ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА


Актуализирайте профилите и кандидатурите за
следващото
класиране!

Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 09.12.2019 до 12.12.2019 в работно време и до 17:00 часа на 13.12.2019 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата.  Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране
ще се извърши на 2019-12-14.


Новини и съобщения