ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №139 Панорама (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:139
Име:Панорама
Директор:Диана Цветанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Асен Николов", №12
Комуникация:
8261071
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2200
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания400
СОП500
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП500
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3910
Хронични заболявания700
СОП1400
Работна група0--

Информация за родители

Важно!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Уважаеми Родители,
Детската градина е разположена в две специално построени сгради.
Имате възможност да кандидатствате и за двете :
Централна - ул. Ген. Асен Николов № 12 - пет групи и една яслена група;
Филиал - ул. Луи Пастьор № 4 - четири групи без яслена група.

В централната сграда през учебната 2019/2020 година работят:

Втора яслена група " Щурче"

Първа група " Калинки "

Втора група " Камбанки "

Трета  група " Веселушко "

трета група " Пчеличка"  

Четвърта група " Звездички "

 

Дворовете на детската градина са богато озеленени и с обособени площадки за
игра.
Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни стандарти и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас Вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол,приложни изкуства и лечебна гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга. Децата на ресурсно подпомагане са освободени от такса за допълнителните образователни дейности.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и скаутско училище през пролетния сезон.

В ДГ №139 " Панорама" има специална група за деца с  нарушения . В условия на взаимно доверие и подкрепа  осигуряваме образователна среда, съобразена с принципите на приобщаващото образоване.

Детската градина осигурява   :

- логопед

- психолог

- ресурсен учител

 

 

Официален сайт на детската градина : dg139-panorama.com