ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №48 Братя Грим (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:48
Име:Братя Грим
Директор:Петя Йосифова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Марин Д. Христов", №5
Комуникация:
8320021 8321022
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4700
Хронични заболявания400
СОП030
Работна група2--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания700
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. http://odz48.com/wp-content/uploads/2020/08/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

Протокол от комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти от обявен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2020/2021 година http://odz48.com/2020-2021/

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1. Записването на приетите деца в ДГ № 48 „Братя Грим“ за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ https://kg.sofia.bg/isodz/calendar,  на място в детската градина, от 8.00 ч. до 16.30 ч.
 2. Влизането в ДГ № 48 „Братя Грим“ ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

http://odz48.com/

ДГ № 48 „Братя Грим” е общинска детска градина с яслени групи и осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

Основни задачи на ДГ № 48 са създаване на условия за:

 • Осигуряване на интелектуалното, социалното и емоционалното развитие на децата;
 • Възпитаване на ценности;
 • Развитие на изобразителна, музикална и художествено творческа дейност.

Децата в ДГ № 48 са разпределени по възраст в 11 групи както следва:

 • 2 групи ясла за деца от 1 до 3 години;
 • 1 група – 2 годишни;
 • 2 групи – 3 годишни;
 • 2 групи – 4 годишни;
 • 2 групи – 5 годишни;
 • 2 групи – 6 годишни.

В ДГ № 48 за децата се грижи екип със сериозен професионален опит и с постоянна амбиция на позитивни иновации в детското възпитание чрез интеркултурен обмен на добри педагогически практики и нови възпитателни стратегии. Екипът включва:

 • 18 Учители
 • Учител по музика, който е и ръководител на вокална група „Златно гласче”, носител на редица престижни награди и отличия.
 • Психолог
 • Ресурсен учител
 • 2 Логопеди
 • 6 Медицински сестри
 • 14 Помощник възпитатели

Детската градина разполага с:

 • Физкултурен салон;
 • Плувен басейн;
 • Два логопедични кабинета;
 • Кабинет психолог;
 • Музикален салон;
 • Ателие за приложни изкуства;
 • Кабинет по английски език;
 • Интерактивни мултисензорни зали за стимулиране на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията;
 • Стая на приказките.

В ДГ № 48 за децата се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

 • Плуване;
 • Английски език;
 • Футбол;
 • Народни танци;
 • Приложни изкуства;
 • Детски спортни игри.

От 2019 г. ДГ 48 „Братя Грим” работи по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България” REFEE с партньори Университетски колеж ВИА (VIA University College) и СНЦ „Еквилибриум”. Основния фокус на проекта е насочен към търсене и отчитане на детската гледна точка и как възрастните да разбираме нуждите на децата, базиран на датския педагогически подход  - социално образование през Игра.