ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №187 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:187
Име:Жар птица
Директор:Аксиния Петкова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Добротич" № 48
Комуникация:
8219047 8229360

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва ясла, родени 2015 г.000000
2-ра ясла, родени 2014 г.000000
1-ва група, родени 2013 г.000000
2-ра група, родени 2012 г.000000
3-та група, родени 2011 г.000000
Подготвителна група, родени 2010 г.000000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

Поради основен конструктивен ремонт на сградата ДГ №187 тя ще е затворена от 01.09.2016г. и няма да работи до приключване на строежа. Децата са разпределени между останалите детски градини и ясли на територията на р-н Красна поляна.

Детска градина №187”Жар птица” има 2 яслени и 6 градински групи в
които децата се възпитават и обучават с много любов от опитни педагози.
Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с
Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и
осигурява готовност за училище. Провежда се по Програми одобрени от МОН.
Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики,
богата култура и утвърждава собствени традиции, идеи и ценности, които
рефлектират върху материално-информационната среда, мотивацията на деца,
служители и родители за реализиране образователната политика на ДГ №187.
Активното участие на децата в допълнителните педагогически дейности и изявите
им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и
развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип.
В ДГ №187 са създадени условия за: модерно предучилищно образование, приравнено
към европейските стандарти; развитие личностния потенциал на децата; ранно
откриване на заложби; свободно изразяване и достигане култура на поведение;
създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.
Децата от ДГ №187”Жар птица” живеят и растат в уютен дом, където реализират
мечтите си и са част от обединена Европа!

За учебната 2016/2017 година в двете яслени групи остават 24 деца, родени 2014 година.  Свободни места за прием -22 деца, родени 2015 година.В две първи групи се прехвърлят от двете яслени групи 28  деца, родени 2013 година. - свободни места за прием 40 деца, родени 2013 година.

На детското заведение предстои конструктивен ремонт на сградата.