ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №193 Славейче

Тип:ДГ
Номер:193
Име:Славейче
Директор:Катя Цолова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Kап. Тодор Hочев", № 30
Комуникация:
028623049
024274045

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4800
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания100
СОП110
Работна група0--

Информация за родители

       

            Градината е открита през 1968 година и вече повече от 50 години приютява малките палавници. Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с 2 занимални, 2 спални, 4 занимални-спални, салон по музика, кабинети по приложно изкуство, ресурсно подпомагане и чуждоезиково обучение, салон за спортни занимания, кухненски блок и административен сектор.

           Екипът на ДГ №193 работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето, гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщаваг го към българските традиции и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище от квалифицирани и опитни педагози - 12 учители и 1 учител по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.  За децата със специални образователни потребности е осигурено подпомагане на личностното развитие от РЦПППО.

           Дворът на ДГ №193 е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 6 площадки за игра на отделните  групи.

           Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение.

           По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни дейности - изучаване на английски език, български народни танци, ателие по приложни изкуства, фектовка и футбол.

           На децата ежегодно се осигурява ски училище и отдих сред природата.

 Разпределението на групите за 2020/2021 учебна година е, както следва:

І възрастова група, родени през 2017 година - 1 (една) група.

ІІ възрастова  група, родени през 2016 година - 2 (две) групи;

ІІІ подготвителна възрастова група, родени през 2015 година -1 (една) група;

ІV подготвителна възрастова група, родени през 2014 година – 2 (две) групи;

 

За живота в ДГ №193 четете на адрес: https://www.dg193.com/

 

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА:

 

Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. 9.00 часа до 14.00 часа, на 29 май до 16.00 ч.

 

Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят лична химикалка.

 

     Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал:

  • удостоверението за раждане на детето;
  • лични  карти  на родителите;
  • служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка;

- за самоосигуряващи се - копие от платежни документи за внесени

осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

- за работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа;

- за родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

  • Документите, удостоверяващи критерии № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.
  • Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина.

 

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

 

При записване родителят се запознава с:

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване в ДГ.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
    Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

Медицинските документи се представят в ДГ № 193 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето!

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).