ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №154 Сбъдната мечта

Тип:ДГ
Номер:154
Име:Сбъдната мечта
Директор:Мария Езекиева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Слатинска", №60
Комуникация:
8722435 8722435

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3200
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред29--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

На Вниманието на родителите

 

График

На дейностите свързани с класиране и  записване на децата в ДГ 154 "Сбъдната мечта"

за учебната 2020/2021 година прием месец септември 2020г.

 

Първо класиране -15.05.2020г./петък/


Обявяване на списъците от първо класиране -16.05.2020г./събота/

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДГЗ

- на място в детската градина

 

Записване на децата , приети на първо класиране :

18.05.2020 -29.05.2020г.

Записването на децата приети в двете сгради се извършва в централната сграда,

за което родителите е необходимо да носят:

1.Заявление от родителя/типова бланка/

2.Оригинал на удостоверение за раждане на детето.

3.Лични карти на родителите.

4.Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на предимство.

 

При записване родителите се запознават с:

 

1.Правилника за дейността на ДГ154"Сбъдната мечта"

2.Списък на медицинските изследвания и документи за приемане.

 

График на часовете, в които ще се извършва записването

18 май 2020 - 29 май 2020

9.00ч. - 12.00ч.

и от 13.30 ч. - 17.00ч.


Заявление /бланка/ за записване може да бъде изтеглена от Интернет

/e-mail на пощата на родителя/

или да я получите на място от директора.

Ще Ви бъдем благодарни, ако си носите лична химикалка, маска и ръкавици!

От ръководството

 


Уважаеми, родители,

Във връзка с Наредба №6 от 09.07.2019г., за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика

и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, издадена от министъра на здравеопазването, децата

от ДГ154"Сбъдната мечта"/респективно родителите/,трябва да представят пълен имунизационен статус на

медицинските специалисти на детската градина в изпълнение на Наредбите 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република

България,Наредба №3 /05.02.2007г. за здравните изисквания към детскиге градини и Наредба №03/27.04.2000г. за

здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа прием ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината.

Същатат може да бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо

дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон

или написана на талон.

Изписано "отговоря за възрастта", не се приема за достоверно.

родителите носят лична отговорност за физическото предоставяне на информацията за имунизационното състояние

на децатат им.

В случай на отказ за представяне на данните на медицинските специалисти, същите ще бъдат подадени

на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

 

От ръководството

Документи необходими за постъпване в детската градина

1.Здравно -профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,

извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3.Изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето

в детската градина.

4.Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-късно от 3 дни

преди постъпването на детето в детската граднина.

От ръководството

 


ДГ154"Сбъдната мечта" се помещава в две специално строени сгради с 5 групи.

Централната сграда,  се намира на ул."Слатинска"№60 с четири групи, другата на

ул.Кривина" бл.73.Групите са съобразени с всички санитарно -хигиенни изисквания и

предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на

качествен и пълноценен педагогически процес.

Силни страни в дейността на ДГ154"Сбъдната мечта"

 • Много добър микроклимат и екипност.
 • Компютъризиране на вътрешно -управленската нормативна документация.
 • Създадена уютна среда за отглеждане и възпитание на децата.
 • Всички групи са оборудвани с интерактивна и компютърна техника.
 • Системен контрол и прозрачност в работата и организацията от страна на ръководството.
 • Постигнато високо качество в организацията на възпитателно-образователния процес.
 • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в

           условията на делегиран бюджет.

 • Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали

           в ежедневната работа.

 • Системно повишаване на научно -педагогическата подготовка на учителите и

 

           помощник - възпитателите.

 

 • Осъществяване на високо художествено ниво на празниците и концертите .
 • Високо качество на предлаганите допълнителни педагогически услуги.

  Допълнителна информация за ДГ154 "Сбъдната мечта" всеки родител може да получи

  от сайта на градината : dg-154.com

През учебната 2019/2020 година в централната сграда групите 

ще са разпределени както следва:

 

ЕДНА ПЪРВА ГРУПА ДЕЦА РОДЕНИ 2016Г.                 ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 27

ЕДНА ВТОРА ГРУПА ДЕЦА РОДЕНИ 2015Г.                  ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 31

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ РОДЕНИ 2014Г. ОБЩ БРОЙ  ДЕЦА 35

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 6 ГОДИШНИ РОДЕНИ 2013Г. ОБЩ БРОЙ  ДЕЦА 34

През учебната 2019/2020 година , в сградата на ул."Кривина" бл.73

децата са разпределени както следва:

Една смесена група

ДЕЦА РОДЕНИ 2016Г.        ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2015Г.        ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

ДЕЦА РОДЕНИ 2014 .         ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 9

ДЕЦА РОДЕНИ 2013Г.        ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 7

 За учебната 2019/2020 година :

 За централната сграда ще бъдат приети 22 деца  родени 2016г. по общи и

социални критерии,3 деца с хронични заболявания и 2 деца със СОП.

 

За сграда бл.73 ,ще бъдат приети 4 деца родени 2016г. по общи и

социални критерии, 1 дете с хронично заболяване и 1 дете СОП.

 

 

 

За децата със СОП в детската градина има сформиран екип от РЦПППО София-град

от психолог и ресурсен учител.

В ДГ 154 "Сбъдната мечта" се предлагат срещу заплащане от родителите

следните допълнителни оразователни дейности:

Чуждоезиково обучение/английски език/

Народни танци

Латино и модерни танци

Футбол

Плуване

Йога

Ски - училище

Без заплащане за ПГ5 и ПГ6:

Художествена гимнастика


 

 

Г Р А Ф И К

На дейностите, свързани с клаиране и записване

на децата в ДГ 154 "Сбъдната мечта" за учебната 2019/2020 година

Прием - м. септември 2019г.

11.05.2019г./събота/ Обявяване на списъците от първо класиране

-по e-mail пощата на родителя

-в профила на детската градина в ИСОДГЗ

-на място в детската градина

Записването на децата приети в двете сгради се извършва в

централната сграда

Записването на децата, приети на първо класиране:

13 май - 23 май 2019г.

за което е необходимо родителите да носят:

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление от родителя/типова бланка/

2.Оригинал /удостоверение за раждане/

3.Допълнителни документи, удостоверяващи наличие на предимдство 

При записване родителят се запознава с :

1.Правилника за дейността на ДГ154 "Сбъдната мечта".

2.Списък на медицинските изследвания и  документи за приемане.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия -

с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места , се прилага процедура по

генериране и присъждане на случайни числа от ИСОДГЗ.

Г Р А Ф И К НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО

13 май 2019г. - 23 май 2019г.

9.00ч. - 12.00ч.

и от 13.30ч. до 17.00 ч.

Заявление /бланка/ за записване може да бъде изтеглена от Интернет

/ e-mail пощата на родителя/

или да я получи на място от директора

 

Директор: Мария Езекиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДГ54"Сбъдната мечта" ще работи с деца от 01.09.2015г.

До 15.09.2015г. групите ще бъдат сборни.

Необходими документи за постъпване в детска градина

1. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детска градина.

3.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по- рано от 3 дни преди постъпване в детската градина.

 

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

На дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Прием - септември 2013 година

27.04.2013 година / събота/

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДЗ

- на място в детската градина - ул. "Слатинска" №60

Централна сграда от 08.00ч. до 12 .00 ч.

29.04.2013г. - 17.05.2013г.

Записване на децата , приети при първо класиране,

за което родителите е необходимо да носят:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя / типова бланка/ от ИСОДЗ

2.ОРИГИНАЛ и копие от:

- удостовеление за раждане на детето

- лични карти на родителите / или нотариално заверено копие, ако записването се извършва

от упълномощено лице/

3. ДРУГИ документи, удостоверяващи наличие на предимство според критериите

/ подробен списък на съдържанието на документите, които трябва

да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете-

подсекция "Необходими документи"

4. Здравно -профилактична карта на детето , попълнена от личен лекар

/мокър печат/ с данни за имунизационния статус на детето, съгласно

изискванията на Наредба№5 / 2005г. за имунизациите в РБългария.

ВАЖНО!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1. Служебните бележки, доказващи трудов статус, трябва да бъдат:

. с мокър печат и изходящ номер, ЕИК / Булстата/ на работодателя, име и подпис

на длъжностно лице / управител, изп. директор или гл. счетоводител/

.трябва да бъдат указани длъжността , дата на постъпване и адрес на месторабота / не на регистрация

на фирмата/

. Възможно е да се самоосигурявате - следва да представите копие от документите,

удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

ВНИМАНИЕ! Ако се установи, че родителят/Настойникът/е използвал критерии,

които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ,

получава отказ за записване и може да кандидаства отново по общия ред за

следващо класиране.

При записване родителят се запознава с:

1. Правилника за  дейността на детската градина

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

от м. септември І гр. 2013г.

Класирането на деца с равен брой точки ще се извършва на принципа на случайно число, избрано от системата

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, в които ще се извършва записването :

от 29.04.2013 до 17.05.2013 вкл. от 8.30.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден

 Заявление / бланка/ може да бъде изтеглена от Интернет

 / e- mail на родителя/

или да я получи на място от директора на ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Директор: Мария Езекиева

 

 

 

Приети допълнителни критерии

 за  учебната 2013 -2014 година 

Критерии

ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември 2013 г.

ДК3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони)

ДК4.) Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие.

 

 

 

 

 Уважаеми родители,

 

Родителските срещи за началото на учебната 2012/2013 година ще се проведат при следния график:

 

На 25.09.2012г. /вторник/ от 17.30 часа 

ІІ - ра и ІV та групи

 

На 26.09.2012г./сряда/ от 17.30 часа

І -ва и ІІІ-та групи

 

Присъствието на един от родителите е задължително!

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДГ54"Сбъдната мечта" ще работи с деца от 03.09.2012г.

До 15.09.2012г. групите ще бъдат сборни.

Необходими документи за постъпване в детска градина

1. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детска градина.

3.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по- рано от 3 дни преди постъпване в детската градина.

 

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

График

На дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Прием - септември 2012 година

05.05.2012 година / събота/

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДЗ

- на място в детската градина - ул. "Слатинска" №60

Централна сграда от 08.00ч. до 12 .00 ч.

07.05.2012г. - 18.05.2012г.

Записване на децата , приети при първо класиране,

за което родителите е необходимо да носят:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя / типова бланка/

2. Оригинал и копие от:

- удостовеление за раждане на детето

- лични карти на родителите

3. ДРУГИ документи, удостоверяващи наличие на предимство

При записване родителят се запознава с:

1. Правилника за  дейността на детската градина

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

Класирането на деца с равен брой точки ще се извършва на принципа на случайно число, избрано от системата

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, в които ще се извършва записването :

от 07.05.2012 до 18.05.2012 вкл. от 8.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден

 Заявление / бланка/ може да бъде изтеглена от Интернет

 / e- mail на родителя/

или да я получи на място от директора на ЦДГ 54 "Сбъдната мечта"

Директор: Мария Езекиева

 

 

 

 

 

 

 Уважаеми родители,

 

 На 29.06.2011 г.  сряда от 17.00 ч. ще се проведе родитело - учителска среща с родителите на децата  родени през 2008г., които ще бъдат в І-ва група през  учебната 2011/ 2012 година. Желателно е присъствието поне на един от родителите.

 

Директор Мария Езекиева

 

 

 

 График

На дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ЦДГ54 "Сбъдната мечта"

Прием - септември 2011г.

 

30.04.2011г./ събота/

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e-mail пощата на родителя

- в профила на детската градина в ИСОДГ

- на място в детската градина -ЦДГ54 "Сбъдната мечта"

Централна сграда  от 8.00ч. до 12.00ч.

02.05.2011г. - 13.05.2011г.

Записване на децата, приети на първо записване

за което родителите е необходимо да носят

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя/ типова бланка/

2.ОРИГИНАЛ и копие от:

- удостоверение за раждане на детето

- лични карти на родителите

3.ДРУГИ документи, удостоверяващи наличие на предимство

При записване родителят се запознава с:

1. Правилника за дейността на детската градина

2. Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

Класирането на деца с равен брой точки ще се извършва

на принципа на случайно число, избрано от системата

График на часовете , в които ще се извършва записването

02.05.2011 - 13.02.2011г.

9.00- 17.00 часа

Заявление/бланка/ може да бъде изтеглена от Интернет

/ e-mail пощата на родителя/

или да я получи на място от директора на ЦДГ54 "Сбъднатамечта"

 

Директор Мария Езекиева

 

 

 

 

На 27.09.2010г. /понеделник/  от 17 часа , ще се проведе учитело- родителска среща на І-ва и ІІІ-та групи.Присъствието на един от родителите е задължително!

На 28.09.2010г. /Вторник/ от 17 часа ще се проведе учитело- родителска среща на ІІ-ра и ІV -та групи. Присъствието на един от родителите е задължително!

 

От ръководството

 

 

 

 

ЦДГ54"Сбъдната мечта" ще работи с деца от 01.09.2010г.

До 15.09.2010г. групите ще бъдат сборни.

Необходими документи за постъпване в детска градина

1. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити., извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детска градина.

3.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.

5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по- рано от 3 дни преди постъпване в детската градина.

 

При отсъствие на детето от детска градина за повече от30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии.

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

 

От ръководството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Допълнителните критерии приети от Педагогическия съвет на ЦДГ№54 "Сбъдната мечта", обявени за филиала на ЦДГ№54"Сбъдната мечта", се отнасят и  за ЦДГ№54 "Сбъдната мечта" -централна сграда.

Очакваме информационната система да корегира информацията.

За учебната 2009/2010 година , за филиала на 54ЦДГ са обявени само  6 свободни места , за деца родени през 2006 година, защото групата е смесена .

От ръководството. 

Район "Слатина"
Кои сме ние

ЦДГ № 54 "Сбъдната мечта" е наречена не случайно с това име. Тя е мечтаното
място за първите стъпки на децата в опознаването на света, за щастливи и весели
игри, за откриване и развитие на способностите им, за получаване на равен старт
в І клас.

ЦДГ № 54 е общинска детска градина, открита през януари 1965 година. Вече 40
години в нея грижовни учители възпитават, отглеждат и обучават деца от 3 до 7-
годишна възраст. С работата си те са извоювали авторитета на детската градина и
признанието на родители и деца. Много бивши възпитаници, станали родители,
отново поверяват своите деца на грижите на персонала на ЦДГ № 54.

През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане
на традициите в детската градина. Работещите сега учители ги продължават като
внасят и нови идеи за поддържане доброто име на заведението.

В ЦДГ № 54 могат да се отглеждат 120 деца, разделени по възраст в 4 групи в
централната сграда и 1 смесена група във филиала на детската градина.

Грижи за децата полага високо квалифициран персонал в следния състав:
директор, 10 учители, музикален ръководител, касиер-домакин,мед. сестра, 6
помощник-възпитатели, кухненски персонал, перач, общ работник.

Местоположение

ЦДГ № 54 се намира в град София на улица "Слатинска" № 60. Освен централната
сграда към детската градина е открит филиал в блок № 73 в район Слатина.

Материална база

Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и
сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата с
играчки и пособия. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и
декоративни пана.

Градината разполага с помещения за готвене, пране, кабинети на директора и
касиера, медицински кабинет.Децата спортуват във физкултурен салон, снабден с
необходимите уреди за двигателна активност.

В топлите дни децата могат да играят на двора на обособени площадки с
катерушки, пързалки,люлки и пясъчници, или да тичат и играят на поляната до
централната сграда, която също е оборудвана с уреди за игра.

Всяка година персоналът се стреми да обнови и обогати материалната база.

Допълнителни педагогически услуги

Английски език

Тази дейност се предлага от фирма "Образование за бъдеще", в която работят
квалифицирани преподаватели. Преподава се по системата GET READY, главно чрез
лесни и забавни, запомнящи се песни и стихотворения. Обучението е в две форми -
обикновена и разширена. Седемгодишните деца, завършващи разширената форма на
обучение получават сертификат за завършен курс.

Часовете се провеждат в отделен, специално оборудван кабинет два пъти
седмично сутрин по 30 мин.,а веднъж седмично следобед се провежда музикален час
с акомпанимент от квалифициран музикален ръководител.

Всяка година децата, изучаващи английски език, изнасят тържества по случай
Коледа и края на учебната година.

Футбол

Предлага се от ДФК "Лъвчетата". Децата тренират през лятото навън на една от
свободните площадки в двора на заведението, а през зимата - във физкултурния
салон на детската градина. Играе се на игрище с малки врати. Фирмата осигурява
топки и екипи за малките футболисти. Чрез този спорт се развива двигателната
активност на децата, те се закаляват и се научават да действат в екип.Часовете
се провеждат два пъти седмично сутрин по 30 мин.

В края на учебната година се провежда турнир за купата на район Слатина и на
град София в Зимния Дворец на Спорта.

Латиноамерикански и модерни танци

Провежда се от 2003г. от фирма ЕТ "Милена Маймарева", лично от г-жа
Маймарева два пъти седмично по 30 мин. във физкултурния салон. Чрез този спорт
се развива двигателната активност на децата, чувството им за ритъм, а също така
са и добро забавление.

Художествена гимнастика

Това е безплатна дейност, чрез която се развиват двигателната активност,
гъвкавостта и координацията на децата.Часовете се провеждат два пъти седмично
след обяд по 30 мин. във физкултурния салон. Преподавателят е от УСШ. в края на
годината се провежда показна продукция пред родителите за показване на
постигнатите резултати.

Забавления

За разнообразяване ежедневието на децата в детската градина се организират
театрални постановки с посещения на артисти от столични театри, циркови трупи,
концерти. Чрез тях децата не само се забавляват, това са първите им срещи с
професионалното изкуство.

Как да се свържете с нас

Ако искате Вашето дете да бъде отглеждано при най-добри условия, от най-
добри учители, да изживее незабравими мигове и да бъде отлично подготвено за І
клас, намерете ни на ул. "Слатинска" № 60 или ни се обадете на телефони
872-24-35 и 873-96-02 .