ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №4 Слънчо

Тип:ДГ
Номер:4
Име:Слънчо
Директор:Силвия Пейчева
Район:Витоша
Адрес:с.Владая, Ела, №6
Комуникация:
9991032 9991032

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1310
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

       Уважаеми родители,

    Семейството е първата социална среда, в която попада детето. Тук се усвояват първите еталони на човешко поведение, полагат се основите на ценностната система, маркират се смисловите ориентири на живота. Затова ролята на семейството не може да се замени от други фактори. През първите седем години статусът на детето се определя от статуса на семейството. Независимо от промените във времето семейството винаги ще бъде за детето училище за чувства и поведение.
    Неоспорими са достойнствата и отговорностите на семейството като социализиращ и възпитателен фактор, но трябва да се признае, че децата не могат за израснат само в тази среда. Те имат потребност от общуване с връстници и други възрастни. Съществен факт е и разбирането на родителите, че те не могат да заменят възпитателните и образователните възможности на детската градина. Така те неизбежно осъзнават необходимостта от съвместна работа с детската градина.
    Детската градина е институция, която има голямо значение и играе важна роля за развитието и възпитанието на децата от предучилищна възраст. Учебно-възпитателната дейност в ДГ трасира пътя на глобалното познание. Тя се реализира чрез образователните цели, които се поставят и водят до успешна подготовка на децата за постъпване в училище. От организацията и осигуряването на ситуации и дейности в детската градина зависи пълното разцъфване на емоционалния, социалния, интелектуалния и физическия потенциал на детето.
    Функцията на детската градина не е да бъде заместител, а да допълва и да разширява ролята, която в първите години на детето играе семейството. Само в светлината на детските потребности можем да постигнем истинско разбиране на начина, по който детската градина е в състояние да продължи работата на семейството.

       Знаете ли, че в детската градина 

»» Децата се социализират - Няма по-добър начин за развитие на социалните умения в детска възраст от това малчуганите да бъдат в група.  

»» Научават се да споделят вещите и играчките си

»» Научават се да бъдат извън обсега на мама

»» Изграждат имунитет

»» Научават се да се съобразяват  с правила

»» Децата, посещаващи детска градина, развиват по-добри способности при говорене, четене, писане, в математиката и естествените науки, отколкото децата, които не посещават детска градина.

»» Детската градина насърчава равенството на шансовете на децата.

»» Родителите на деца, посещаващи детска градина, могат винаги да се допитат до квалифицирани педагози във връзка с възпитанието на децата

    Затова, скъпи родители, нека си подадем ръце и заедно да направим първата крачка на нашите деца по пътя на научаването приятна, забавна и уверена!

         Нашата детска градина

 •    ДГ № 4 „Слънчо“ се намира в екологично чист район – Зеленият район на столицата – „Витоша“.Сградата е била училище, което е пригодено за детска градина. В нея са създадени съвременни условия за пълноценно организиране на образователния процес и е осигурена подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, има и една медицинска сестра. Осигуряването на допълнителна подкрепа на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 •   През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др.,  се сформират сборни групи.  През летните месеци детската градина работи по график утвърден от Кмета на р-н „Витоша“
 • За нас от особена важност е изграждането на доверие и сътрудничество между семейство и учители.  Стана традиция да даваме на родителите възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата чрез участие в проект „Учител за един ден“. Ако детето още от първия ден усети доброжелателните отношения между родители и учители, със сигурност ще се справи по-бързо с новата среда
 • В детската градина се провеждат Допълнителни образователни дейности : английски език, народни танци, приложни изкуства, футбол и таекуон-до.

        През учебната 2020/2021 година в ДГ № 4 „Слънчо“ ще функционират 3 групи:

         Смесена подготвителна група - набори 2014 и 2015 г. - една група – 31 деца

         Втора група - набор 2016 г.  - една група – 25 деца

                                 Първа група - набор 2017 г. - една група – 25 деца

 В първа група може да бъдат приети и деца навършили две години на основание чл.4, ал.2 от Наредба № 5  от 03.06.2016 г. за предучилищното образование :

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.

 

           Препоръчваме на родителите внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите,  посочени в профила на детето!   При класиране, ще трябва да се представят точно посочените, с указаното съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

         Сайт на детската градина http://dg-4.com/.

 

 

 

 

 

Родителски срещи за началото на учебната 2019/2020 година :

ПОКАНАУважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2019/ 2020г., която ще се проведе  в  сградата на детското заведение, както следва:

 • ПЪРВА възрастова  група - 11 септември 2019 г. (сряда) от 17:30 часа
 • ВТОРА  възрастова група– 17 септември 2019 г. (вторник) от 17:30 часа
 • ПОДГОТВИТЕЛНА  група– 10 септември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол.
 • Изисквания към медицински изследвания и документи.
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта.
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.
 • Избор на нов Обществен съвет.

 

  ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Румяна Капланова

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“