ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №29 Слънце (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:29
Име:Слънце
Директор:Елвира Омайникова
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Тодор Стоянов", №18
Комуникация:
02/8708388
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред7900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред8000
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА
ДГ № 29”СЛЪНЦЕ”

 

Понеделник  -  петък

9.00ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 16.30ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 879 972 772 

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №29 “Слънце“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.

 

Телефони  за  информация:

+359 2/870-62-28        +359/87 997 2772

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1. При записване се изискват личните карти на двамата родители – оригинали за сверяване на данните за родителите (или нотариално заверено пълномощно, ако записването се извършва от друго лице).

2. Заявление за записване по образец и декларация за запознаване с Правилника за организацията и дейността на ДГ №29 “Слънце“ може да получите от детското заведение. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

3. Представя се, удостоверение за раждане на детето (оригинал) за сверяване на данните на класираното дете.

4. Лична карта / за постоянен адрес / или оригинал на удостоверение за настоящ адрес, издадено от район Изгрев преди датата на класиране на детето, както и всички допълнителни документи според изискванията и критериите /служебни бележки, данъчни декларации, платежни документи, копия от трудова или осигурителна книжка и др./.

 

 При постъпване от 15 септември 2019 г. поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, на детето трябва да се представят следните документи:

- Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;
- Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
- Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследване с отрицателна реакция по Васерман  на единия от родителите, извършено в 6–месечен срок преди постъпване на детето в яслена група, съгласно Наредба № 26 от 18.11.2008 за организация и дейността на детските ясли на МЗ.
- Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ!


       

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на основание чл.24 от ЗАКОН за предучилищното и училищно образование (Указ №184) считано от 01.08.2016 година, Обединено детско заведение №29 "Слънце" се преименува в Детска градина №29 "Слънце".

 

Уважаеми родители,

За децата, които посещават ДГ №29, след ваканцията е необходимо да представят следните медицински документи:

1. Лична здравна профилактична карта издадена от лекар

2. Медицинска бележка за ОЗЗ (важи три дни от датата на издаването)

3. При отсъствие от детското заведение повече от два месеца е необходимо да се направи изследване за чревни паразити и перианален отпечатък.Детска градина № 29 "Слънце" е открита на 22.05.1981 година. 

Разполага с музикален салон и плувен басейн.
В детската градина се отглеждат деца от яслена група до постъпването им в І - ви клас. ДГ №29 функционира с 2 яслени и 9 градински групи. За децата се грижат високо квалифицирани магистри по педагогика с V и по-висока професионално квалификационна степен.
От 1983 година детската градина става база към Софийски университет "Св. Климент Охридски " - Факултет за начална и предучилищна подготовка, а от 1998 година и към катедра Обща педагогика.