ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.06.2017 Преобразуване чрез сливане на ДГ № 141 "Славейкова поляна" с ДГ № 156

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № СОА17-РД09-513 от 11.05.2017 г. на кмета на Столична община (обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ, бр. 45/06.06.2017 г.) се преобразува чрез сливане ДГ № 141 "Славейкова поляна" с адрес: гр. София, район Лозенец, ул. "Света гора" № 32, с ДГ № 156 с адрес: гр. София, район Лозенец, ул. "Свети Наум" № 22, в една ДГ № 141 "Славейкова поляна" – основна сграда с административен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. "Света гора" № 32, и втора сграда с административен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. "Свети Наум" № 22.

Преобразуването е отразено в Информационната система за обслужване на детските заведения.

Столична община