ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

19.04.2018 Необходими документи за деца със СОП

Родителят/настойникът на дете със специални образователни потребности (СОП) трябва да подаде заявление в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО).

След определения от центъра срок, родителят следва да получи оценка и след това заповед.

Номерът и датата на заповедта се въвеждат в ИСОДЗ и ПГУ при заявяване на допълнителен критерий 17 (ДК17) "Деца със СОП" за кандидатстващото дете в детска градина/подготвителна група в училище. 

Столична община