско футболно игрище . Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници , където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.
 

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- ранно чуждоезиково обучение по английски език; 
- футбол; 
- приложни дейности;  
- народни танци;
- модерни танци.

 

В ДГ №32 "Българче" вашите деца ще получат равен шанс за обучение, възпитание и развитие чрез:

- създаване и осигуряване на творчески и емоционален комфорт за всяко дете;
- взаимодействие и доброволно партньорство между педагогическите екипи и семействата.

Екипите са квалифицирани, амбициозни, информирани и отговорни.

Приоритети на програмите са:

- индивидуален подход към всяко дете;
- учене чрез игра;
- подготовка на децата за училище;
- работа със семействата.

 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВИ ДОБРЕ, ИЗБЕРЕТЕ ДГ 32!

 

 

Сайт на ДГ 32 "Българче"

http://dg32-bulgarche.com/