ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
COVID-19


Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г. за създаване на нови параграфи в Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.) и Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 23.07.2020 г.)
(Публикувано на 17.11.2020)

-----------------------------------------------------

Заповед № РД09-3217/13.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията в периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община
(Публикувано на 13.11.2020)
----------------------------------------------------
Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка
(Публикувано на 06.11.2020)

----------------------------------------------------

Алгоритъм за действие при случай на Covid-19 в образователна институция

(Публикувано на 23.10.2020)

----------------------------------------------------

Писмо на СРЗИ относно Заповед № РД-01-549/30.09. 2020 г. 
на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
(Публикувано на 09.10.2020)

----------------------------------------------------

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
(Публикувано на 28.09.2020)

ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Следователно родителят може да подаде декларация /в свободен текст или по образец/, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно. 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.
----------------------------------------------------
(Публикувано на 09.09.2020)