ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №169 Коледарче

Тип:ДГ
Номер:169
Име:Коледарче
Директор:Румяна Милева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, бул. "Алеко Туранджа", № 4
Комуникация:
28221043
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2400
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред4170
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                  

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                       През учебната 2018/2019 год. в ДГ   № 169 "Коледарче ", ще функционират  6  групи.

Принципа  за  сформиране на групите е по възраст - в зависимост от годината на раждане. 

 

 

   Телефон за  информация:  3592 8221043

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ  ЗАПИСВАНЕ: 

1.Заявление по образец

В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка.

Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопия от посочените документи  остават в детското заведение.

2. Други  допълнителни документи според критериите на всяко дете;

3.лично здравна-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар,имунизационен паспорт  с данни за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на

Наредба № 15/2005година за имунизациите в Република България

 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. Служебните бележки, доказващи трудов статус,  трябва да бъдат:  

  •  с мокър печат и изходящ номер, ЕИК /Булстат/ на работодателя, име и подпис на длъжностно лице   /управител, изп. директор или главен счетоводител/;
  • трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).
  • Възможно е да се самоосигурявате – следва да представите копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски. 
  • оригинал и копие на трудова /служебна книжка

ВНИМАНИЕ! Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващото класиране

           ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО: 

 1.  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение .

2.Изследване за кръв и урина ,не по рано  от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина .

3.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина .

3Деца,  които са посещавали  детска ясла, трябва да представят здравния картон от яслата , медицинска бележка за контактност, ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за  чревни паразити,ако не са посещавали повече от  два месеца.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 169„КОЛЕДАРЧЕ „

  гр.София 1330,район”Красна поляна”,ул. „ Алеко Туранджа „№ 4,тел:02/8221043

E-mail:koledarche24@gmail.com