ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №187 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:187
Име:Жар птица
Директор:Аксиния Петкова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Добротич" № 48
Комуникация:
8219047 8229360

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.32302000
2-ра ясла, родени 2015 г.3910121700
1-ва група, родени 2014 г.584111231
2-ра група, родени 2013 г.521713121
3-та група, родени 2012 г.30522210
Подготвителна група, родени 2011 г.20311600
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 

Детска градина №187”Жар птица” има 2 яслени и 6 градински групи в
които децата се възпитават и обучават с много любов от опитни педагози.
Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с
Държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка, ЗПУО и
осигурява готовност за училище. Провежда се по Програми одобрени от МОН.
Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики,
богата култура и утвърждава собствени традиции, идеи и ценности, които
рефлектират върху материално-информационната среда, мотивацията на деца,
служители и родители за реализиране образователната политика на ДГ №187.
Активното участие на децата в допълнителните педагогически дейности и изявите
им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и
развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип.
В ДГ №187 са създадени условия за: модерно предучилищно образование, приравнено
към европейските стандарти; развитие личностния потенциал на децата; ранно
откриване на заложби; свободно изразяване и достигане култура на поведение;
създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.
Децата от ДГ №187”Жар птица” живеят и растат в уютен дом, където реализират
мечтите си!

За учебната 2017/2018 година децата ще се записват в районната администрация на р-н "Красна поляна", ул. "Освобождения" №25 на втория етаж в Приемната при директора.

Постъпването ще се осъществи след приключване на ремонтните дейности в новопостроената сграда на детската градина.

Отсъствията но подготвителните групи ще се извинят по служебен път.

Телефони за контакти: 0884 801 566-директор; 0888 060 635 - касиер; 0888 324 843 -медицинска сестра.