ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №141 Славейкова поляна

Тип:ДГ
Номер:141
Име:Славейкова поляна
Директор:dg141
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Света гора", №32
Комуникация:
Канцелария 0878709152
Директор 0878702124

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред24--
Хронични заболявания700
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

 

Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата

Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и извънредна епидемиологична обстановка, уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:
1. Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година при следният вътрешен ред:

2. Прием на документи на класирани деца  за трите групи и за двете сгради, ще  бъде в ДГ№141 първа сграда – с адрес ул. Света гора 32.

Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. от 9:00 ч. и до 14:00 ч. На 29 май часът за записване е до 16.00 ч. Родителите, при  влизане в детската градина, задължително трябва  да бъдат с лични предпазни средства и да носят личен химикал.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии.

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

При записване родителят срещу подпис се запознава с Правилник за дейността на детската градина.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 

 


В ДГ141 ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДВЕ ПЪРВИ МАСОВИ ГРУПИ НАБОР 2017Г. МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ И В ДВЕТЕ СГРАДИ, СПОРЕД ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ВИ И СЪОТВЕТНО ПО-ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ДЕТЕТО ДА БЪДЕ КЛАСИРАНО, СПОРЕД  ЧАКАЩИТЕ ДРУГИ КАНДИДАТУРИ.

В ДГ141 ВТОРА СГРАДА ( С АДРЕС: БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22) ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМА ЕДНА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НАБОР 2015Г.


Ръководството на Детска градина №141 е на разположение за  допълнителна информация и разяснения.

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0884801534

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА" -ОСНОВЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2020/2021г.: 

І възрастова група - за деца, родени през 2017година - 1 (една) група;

ІI възрастова група - за деца, родени през 2016 година - 1 (една) група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2015 година (ПГ-5г.) – 1(една) възрастова група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2014 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;

 

 ДГ-141 - ВТОРИ КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2020/2021г.: 

І възрастова група - за деца, родени през 2017 година - 1 (една) група;

ІI възрастова група - за деца, родени през 2016 година - 1 (една) група;

Подготвителна група - за деца, родени през 2015 година - (ПГ-5г.)  1 (една )възрастова  група;

ІII специална сборна -за деца, родени през 2015/16година - 1 (една) група;  

ІV специална сборна група  - за деца, родени през 2014 /15 година - 1 (една) група; 

 

 Драги родители,

Детска градина Славейкова поляна се намира в непосредствена близост до едноименната градинка в район Лозенец, София. Мястото е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Същевременно то е последната оцеляла част от старата дъбова кория на София - Курубаглар, поради което 300 годишните й дъбове са обявени за защитени природни обекти.
Мястото е свързано със семейството на Петко и Пенчо Славейкови и е дарено от тях с желанието да се построят училище и детска градина.

От 01.06.2017г. ДГ-141"Славейкова поляна"се обединява  с ДГ-156, която преминава към нея,  с три масови групи и  две  специалните групи, като става ДГ-141 Втора сграда с адрес: бул. "Свети Наум" 22

Детската градина е открита през май 1963 г. Днес в  ДГ141 Първа сграда и  ДГ141Втора сградас се възпитават и обучават 223 деца от 3 до 7 години, общо 9 групи. В ДГ-141 -първа сграда- 4 /четири/ възрастови групи; в ДГ-141 -  Втора сграда -   5 /пет/  групи, 3/три/възрастови групи и 2 /две/ специални. 

ДГ-141 "Славейкова поляна"  /и в двете сгради / разполага с отлична база,  просторните и светли помещени с отделни кътове за игра и за почивка, зали за допълнитни дейности, тържества и спорт, зала по психомоторика, голям двор,зелени площи и вековни дървета, изградени площадки с необходимите пособия и катерушки, подходящи за игри и занимания на открито. Детската градина има охрана и видеонаблюдение.

Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура, за което се грижат  квалифицирани и опитни педагози - 20 старши учители , 5 специални педагози /2 логопеди, 2 ресурсни учители и психолог/ и 2 старши учители по музика. Осигурено е целодневно медицинско обслужване от 4 медицински сестри, по две в всяка сграда. 

В детската градина по желание на родителите, се предлагат допълнителни дейности:  

английски език - 3 пъти седмично,

студио по театрално-приложни изкуства 

народни танци,

класически балет и латино танци,

футбол,

плуване, йога,

пиано и солово пеене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.

В ДГ № 141 " Славейкова поляна" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организират еднодневни излети и екскурзии, зелени, летни и ски училища.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА МАСОВИТЕ ГРУПИ: 

1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. "СВЕТА ГОРА" 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЕПЛР/, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141- 2 ресурсни учители, 1 психолог и 2 логопеди,които правят оценка на потребностите на всяко дете и на тази база се изготвя индивидуален план за подкрепа на детето . След корекционна възпитателна и образователна работа и при индивидуална преценка въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете, се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето, независимо от неговата календарна възраст, да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Необходими документи при срещата на родители на деца със СОП/предоставят се на комисията предварително,за да се запознае с тях/ :

1.Заявление /по образец от ДГ 141/

2.Епикриза-задължително актуална към датата на кандидатстване ;

3.ТЕЛК/РЕЛК/ЛКК-ако има издадено;

4.Становища/логопедичен статус, психологични,педагогически/, рисунки и други документи, разкриващи индивидуалността на кандидастващото дете.

5. Документи от РЦПППО -София -град /заповед за подкрепа или др., оценка на потребностите,план за подкрепа и др., ако има такива издадени за детето /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ №141 „Славейкова поляна”  при постъпване на детето.