ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №174 Фют

Тип:ДГ
Номер:174
Име:Фют
Директор:Гергана Цанкова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Мала планина", №36
Комуникация:
8621090

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания130
СОП130
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред50--
Хронични заболявания800
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №174 ”Фют” е открита през 1963г. Сградата е проектирана и строена за целта. Помещенията на групите са разположени в едноетажни корпуси с отделни входове, състоящи се от занималня, спалня, санитарен възел. През 2012г. към детската градина е присъединена и реновирана двуетажна сграда, в която са открити помещения за  две възрастови групи.

Детската градина разполага с физкултурен салон, кабинет за ресурсно подпомагане. Дворът е просторен, озеленен и обезопасен, всяка група разполага със собствена реновирана  площадка. Осигурена е целодневна охрана и външно видеонаблюдение.

За възпитанието, социализацията   и обучението на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози, музикален ръководител, психолог, ресурсен учител /осигурен от РЦПППО – София-град/. Помощник възпитателите в групите имат дългогодишен опит в работата с деца в предучилищна възраст. Осигурено е целодневно медицинско обслужване. Храната на децата се приготвя ежедневно от професионални готвачи в кухненски блок от пресни и качествени продукти.

Екипът на Детска градина №174”Фют”  се грижи за стимулиране и развитие на индивидуалните особености на детето. Детето се поставя в различни ситуации, които му дават възможност за избор на дейности.  Педагози и помощен персонал се грижат за физическото, духовно и нравствено развитие на децата, гарантират тяхната сигурност, възпитават ги в дух на толерантност и екипна работа. Приобщават ги към българските традиции и национални ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка за училище.

В ДГ №174"Фют" по желание на родителите се организират допълнителни образователни дейности, в зависимост от предпочитанията на децата, които не са дейност на  детската градина:

-          Плуване

-          Футбол

-          Карате

-          Латино и модерни танци

-          Народни танци

-          Приложни изкуства

-          Английски език

-          Логопедична диагностика и терапия

При желание от страна на родителите Детската градина организира ски училище, „Бяла градина“, „Зелена  градина“, образователни еднодневни екскурзии.

За учебната 2020/2021 година разпределението на децата и групите е както следва:

 • две групи за деца, родени 2017 година
 • една групи за деца, родени 2016 година
 • две група за деца, родени 2015 година
 • една групи за деца, родени 2014 година

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА НАБОР 2017:

Всеки работен ден в периода от 18.05.2020  до 28.05.2020 г.  от 9.00 ч. до 14.00 ч.,

на 29.05.2020г. от  9.00  до 16.00 ч.

Молим, родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят лична химикалка.

     Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал на:

 • удостоверение за раждане на детето;
 • лични  карти  на родителите;
 • служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /заверена с оригинала/;

- за самоосигуряващи се - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

- за работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа;

- за родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

 • Документите, удостоверяващи критерии № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.
 • Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина.

 

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

При записване родителят се запознава с:

1. Правилник за дейността на детската градина -  http://www.dg174fiut.com/

2. Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване в ДГ. 

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта!  

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Медицинските документи се представят в ДГ № 174 „Фют” един работен ден преди постъпване на детето!

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

Ръководството на Детска градина №174”Фют” е на разположение на родителите за допълнителна информация и разяснения.

Линк към сайта на детската градина: http://www.dg174fiut.com/