ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
02 8242315 02 9250712
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5300
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4411
Хронични заболявания500
СОП500
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4310
Хронични заболявания100
СОП500
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!

 
Уважаеми родители,

РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА КЛАСИРАНИ ОТ ИСОДЗ Е:

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 

9.30 - 16.00 ч.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ 


ПРОВЕДЕНИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

            

ПЪРВА "А" "Щурче" и ПЪРВА "Б" "Лъвчета" - 03.09.2020г. от 18ч

ВТОРА "А "  Мечо пух" и  ВТОРА "Б" " Палавници" -  01.10.2020г.

5-6 годишни ПГ за училище, ТРЕТА "А"  "Звездичка" и  ТРЕТА "Б"  група "Светулки"  - 30.09.2020 г.

6-7 годишни ПГ за училище, ЧЕТВЪРТА "А" група "Бърборко"и  ЧЕТВЪРТА "Б" група "Слънчице" - 29.09.2020г.

Детски яслени групи " Балон" и  "Бонбон" -  03.09.2020г. от 17.00ч.

Родителските срещи ще се проведат във вътрешен двор на ДГ, сборен пункт пред вход Администрация и охрана.

Носенето на маски или шлемове е задължително!

Родителската среща е само за родители и не включва присъствието на деца и други лица.


ДГ№64 "Първи юни" посещават  деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсен учител, както и учители със специалност Предучилищна педагогика.

Децата със специални образователни потребности се приемат чрез ИСОДЗ по надлежния ред.

 

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

1. Лична здравно-профилактична карта – актуална, в началото на всяка учебна година, както и актуализиране на имунизационните паспорти на децата съобразно Имунизационен  календар за страната.

2. Медицинска бележка или Информирано съгласие от родител, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания през последните 14 дни.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно чл.4, ал.4 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 26 от 18 ноември 2008г. , чл. 21, ал.3 и 4 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка/Информирано съгласие от родител/от личния лекар, за липсата на контакт със заразно болен през последните 14 дни.

6. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен през последните 14 дни.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

Болни и недоизлекувани деца не посещават детска градина и детска ясла. Тел.за контакт с медицински сестри на кабинет - 02 925 07 12.


ДГ № 64 „Първи юни” посреща своите възпитаници в просторна и уютна, построена за целта сграда, заемаща 1 774 кв.м. застроена площ и близо 11 000 д-кa залесен и озеленен двор. В сградата се помещават десет градински групи с отделни  спални, занимални, санитарни възли за всяка група, кабинети, зали, спортен и музикален салон за задължителни и допълнителни образователни дейности. За децата се грижат с любов, внимание и всеотдайност 52 служители, които работят така, че детската градина да е обичано и желано място от децата. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и екстериорът са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно ЗПУО и държавните образователни стандарти за предучилищно образование. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност чрез играта. В ДГ № 64 "Първи юни" има оптимизиран дневен режим, здравословно и рационално хранене, обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра, богата емоционална и духовна култура, целенасочена предучилищна подготовка, съхранени български традиции, равен шанс за всички деца, природосъобразен начин на живот и безопасност на движението. ДГ № 64 „Първи юни” осигурява условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развитие на критично мислене и творческо въображение. Възпитава отговорни, позитивни, толерантни към индивидуалните различия на хората.

По предложение и изразено желание на родителите ДГ № 64 "Първи юни" предлага и допълнителни образователни дейности при спазване на мерки, в условията на епидемична обстановка.
 
- футбол /имаме отбори по футбол/;
- Спортно-подготвителни игри;
- английски език;
- шах;
- народни танци.

Ежегодно организираме различни дейности извън детската градина, като ски-училище, еднодневни екскурзии и летен отдих на море,футболен турнир и други, съобразно желанието на родителите и по решение на ПС и ОС. При падане на епидемичната обстановка, традициите продължават.

Щастливи сме, когато ДГ № 64 "Първи юни" се превърне в любимо място за игри, пакости и труд.

 

Уважаеми родители, през учебната 2019 / 2020 година в ДГ № 64 "Първи юни" ще работят:


Детски яслени групи " Балон" и  "Бонбон" за родени 2018 И 2019 година;  0879 405111, 0879 405 222

 IА ПГ "Щурче" и    "Лъвчета", за родени 2017 година; 0879 405071, 0879 401152

IIА група  " Мечо пух" и IIБ група " Палавници" за родени 2016 година; 0879 401151, 0879 401150

IIIА група  "Звездичка" и  IIIБ група "Светулки"  за родени  2015 година; 0879 404415, 0879 401153

IVА ПГ "Бърборко"и  IVБ ПГ "Слънчице" за родени 2014;  0879 405073, 0879 405074

ДГ№64 "Първи юни" посещават  и деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсен учител, както и учители със специалност Предучилищна педагогика и помощник учител.

Децата със специални образователни потребности се приемат чрез ИСОДЗ.


На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 година на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на  Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина, ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомявам за следното:

  • Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
  • Когато в детската градина се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
  • Директорът на ДГ преценява, съобразно всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията.
  • Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
  • В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане.
  • Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна  на обстоятелствата.

 

 Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За повече информация - на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 "Първи юни" СО Район "Люлин"

 

Дочка Мичева
Директор на ДГ № 64 „Първи юни“