ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

24.04.2018 Важно!!! Информация за родителите за класиранията с прием от месец септември 2018 година

Уважаеми родители,

За групите с прием от месец септември за първото класиране за учебната 2018/2019 г. (деца, родени през 2016 и 2017 г. за СДЯ; деца, родени през 2015, 2016 и 2017 г. за детските градини; деца, родени през 2012 и 2013 г. за подготвителните групи в училищата) се формират четири списъка на чакащи деца:

    - Списък на кандидатстващи деца със специални образователни потребности (СОП);
Списъкът включва всички деца, за които е заявен допълнителен критерий „Деца със СОП“, като се сумират точките по общите критерии, социалните критерии и допълнителен критерий „Деца със СОП“.
Децата със СОП не се включват в другите списъци. 

    - Списък на кандидатстващи деца с хронични заболявания (ХЗ);
Списъкът включва децата, за които е заявен допълнителен критерий „Деца с ХЗ“. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи критерии, социални критерии и допълнителен критерий „Деца с ХЗ“.

    - Списък на кандидатстващи деца по социални критерии;

Списъкът включва децата, за които има заявен поне един социален критерий. Общият брой точки на всяко дете се получава, като се сумират точките от заявените общи и социални критерии. Включват се и децата с ХЗ само със сумата от точките за общите и социални критерии (без точките за допълнителния критерий за ХЗ).
   
    - Списък на кандидатстващи деца по общи критерии;
Списъкът включва всички деца с общи критерии. Включват се и: децата с ХЗ без точките за социални критерии и допълнителния критерий за ХЗ и децата по социални критерии само с точките от общите критерии.

За второто класиране за учебната 2018/2019 г. се формират три списъка на чакащи деца:
    - Списък на кандидатстващи деца със СОП;
    - Списък на кандидатстващи деца с ХЗ;
    - Списък на кандидатстващи деца по общ ред;
Списъкът по общ ред включва децата с общи и/или социални критерии, както и децата с ХЗ без точките за допълнителния критерий.

Съгласно решение по т. 3 от проведено на 19.04.2018 г. заседание на РГ (виж  Протокол №75/19.04.2018 г.) след първите две класирания:
    - незаетите места със СОП и ХЗ за подготвителните групи в училищата ще се прехвърлят към свободните места по общ ред;
    - незаетите места със СОП за детските градини ще се прехвърлят към свободните места по общ ред.

Столична община