ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Нормативни документи
  • Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община (приети от Столичния общински съвет на 23.06.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 480 по Протокол № 46 от 12.09.2013; изм. с Решение № 704 по Протокол № 54 от 19.12.2013, съгласно Решение № 6932 от 11.11.2013 на Административен съд-София град, изм. и доп. с Решение № 801 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. - в сила от 8.05.2015 г., изм. и доп. с Решение №530 по Протокол №19 от 28.07.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
  • Ръководство за родителите за прием на деца в детските заведения на територията на Столична община

  •        Закони, правилници и наредби: