ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №169 Коледарче

Тип:ДГ
Номер:169
Име:Коледарче
Директор:Румяна Милева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, бул. "Алеко Туранджа", № 4
Комуникация:
28221043

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред0220
Хронични заболявания050
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред5500
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред2500
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред22--
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                  

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                       През учебната 2017/2018 год. в ДГ   № 169 "Коледарче ", ще функционират  6  групи.

Принципа  за  сформиране на групите е по възраст - в зависимост от годината на раждане. 

 

 

   Телефон за  информация:  3592 8221043

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ  ЗАПИСВАНЕ: 

1.Заявление по образец

В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка.

Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопия от посочените документи  остават в детското заведение.

2. Други  допълнителни документи според критериите на всяко дете;

3.лично здравна-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар,имунизационен паспорт  с данни за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на

Наредба № 15/2005година за имунизациите в Република България

 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. Служебните бележки, доказващи трудов статус,  трябва да бъдат:  

 •  с мокър печат и изходящ номер, ЕИК /Булстат/ на работодателя, име и подпис на длъжностно лице   /управител, изп. директор или главен счетоводител/;
 • трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).
 • Възможно е да се самоосигурявате – следва да представите копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски. 
 • оригинал и копие на трудова /служебна книжка

ВНИМАНИЕ! Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващото класиране

           ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНО: 

 1.  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение .

2.Изследване за кръв и урина ,не по рано  от 7 дни преди постъпване на детето в детската градина .

3.Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детска градина .

3Деца,  които са посещавали  детска ясла, трябва да представят здравния картон от яслата , медицинска бележка за контактност, ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за  чревни паразити,ако не са посещавали повече от  два месеца.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 169„КОЛЕДАРЧЕ „

  гр.София 1330,район”Красна поляна”,ул. „ Алеко Туранджа „№ 4,тел:02/8221043

E-mail:koledarche24@gmail.com

 

                               О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА     ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

            На основание ЗПУО,Наредба № 5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование,Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община ,приети с Решение № 135 на Столичния общински съвет  от 06.04.2016 година  и заявено писмено желание от страна на родителите по , ръководството на ДГ № 169 „ Коледарче” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности

Английски език

Футбол

Плуване

Вокално пеене

Модерни танци

Народни танци

 Допълнителните образователни дейности  могат да се осъществяват от физически и/или юридически лица,регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър,или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния  акт извършването на стопанската дейност при условията на чл.3 ал.4 от Закона на юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

 

 

I.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА УЧАСТИЕ :

1.Списък на документите ,съдържащи се в офертата;

2.Заявление за участие ;

3.Заверено  от участника копие на документа  за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец,а когато  е физическо лице – копие от документ  за самоличност.Когато не е представен  единен идентификационен код,участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние- оригинал или  нотариално заверено копие.Участник ,който  е сдружение с нестопанска цел следва  да представи  съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник / на дружеството .

4.Декларация,че няма конфликт на интереси между кандидата  и органа пред който кандидатства;

5.Свидетелство за съдимост/ за всеки преподавател / - в срок  на валидност ;

6.Документ от психодиспансер / за всеки преподавател /;

7.Документи ,удостоверяващи професионална квалификация и правоспособност на кандидатите  - дипломи ,удостоверение ,сертификани  и други;

8.Референции,доказващи качеството  на услугата – не повече от 15 на брой;

9.Проект на договор  ,в който се попълват данните  на кандидата  и се подписва  от него /Приложение към Решение № 135 на Столичен общински съвет  по  Протокол № 30 /06.04.2017 година/;

10. Оферта ,която трябва да съдържа :

-Програма  по възрастови групи ;

-Ниво на квалификация на преподавателите;

-Професионален опит  в предлаганата област ;

-Цена на дейността за учебен час /за обучение на едно дете ;

-Размер на отстъпката в  %  от събраните такси ,които Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на детската градина ;

-Срок за който ще бъде  предоставена образователната дейност / не по дълъг от три години /;

II.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

 1. Степен на квалификация на преподавателите ;
 2. Професионален опит в прадлаганата допълнителна образователна дейност ;
 3. Програма за обучение ;
 4. Цена на допълнителната образователна дейност  за едно дете ;
 5. Размер на отстъпката в % от събраните такси ;
 6. Социална отгонорност ;

III .НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА :

 1. По  документи от комисия определена от директора  на детската градина ,в състав :

-          Представител на общинската администрация от район  „Красна поляна „;

-          Представител на Обществения съвет ;

-          Учители от ДГ №169 „ Коледарче”;

 1. Документите за участие в конкурса , с оглед  гарантиране на анонимността ,се поставят в два бели плика .

-          А / в плик „А „ се поставят документите по чл. 10 ,ал.1 до ал. 10 включително , съгласно Правилата за осъществяване  на Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община ,приети с Решение № 135 по Протокол №30 /06.04.2017 г.на Столичния общински  съвет.

-          Б/  в плик „Б” с надпис „Оферта „ ,се поставя  попълнената  оферта ,според изискванията на чл. 10 ,ал.9 , съгласно Правилата  за осъществяване на допълнителни образователни дейности  в общинските детски градини  на територията на Столична  община ,приети с Решение № 135 по Протокол № 30 /06.04.2017 година на Столичния общински  съвет.

-          В / двата плика  се поставят  в голям , бял , непрозрачен  и запечатан плик ,който се входира   в ДГ № 169 „Коледарче” ;

 1. Пликовете се номерират  по реда на  постъпването  със съответия входящ номер  от Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на ДГ № 169 „ Коледарче” с посочена дата , месец,година  и час .
 2. Комисията  не   допуска  до участие  в конкурса  кандидат в случай ,че се  установи непълнота  в представените  документи , неспазване на изискванията по т. 2;
 3. 5. Ако за участие  в конкурса  няма подадени  оферти или подадените са  по малко от две , сръкът  за набиране на оферти се удължава с 15 дни.Информация за удължаване  на срока се поставя на сайта на ДГ № 169 „ Коледарче „, в районната администрация  и на интернет страницата на Столична община , след което  комисията  провежда конкурса   наличните кандидати.
 4. .Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след  изтичане на слока  за подаване на  офертите .Комисията  съставя протокол ,който се предава на директора  чрез Дневника за входяща и изходяща  кореспонденция.
 5. В тридневен срок  след получаване на Протокола ,директорът  на ДГ № 169 „Коледарче” издава заповед  за утвърждаване на класирането  и определяне на спечелилия  конкурса кандидат. Заповедта  се връчва лично срещу подпис, по факс  или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и на всички останали участници.
 6. Доплнителните образователни  дейности се провеждат  извън времето  за провеждане на основните  форми на педагогическо взаимодействие.
 7.  Преподавателиет ,осъществяващи  Допълнителни образователни дейности ,носят отговорност за живота и здравето на децата по време на ДОД, както и по време на взимането , воденето и връщането на децата  от и до групите .

IV .СРОК И МЯСТО НА  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ :

             Документите  на участниците се  подават от 19.09.2017г . до 26.09.2017 г. /   включително / в ДГ № 169 „ Коледарче „ от 8.00 до 16.00 часа. в деловодството на  ДГ № 169 „ Коледарче”,гр. София ,жк  „Красна поляна „,кв. Разсадника „ул. Алеко Туранджа „№ 4

Телефон за връзка :0884180089

V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:

1. Конкурсната комисия ще заседава на 28.09.2017 г.

2.Заниманията по ДОД започват на 01.10.2017 г.

 

 

                                                                 Директор на ДГ № 169 „ Коледарче”:

                                                                                                                           (Р.Милева )