ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №43 Талант (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:43
Име:Талант
Директор:Цеца Русимова-Николова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Георги Измирлиев" , №20
Комуникация:
8598052

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1703
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред3907
Хронични заболявания202
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания1200
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания2700
СОП400
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред32--
Хронични заболявания2000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ !!!


ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

           Всеки работен ден от 9:00 до  16:00ч.

           Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

                  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

           1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

           2. Оригинали от: 

  • удостоверението за раждане на детето; 
  • лични  карти  на родителите; 

           3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.  

 

             НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 

          1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.

          2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.(Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи)

          3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

          4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

          5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

          6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 


         ВНИМАНИЕ!  

  •            Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!
  •            За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, задължително се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важна информация за родителите!

 1.В ДГ № 43 "Талант" функционират общо 9 групи, от които 8 групи детска градина и 1 група детска ясла. Не се осъществява почасова организация за отглеждане, възпитание и обучение на деца.

2.Броят на децата във възрастовите групи за учебната 2019/2020г.  е както следва:

     -Яслена група-              23 деца и 1 дете от РГ    общо-24 деца.

     -Първа група -              26деца и 2 деца от РГ    общо- 28 деца

     -Първа "А" група-         26 деца                          общо-26 деца.

     -Втора група-               30 деца                          общо-30 деца

     -Втора "А"група-           30 децаи 1 дете РГ         общо-31 деца

    -Трета група-                28деца и 2 деца от РГ     общо-30 деца

    -Трета "А"група-            33 деца,                         общо-33 деца

    -Четвърта група-           33 деца,                         общо-33 деца

    -Четвърта"А" група-      28деца и1дете. от РГ      общо-29 деца.

 

3. В яслената група работят 4 /четири/ мед.сестри и  2/две/ помощник-възпитатели.

4. В ДГ "Талант" има назначен психолог на щат към детската градина.

5. В ДГ № 43 "Талант" с децата със СОП работи ресурсен учител, който е приходящ  /от „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ /. Подадена е заявка за логопед и се очаква да бъде насочен към детската градина за работа с децата.

6. В момента се обучават три помощник-възпитатели за помощник на учителите. Обучението продължава втора година.

7. В ДГ № 43 „Талант“ се осъществяват пет вида  допълнителни образователни дейности /ДОД/, както следва: английски език, фолклорни танци, модерни танци, приложни изкуства, футбол.

 8.Линк към сайта на ДГ № 43 "Талант": www.dg43-talant.com, имейл: tallant”abv.bg

 9.В  детската градина е реализиран проект по ИКТ. Учителите работят с четири интерактивни дъски, разположени в четири кабинети, както и екран във всяка група. Всички учители в групите разполагат с лаптопи, интернет връзка.Използват се и електронни учебници при работа с децата. В ДГ "Талант" са оборудвани музикален салон, физкултурен салон, кабинет приложни изкусктва, езикови кабинети, методичен кабинет. 

 

 

------------------------------------------------

Важна информация за родителите:

Дете,родено месец януари 2016г. е кандидатствало и класирано на 08.10.2018г. за първа група.Детето посещава първа група с набор 2015г., но този факт не може да се отрази в ИСОДЗ. Поради тази причина обявяваме две свободни места за набор 2016г. Броят на действително записаните и посещаващите деца в яслената група ще бъде 25 деца и едно дете прието от РГ към СО.   

Уважаеми родители!

1.ДГ № 43 "Талант" обявява за следващото класиране за набор 2015г. 9/девет/ свободни места за първа и първа"А" групи, тъй като броя на записаните и посещаващи деца в посочените групи е както следва: първа група-25деца, първа "А" група-26деца. Уточнението ни е с цел прозрачност и информация за родителите, тъй като в настоящият момент електронната система не позволява отразяването на действителния брой записани и посещаващи деца по-групи.

За Ваша информация: Няколко деца родени месец януари и месец февруари 2015г. посещават двете втори групи /набор 2014г./. Общият брой на децата ,посещаващи двете втори възрастови групи е 63 деца /при заварено положение/. Родителите на децата /родени в началото на 2015г./ са входирали заявления с молба, децата им да посещават групите с набор 2014г., поради това, че ще тръгнат на училище с набор 2014г.

2.ДГ № 43 "Талант" обявава са следващото класиране 1/един/ брой свободни места за набор 2016г., поради това, че в яслената група са записани и постъпили 24 деца по-общ ред + 1 дете прието от РГ/работна група/ към Столична община.

ДГ №43 "Талант" е общинска собственост. Детската градина разполага с просторни и слънчеви занимални, отделни спални помещения, музикален салон, езикови кабинети, обособени площадки за всяка група. Установен е стриктен охранителен режим. Изграден е контрол на достъп за персонала и за всяко дете.

Успоредно със задължителното обучение, съобразно държавните образователни стандарти, по желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности както следва: Допълнителните педагогически услуги се провеждат от квалифицирани специалисти. Възпитанието и обучението са подчинени на крайния резултат - подготовката на децата за училище.

Основната ни цел е, максимално развитие на индивидуалния потенциал на всяко дете, насърчаване на самоизявата, откриване на заложеното в него, създаване на ежедневен емоционален комфорт, възпитаване на амбиция и стремеж, изграждане на знания и качества необходими за постъпване в първи клас.

МОТОТО НИ Е: "ДА ДАДЕМ ШАНС НА ВСЯКО ДЕТЕ"