ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №29 Слънце (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:29
Име:Слънце
Директор:Елвира Омайникова
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Тодор Стоянов", №18
Комуникация:
02/8708388
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2601
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред7600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред6100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4610
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-        При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Сайтът на ДГ № 29 "Слънце" е: odz29.com .  В него може да видите важна и полезна за Вас информация за детската градина.

 

Детска градина № 29 "Слънце" е открита на 22.05.1981 година. 

Разполага с: плувен басейн, музикален салон, оборудван физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище със специално изградена трибуна и баскетболно игрище. Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и детски къщички. 
В детската градина се отглеждат деца от яслена група до постъпването им в І - ви клас. ДГ №29 функционира с 2 яслени и 9 градински групи. За децата се грижат високо квалифицирани магистри по педагогика с V, IV и III професионално квалификационна степен.
От 1983 година детската градина става база към Софийски университет "Св. Климент Охридски " - Факултет за начална и предучилищна подготовка, а от 1998 година и към катедра Обща педагогика.

   


На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.


ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА
ДГ № 29”СЛЪНЦЕ” СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАН ЧАС

 

Понеделник  -  петък

9.00ч. – 12.00ч.   и    от 13.00ч. до 16.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

 02 870 62 28

ВАЖНО !!! 

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 29 „СЛЪНЦЕ“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Срокът за записване на класираните деца е от 18 май 2020 г. до 29 май  2020 г.

 

 

 Постъпването на новоприетите деца е от 15 септември, поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градинските групи, като родителите на детето трябва да се представят следните документи:

- Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;
- Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
- Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
- Изследване с отрицателна реакция по Васерман  на единия от родителите, извършено в 6–месечен срок преди постъпване на детето в яслена група, съгласно Наредба № 26 от 18.11.2008 за организация и дейността на детските ясли на МЗ.
- Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 

 

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на основание чл.24 от ЗАКОН за предучилищното и училищно образование (Указ №184) считано от 01.08.2016 година, Обединено детско заведение №29 "Слънце" се преименува в Детска градина №29 "Слънце".