ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №109 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:109
Име:Зорница
Директор:Емилия Лещарова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 69
Комуникация:
0879248617
02/ 8740325
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред5300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред6010
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред40290
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Ние считаме, че нашата най-важна ценност са децата. Педагогическият екип е уверен , че в условия на комфорт, безопастност и развиваща среда всяко дете обезателно ще развие своя потенциал.
Наша цел е създаването на условия за развитие на детската личност като бъдещ отговорен гражданин.
Плановете ни за работа са съобразени с Държавните образователни изисквания и се реализират чрез философията на международна програма за деца от предучилищна възраст и техните семейства "Стъпка по Стъпка".
Играта е естествена част от живота на децата. Чрез игра децата опознават обкръжаващия ги свят, учат се да решават проблеми, правят избор, слушат и говорят, отговарят за своето поведение и безопастност.
Индивидуалният подход към детето е водещият в нашата работа. Използваме активни методи на взаимодействие с децата като: утринна среща, кооперативно учене и тематично учене, учене чрез опита.
Ние се стремим детската градина да бъде желано място от децата и техните родители. Вярваме, че атмосферата на взаимно уважение и доверие между учителите и семействата са добър пример за възпитаване на толерантност у децата.
Ние сме уверени, че децата ви ще бъдат подготвени за постъпване в училище.
Добре дошли в ДГ № 109 Зорница  (бивше  ОДЗ № 9 "Зорница"), първата детска градина отворила врати за децата на район "Младост" през 1973 година!


До родителите на класираните деца за учебната 2016-2017г.              

Записването става след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи:

  • Попълнено заявление по образец за съответното дете, което се изтегля от ИСОДЗ  с данните, подадени от родителя по показатели;
  • Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите  като ксерокопията остават в детското заведение (администратор на лични данни).

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

  • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.
  • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;
  • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред.

При записване на детето се представят медицински картон / профилактична карта и пълен имунизационен статус. Медицински изследвания се правят при постъпване на детето през месец септември.  

Процедурата по обработване на документите продължава между 15 - 20 минути. Не чакайте последния момент!


 Е. Лещарова - директор