ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ръководство за родители

Въведение

Това ръководство се отнася за родители на деца, които кандидатстват за общински детски заведения на територията на Столична община.

Ако все още не сте регистрирани, изберете „Нова регистрация" от началната страница в сайта на ИСОДЗ и следвайте инструкциите за създаване на нови профили на членовете на семейството. Повече за процеса на регистрация и създаване на профил в ИСОДЗ, можете да видите от демонстрационното филмче. Оттам нататък ще преминете през същите стъпки, както и регистрираните родители, като въвеждате информация във всички полета.

Общи положения

Организацията на профилите се състои от три основни секции - „Начало", „Деца" и „Родители". В секцията „Начало" се съдържа обобщена информация за въведените данни на членовете на семейството и списък от необходимите действия за допълване на профилите. В секция „Деца" се съдържат профилите на децата, които имат отделни подсекции „Профил", „Критерии / Точки", „Кандидатури", „Необходими документи" и „Кореспонденция”. В секция „Родители" са профилите на родителите/настойниците. В секция „Кореспонденция" се съдържа цялата кореспонденция с екипа за поддръжка и достъп до формата за обратна връзка.

Поради твърде разнообразния характер на съвременното българско семейство, системата не прави разлика между семейство, което има сключен брак, и семейство, което живее заедно в едно домакинство без сключен брак. Разбира се, едно дете може да бъде само в едно семейство. Един родител може да управлява профилите само на едно семейство.

1.      Заявяване на критериите и изчисляване на точките:

1.1. Отворете подсекция „Критерии / Точки". Внимателно прочетете всеки от критериите и преценете дали отговаряте на условията. Прочетете допълнителните указания за всеки критерий. Пишете ни чрез формата за обратна връзка, ако не сте сигурни.

1.2. Ако критерият се определя автоматично, сравнете дали е определен според вашите очаквания. При несъвпадение, коригирайте данните в профилите.

1.3. Ако критерият се определя чрез заявление и отговаряте на условията, натиснете бутона „Заяви". Отговорете на въпросите и въведете допълнителни данни.

1.4. Внимателно прочетете необходимите документи за доказване на валидност на критериите. Трябва да предоставите точно тези документи с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. В противен случай записването ще бъде отказано.

1.5. След като преминете през всички критерии, вижте общите точки и подточки, които получавате. Имайте предвид, че точките са различни за всяка отделна кандидатура, защото зависят от реда на кандидатурата и от това кои допълнителни критерии се начисляват при кандидатстване в съответното детско заведение.

Забележка: Допълнителните критерии, даващи предимство при кандидатстване в Самостоятелните детски ясли (СДЯ) са приети от СОС и важат за всяка една ясла.

2.      Актуализация и подредба на кандидатурите:

2.1. Отворете подсекция „Кандидатури". Подредете кандидатурите по ред на желанията, като използвате стрелките.

2.2. Може да добавите кандидатури с бутона „Добави кандидатура". Желателно е преди това да сте се ориентирали за местоположението на детското заведение. Избирате административния район визуално на картата или от менюто. След това избирате детското заведение от списъка на всички заведения в този район. Повече за процеса на добавяне, подредба и премахване на кандидатури, можете да видите от демонстрационното филмче.

2.3. Добавени кандидатури винаги се подреждат най-отдолу в списъка. Може да коригирате подредбата, използвайки стрелките.

2.4. При всяка актуализация на данните или промяна на подредбата на кандидатурите, точките за всяка кандидатура се преизчисляват. Разгледайте внимателно списъка с кандидатури и точките, които те имат. Точно същите числа (в десети са подточките от допълнителните критерии) ще се виждат в списъците на чакащите.

2.5. Може да премахнете кандидатура, като натиснете бутона „Премахни" в същия ред на таблицата.

3.      Проверка на данните:

3.1. Върнете се в секция „Начало". Ако на началната страница виждате информация в червено за непопълнени полета, натиснете върху нея и ще отидете на съответната страница. Проблемните полета са означени в червено. Допълнете полетата и натиснете бутона „Запиши".

3.2. Началната страница съдържа и имената на родителите/настойниците и децата в семейството. Проверете дали всички профили са налице. Необходимо е всички родители да са въведени. Не е необходимо всички деца да имат профил, ако са по-големи от възрастта за детско заведение - освен ако не сте многодетно семейство. Винаги може да проверите въведената информация и кандидатурите си, като влезете в системата отново с адреса на Вашата е-поща и съответната парола. Ако забравите паролата, натиснете връзката „Забравена парола" и следвайте инструкциите.

 

Приложение: Уточнения за критериите

Общи критерии:

 

Критерий

Уточнения

К1.

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от родителите/ настойниците
 - за постоянен адрес - 3 т.
 - за настоящ адрес - 2 т.

Определя се автоматично от адресните регистрации на територията на Столична община на родителите/настойниците, посочени в семейния профил.

При записване трябва да представите лична карта /за постоянен адрес/ или удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето.

Забележка: Точките по общ критерий 1 за децата, родени през 2008, 2009, 2010 и 2011 г. се изчисляват по правилата за учебната 2014/2015 г. (3 т. за постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община).

К2.

Работещ родител /или в отпуск по майчинство/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител

Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К2 и К3 е максимум 2 т.).
При записване трябва да преставите:

 - за работещ родител по трудово  или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис  и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка (лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения).

 - за самоосигуряващ се родител - копие от платежни документи за  внесените осигурителни вноски преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.

 - за работещ родител в страна, членка на Европейския съюз - легализиран превод на документа въз основа на който родителите полагат труд, издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.

 - за родител в отпуск по майчинство - служебна бележка от работодателя, че родителят е в отпуск по майчинство.

К3.

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община - по 1 т. за родител

Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К2 и К3 е максимум 2 т.).
Родителят трябва да е редовен студент в акредитирано висше училище (ВУЗ) на територията на Столична община.

Ако едновременно работите и сте редовен студент, ползвате само една точка по К2 и К3 - сумата от точките по двата критерия не може да надвишава 2 т. Ако сте прекъснали следването си по майчинство, ще получите точка по К3. Редовните докторанти също се включват в този критерий.

При записване трябва да представите:
 - за родител, който е редовен студент -  служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община.

 - за родител, записан за редовна докторантура – копие от Заповед за зачисляване в редовна докторантура.

К5.

Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т.

Важи само при кандидатстване в 1-ва градинска група. Определя се автоматично от статуса на детето.

Предимството ще се начисли автоматично при изпълнение на условието за посещение на СДЯ не по-малко от 6 месеца. Месеците посещение се отчитат към момента на записване.

При сливане на СДЯ с ЦДГ и/или ОДЗ детето, посещаващо преобразуваната СДЯ най-малко 6 месеца преди записване ползва предимство по К5.

 

Социални критерии (под квота):

 


Критерий

Уточнения

К6

Деца-сираци - 6 т.

Заявява се в ИСОДЗ. Трябва да посочите кой родител е починал. Информация за майката и бащата по Удостоверение за раждане трябва да бъде въведена правилно в профила на детето.

При записване трябва да представите Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.

К7

Деца-полусираци - 3 т.

К8

Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност  от 71 % до 100 % - 3 т.

Заявява се в ИСОДЗ. Трябва да посочите родител или брат/сестра, който има намалена работоспособност. Трябва да въведете номера и датата на решението на ТЕЛК. Кандидатстващи деца с ТЕЛК не получават точки по този критерии. Те подават документи на място, в детските заведения, както и децата със специални образователни потребности съгласно т.2.2.4 от Правилата за прием.

При записване трябва да предоставите оригиналното решение на ТЕЛК.

К9

Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права - 3 т.

За неизвестен родител - определя се автоматично от данните в профила на детето за родителите по Удостоверение за раждане.

За отнети родителски права – заявява се в ИСОДЗ. Трябва да посочите родителя, чиито родителски права са отнети. Ако не са въведени данните за този родител в профила, трябва да ги добавите.
При записване трябва да предоставите съдебно решение за отнети родителски права.

К10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т.

Заявява се в ИСОДЗ.  Трябва да потвърдите, че детето е настанено в приемно семейство или е осиновено.

При записване трябва да предоставите съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане" за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки или съдебно решение за осиновени деца.

К11

Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето - 3 т.

Заявява се в ИСОДЗ.

При записване трябва да представите писмо от „Отдела за закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане".

К12

Деца от многодетни семейства  с три и повече деца от едно домакинство - 2 т.

Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

Необходимо е да създадете профили на всичките деца в семейството, независимо от тяхната възраст. Децата, които са навършили 18 години, не се водят от същото семейство, освен ако не продължават образованието си като редовни студенти.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството. За студентите трябва да предоставите служебна бележка от висшето училище.

К13

Деца-близнаци - 2 т.

Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството.

При записване винаги се представя лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и Удостоверение за раждане на детето, както и всички допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ СДЯ, ОДЗ и ЦДГ, за които кандидатства:

  • За детското заведение по първо желание - 3 т.
  • За детското заведение по второ желание - 2 т.
  • За детското заведение по трето желание - 1 т.

 

Допълнителни критерии:

Всяко ОДЗ и ЦДГ, на основание чл. 25, ал.2, т.6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, по решение на Педагогическия съвет приема допълнителните критерии за прием на деца. В заседанията на Педагогическия съвет могат да участват представители на родителските настоятелства. Приетите критерии се съгласуват с Дирекция „Образование" на Столична община.

Съгласно чл. 3.4.  от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община допълнителните критерии, приети от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ и ЦДГ и необходимите за тях документи за доказването им се обявяват всяка календарна година
едновременно с обявяване на свободните места за прием от месец септември през съответната година, както следва:

  • от директора на ОДЗ или ЦДГ на видно място в детското заведение
  • в профила на всяко ОДЗ и ЦДГ в ИСОДЗ.

Класирането на деца по допълнителни критерии се извършва чрез ИСОДЗ.

Допълнителни критерии за Самостоятелните детските ясли

Допълнителни критерии

Необходими документи

1. Детето има брат/сестра, които са записани в съответната СДЯ и не са приети в ОДЗ или ЦДГ – 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

2. Семейството     живее     на територията на административния район на СДЯ – 0,1 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето.

 

 

3. Месторабота на родителите в административния район на СДЯ – 0,1 т.

За работещ родител по трудово  или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис  и ЕИК.

4. Детето има брат или сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца – 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

5. Детето има поне един родител/ настойник, които са с медицинско образование и работят в общинско лечебно и здравно заведение на територията на Столична община не по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимство в ИСОДЗ.

Служебна бележка от лечебното/здравното заведение.

Критерият важи само за родител/настойник.

Списъкът на общинските лечебни заведения на територията на Столична община може да видите на адрес: http://www.sofia.bg/firmi.asp?page=DKC

В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.

 

 

Специални образователни потребности (СОП):

 

#

Правило

Уточнения

2.2.4

Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба.

Децата със СОП не участват в общото класиране. Те се класират служебно от Дирекция „Образование" или от директорите на градини със специален прием съгласно решенията на съответните комисии.

Необходимо условие е детето да има възможност за интеграция в обща група.

Ако нямате потвърждение от комисия, но смятате, че детето ви има СОП, свържете се с Дирекция „Образование".

Децата с хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в детските заведения.

2.2.11

Класирането на деца за прием в специални детски градини и специални групи /ЦДГ № 112 с интегрирано обучение - район „Витоша", Логопедична детска градина № 134, ЦДГ № 124 със специална група /деца, болни от диабет/ - район „Красно село", Целодневна детска градина № 56 с логопедични групи - район „Лозенец", ОДЗ № 117 и ОДЗ № 59 със специални групи - район „Младост", ОДЗ № 61 със специална група - район „Слатина", ОДЗ № 101 със специални групи - район „Люлин"/ се извършва от специализирана комисия. Информация за класираните деца се подава от директора на ОДЗ или ЦДГ в ИСОДЗ.

2.2.11

Класирането на деца от 10 месечна до тригодишна възраст с нарушен слух и имплантиран кохлеарен имплантант за прием в профилирана ДЯ №35 за деца с нарушен слух - район „Триадица" се извършва от директора на ДЯ № 35. Родителите представят медицински документ - решение на ДЕЛК. Приемат се до 4 деца с нарушен слух в една група. Информация за класираните деца се подава от директора на ДЯ в ИСОДЗ