ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №115 Осми март (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:115
Име:Осми март
Директор:Велизара Стоименова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "8-ми март", №28
Комуникация:
9381345 9381369

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.880000
2-ра ясла, родени 2015 г.20300170
1-ва група, родени 2014 г.38335000
2-ра група, родени 2013 г.28213040
3-та група, родени 2012 г.000000
Подготвителна група, родени 2011 г.29209000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

Изборьт на детска градина е важно решение,което влияе
вьрху началното детско формиране и развитие . Затова отговорният родител
проучва внимателно къде и на кого да повери детето си.
ДГ№115"Осми март"е най -старото детско заведение в
район "Надежда".През 2006г. ние с гордост и удовлетворение чествахме "Златен
юбилей" на любимата ни детска градина.
Днес ние вьзпитаваме и обучаваме децата на нашите бивши
вьзпитаници. Детската градина е дванадесет групна,   всички вьзрастови групи за деца
от 1до7 години и с две подготвителни групи за училище .
Сградите на детското заведение са три ,специално строени с оригинална
архитектура -тип бьлгарска вьзрожденска кьща. Материалната и дидактичната база
е стопанисвана и добре поддьржана, отговарят на хигиенните изисквания и
стандарти.Дворовете са оформени  като парк с редки дьрвесни видове, храсти , цветни
лехи,затревени спортни площадки,детски съоръжения за игри.Добре поддържан и
чист. Детската градина е с утвърден авторитет. Екипът от
педагози и обслужващ персонал е високо квалифициран, с богат професионален опит.
С умения и такт те отключват пред детето вратите на познанието, добротата ,
красотата и творческото съзидание.Учителите  и медицинските сестри умело съчетават традиционните и
съвременните методи и средства за възпитание , обучение.
Целенасочено се работи по следните задачи:
- Създаване на добър микроклимат и екологично чиста, стимулираща развитието на
детето среда ;
- Разкриване на възможност за всяко дете да се развива със собствена динамика и
ритъм и насърчаване на изявата за творчество и индивидуалност ;
- Създаване на условия за приобщаване на детето към общочовешките ценности;
- Подготовка на децата за постъпване в училище- формиране на психологическа
нагласа и специална подготовка.
В детската градина се предлагат и допълнителни педагогически услуги , заплащани
от родителите :
- Обучение на децата от всички възрастови групи по английски език,
според нивото им;
- Спорт ;
- Танци- народни, спортни и латино;

-Приложни и изящни изкуства:
- Християнска религия за децата от подготвителна група , по желание на
родителите- безплатно.
Детската градина организира лагери и екскурзии на планина
и море с много развлечения, игри и спорт.
Отговорността за децата е наш приоритет.Готови сме да я
споделим с Вас- любящи и отговорни родители.

                                                  Директор : Велизара Стоименова

 О Б Я В А

                    На основание чл.30, ал.5 от Правилника  за прилагане на закона за Народната просвета, ОДЗ № 115 обявява конкурс по документи за избор на фирми и физически лица за осъществяване на следните допълнителни педагогически услуги в ДЗ през учебната 2012/13 г

1.Обучение на децата по английски език,

2. Обучение на децата по танци,

3.Спорт

4. Приложни и изящни изкуства

Необходими документи за участие:

1. Заявление - свободен текст

2. Ксерокопие от съдебното решение за упражняване на съответния вид дейност

3. Ксерокопие от удостоверението за актуално правно състояние на кандидата

4. Ксерокопие по БУЛСТАТ

5. Оферта, която да съдържа: учебна програма по възрастови групи и цена на услугата за обучение на едно дете за един учебен час.

6. За преподавателите, които ще осъществяват дейността:

- свидетелство за съдимост

- документи за правоспособност, квалификация и референции/ако има/

- свидетелство от психодиспансер

Срок за подаване на документите: от 10.09 - 14.09.2012 г.вкл. от 9.00ч.до 15.30ч. в канцеларията наОДЗ №115- район „Надежда”, ул.”Осми март” №28 , тел.938-13-45

Документите се подават в два плика:

- в плик А се поставя цялата документация

- в плик Б се поставя само офертата.

Двата плика се поставят в детското заведение в един голям плик срещу входящ номер.

Документите ще се  разглеждат на 29.09.12 г.

Комисията няма да допуска до участие в конкурса кандидати с нередовни, непълни или неправилно комплектовани документи според изискванията в обявата

      

  Обявяване на свободните места за следващата учебна 2017/2018 година - на 20.02.2017г.

          ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - на 12.05.2017г.

          ВТОРО КЛАСИРАНЕ - на 27.05.2017г.

          ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - на 10.06.2017г.

        ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ  ОТ М. СЕПТЕМВРИ 2017г. ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

        В СГРАДАТА НА УЛ. "ОСМИ МАРТ" № 15  от 9:00ч. до 15:00ч. В СРОКОВЕТЕ ОБЯВЕНИ ОТ ИСОДЗ.