ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:58
Име:Слънчево утро
Директор:Трайка Бързева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Челопечене , ул. "Яне Стоянов", №19
Комуникация:
02/4832883

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред3200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители
В ДГ № 58 "Слънчево утро" се обучават и възпитават целодневно деца на възраст от 1 до 7 години. Под ръководството на високо квалифицирани педагози и помощен персонал, спазвайки ДОС и учебни програми децата овладяват знания по български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.

В градината за децата се предлагат допълнителни дейности: английски език, футбол , народни танци и приложни изкуства.

ДГ №58 е разположена сред огромен двор с много тревни площи, дървета и цветни алеи. Всички групи разполагат със собствена плащадка, същите са оборудвани със съоръжение отговарящи на съвременните изисквания за безопасност. 
В градината има изградена рампа за безпрепятствен достъп на хора с физичеки увреждания.


Материалната база е напълно обновена - нови легла, дидактични шкафове, гардеробчета, куклени кътове, килими, масички и столчета, интерактивна дъска, дигитални камери, TV, DVD системи, системи за пречистване на въздуха в помещенията, много играчки, дидактични материали, магнитни дъски и др. 
Повече от 40 години ДГ № 58 е учебно-възпитателно заведение с утвърдено име и традиции, обучило и възпитало хиляди деца, някои от които вече лекари, учители, строители, репортери - все достойни и добри хора.

При нас децата Ви ще са заобиколени от уютна обстановка  и обградени с много внимание и любов.
Заповядайте и Вие при нас!

В ДГ № 58 "Слънчево утро" децата са разпределени в четири градински и една яслена група, както следва:
Набор 2017 са децата от яслена група;
Набор 2016 са децата от първа група;
Набор 2015 са децата от втора група;
Набор 2014 са децата от трета група - подготвителна 5 г.;
Набор 2013 са децата от подготвителна група  6 г.
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1.Заявлениe по образец - в него задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите (настойниците) и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите (настойниците), като ксерокопия от посочените документи остават в детското заведение;

2. Други допълнителни документи според критериите на всяко дете;

3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1. Служебните бележки, доказващи трудов статус, трябва да бъдат:

- с мокър печат и изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице (управител, изп. директор или главен счетоводител);
- трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).
- Възможно е да се самоосигурявате – следва да представите копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.

ВНИМАНИЕ! Ако се установи, че родителят (настойникът) е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващото класиране.

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската ясла.

3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.