ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №129 Приказен свят

Тип:ДГ
Номер:129
Име:Приказен свят
Директор:Ани Попова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Kосово поле", № 3
Комуникация:
8596149 8582183
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания2300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Сайт:  https://129dg.bg/
 
Медиите за нас:

http://technews.bg/info.php?id=28947   

 http://computerworld.bg/42646_darzhavna_detska_gradina_v_sofiya__oborudvana_s_moderni_tehnologichni_sredstva

Предучилищната институция е база за обучение на студенти на СУ "Св. Климент Охридски" от факултета по науки на образованието и изкуствата

 ДГ 129 "Приказен свят" е с визия дигитална култура, електронно обучение. Институцията е референтен образователен модел съобразно европейските компетенции с индикатори за управление на качеството, осигуряващ равен достъп до качествено образование:

- Интерактивно обучение в реално и виртуално образователно пространство.

- Програмна система базирана на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.

- Педагогически екип интегриран, иновативно мислещ с интерактивна компетентност и личностен интегритет.

Възрастови групи в институцията:

1. Първа група, родени 2015 г. - 1 брой;

2. Втора група, родени 2014 г. - 1 брой;

3. Подготвителна група петгодишни, родени 2013 г. - 2 броя;

4. Подготвителна група шестгодишни, родени 2012 г. - 2 броя.

Общо 6 възрастови групи

Брой деца в групите:

1. Първа група - 30 деца целодневна организация и 2 деца почасова организация;

2. Втора група - 35 деца целодневна организация и 2 деца почасова организация;

3. Подготвителна група петгодишни - 71 деца в 2 групи;

4. Подготвителна група шестгодишни - 68 деца в 2 групи.

Общо брой деца 208

В институцията няма групи за деца със специални образователни потребности.

Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование: логопед от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София, град РЦПППО, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София, град РЦПППО.

Институционален проект "Гражданско образование" с мини идейни проекти по възрастови групи, като проектът е иновативен подход за рационално и резултатно управление на институцията, ситуационен метод в педагогическото взаимодействие, интегративна форма в дейността на институцията за работа с родителската общност; индикатор и инструмент за управление на качеството в образователната институция;образователна технология за ефективно управление на възпитателно - образователния процес; форма за сътрудничество и партниране с културни институции, неправителствени организации; форма, средсво за популяризиране на добри педагогически практики; форма за квалификация за мотивиране, за делегиране на права и отговорности; средство за самообучение, самоконтрол, самооценка, инструмент за контрол при проследяване на цялостната педагогическа дейност - педагогическо взаимодействие, работа с родителската общност, работа с културни институции, участия в научно-практически форуми, успеваемост на детската аудитория/личност; мониторинг - цели, процеси, резултати. Проектът е алгоритъм за управление на качеството.

В институцията освен основните образователни направления на взаимодействие за формиране на детската личност: български език и литература, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, физическа култура, конструиране и технологии, родителите имат възможност за избор на 12 допълнителни активности, включващи спортни, интелектуални и артистични направления, като допълнителни образователни дейности:

 1. Английски език
 2. Немски език
 3. Шах
 4. Тенис
 5. Балет
 6. Гимнастика
 7. Бойни изкусва
 8. Приложни изкуства
 9. Солово пеене
 10. Футбол
 11. Народни танци
 12. Модерни танци

Децентрализирана институция с образователни политики и модели на управление основани на институционални ценности и визия.

Д-р Бойка Софийска

Директор на ДГ 129 "Приказен свят"