ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №154 Сбъдната мечта

Тип:ДГ
Номер:154
Име:Сбъдната мечта
Директор:Галя Алексиева-Костадинова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Слатинска", №60
Комуникация:
8722435 8722435
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2600
Хронични заболявания010
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2510
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

На Вниманието на родителите

ДЕТСКА ГРАДИНА № 154 ”СБЪДНАТА МЕЧТА“

1574 София,  Район “Слатина”  ул.“Слатинска” № 60 тел.: 02/ 8722 435 email: dg154@mail.bgс

 

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

         - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Директор на ДГ№154

/Галя Алексиева-Костадинова/