ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №57 Хосе Марти

Тип:ДГ
Номер:57
Име:Хосе Марти
Директор:Емилия Караиванова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 501 V м. р.
Комуникация:
8253820 8253785
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5400
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5301
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2200
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания200
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:  

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

ДГ №57 „Хосе Марти“ се намира в ж.к.“Люлин“, 5 микрорайон, ул.501, №1.

За учебната 2020/2021 децата ще бъдат разпределени в групи както следва:

първа група „Котенца", набор 2017 г.

първа група „Звънчета", набор 2017 г.

втора група „Зайо Байо", набор 2016 г.

втора група "Мики Маус", набор 2016 г.

подготвителна група за петгодишни „Лъвчета", набор 2015 г.

подготвителна група за шестгодишни "Мечо Пух", набор 2014 г.

подготвителна група за шестгодишни „Пчелички“, набор 2014 г.

В подкрепа на приобщаващото образование са осигурени ресурсен учител, логопед и психолог на щат от Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование София-град. Осигурен е логопедичен кабинет с логопед на щат от Държавен логопедичен център София, работещ с децата от подготвителните групи.

Ние Ви предлагаме: отлични условия за възпитание, обучение и игра, жизнената  среда  на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и емоционален комфорт. Интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

Педагогическият екип се състои от  дългогодишни и опитни  учители - с творчески  принос в професионалната практика, предаващи я на по-млади педагози, които имат амбиции, желание и възможности за успешна професионална реализация.Презцялатаучебнагодинасепредставятчудесниоткритипрактикивъввсякагрупа. Създадено е активно сътрудничество с родителската общност и доверие в общуването.

Детското заведение разполага с отделни салони по музика и физическо възпитание, с работещ плувен басейн, ателие за приложни изкуства,  които се използват рационално за разгръщане на творческия потенциал на децата.

           Дворното пространство е просторно с  естетически добре оформени и поддържани тревни площи, различни дървета, храсти и много цветя. Всяка група се радва на самостоятелна площадка, оборудвана с различни спортни съоръжения, пейки, пясъчници с покривала, където децата играят спокойно и с удоволствие.

Съобразени с желанието на родителите и интересите и талантите на децата, детската градина предлага допълнителни образователни дейности: ранно чуждоезиково обучение по   английски език, модерни танци , народни танци,  приложно изкуство, футбол и плуване. 

 

Официален сайт на детската градина :www.dg57-hosemarti.com