ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №99 Брезичка

Тип:ДГ
Номер:99
Име:Брезичка
Директор:Иванка Харбалиева
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Битоля", № 27
Комуникация:

8590112
0888486157
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания800
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1900
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания2200
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №99 ”Брезичка” приема деца от 3 до 7 години с обич, разбиране за детската индивидуалност, желание за активно взаимодействие с родителите. Децата в детското заведение се възпитават и обучават при ясно поставени цели във възпитателен и образователен аспект, съгласно държавните образователни изисквания.

Стремежът на екипа  е, да впрегнем цялата си творческа енергия за създаване на най-добри условия за развитие на децата, за реализиране на индивидуалността им, за проява на заложби, за развитие на физически качества и естество-приложни движения. На децата се предоставя достъп до природата, дава се възможност да съхранят инстинктите си в положителен аспект в реален план в планинатата или в парка на детското заведение.Насочват се към изработване на творби със събрани от самите деца природни материали и отпадъчни вещества. Педагогическата колегия има готовност да подкрепя естественото желание на децата за изява. Стимулират се да участват в състезания, изложби, концерти, на които печелят призови места.

Считаме, че деца, които са поставени в ролята на успели на тази възраст, ще се стремят към тази позиция през целия си живот. Дете, което умее да кара ски, да танцува, да играе футбол, да рисува, да бъдат ценени качествата му, ще припознае общочовешките ценности и  ще се стреми към тях през целия си живот.  

Ние смятаме, че ключът за развитие на децата е в развитието качествата на учителите. Обучението през целия живот е реалност за екипа на градината. Непрекъснато повишение на квалификацията на екипа е с многопосочна насоченост, а именно: повишаване качествата на педагогическото взаимодействие, придобиване на нови умения – компютърна грамотност, английски език, усвояване на нови програмни системи вкл. и чуждестранен опит, използване на нови подходи, участие в тимбилдинг т.с. придобиване на нови умения от самите учители.

В детската градина има 2 главни  учители, 11 старши учители, 15  учители, 1 ресурсни учител, 1 психолог ,2 логопеди 

Децата отгледани, възпитани и обучени в ДГ № 99 „Брезичка" са приети с радост в престижни училища. Това са деца знаещи, можещи със стремеж към знания и желания за успехи.

За повече информация посетете нашия фейсбук профил ЦДГ №99 "Брезичка". интернет страницата ни brezichka.com

В детска градина №99 функционира изненсена група за адаптация, ориентация социализация и последваща образователна интеграция в масовите групи на деца със СОП /специални образователни потребности /на възарст от 3 до 7 годишна възраст.

В групата при наличие на деца се приемат деца със СОП /. Корекционната и възпитателната работа се осъществява индивидуално и групово по изработена индивидуална програма за всяко дете от групата от специалисти - психолог, логопед и специален педагог.

Процедурата за прием изисква :

1. Подаване комплект документи за детето:

1.1. Епикриза, медицински документи.

1.2. ТЕЛК - при наличие на такъв.

1.3. Психологически и логопедични статуси.

2. Среща с Екипът за подкрепа на личностното развитие  към детското заведение.

3. Заповед на РЦПППО за предоставяне на допълнителна подкрепа - ако разполага с такава .

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Имаме прекрасни новини - за учебната 2018-2019 година откриваме една група за деца , родени 2017 година и две  група деца родени 2016 година.Едната група набор 2016 година ще се приема в бл. 31.Моля, обърнете внимание, че за тази група се кандидаства отделно - в посочевата група блок 31.

Моля кандидаствайте през системата - ИСОДЗ.

 

Уважаеми родители !

Моля, имайте предвид, че за всяка сграда на детската градина се кандидаства отделно.

Моля, кандидаствайте за обявените свободни места по посочените години на раждане!


 

 


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА ОТ НАБОР 2017 ГОДИНА и набор 2016 година В ДГ №99 "БРЕЗИЧКА" от  13.05.-25.05.2019   година

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30. ДО 17.00 ЧАСА!

Необходими документи :

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ).

2. Оригинал и ксерокс- копие:

- удостоверение за раждане на детето;

- лични карти на родителите;

- трудова, служебна или осигурителна книжка.

3. Документи , посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство .

4. Медицински документи .

При записването на детето родителят се запознава с :

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане на детето.

3. Датите  на предстоящите родителски срещи  са следните :

  -за набор 2016, приети в централна сграда   на 10.06.2019 годинаот 18.00 часа в централна сграда -актова зала,

   - за набор 2016 приети в бл. 31  на 11.06.2019 година  от 18.00 часа в централна сграда от 18.00 часа - актова зала

  - за набор 2017 , приети в централна сграда на 12.06.2019 година от 18.00 часа в централна сграда от 18.00 часа - актова зала