ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №59 Елхица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:59
Име:Елхица
Директор:Виолета Коцева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
8759029 8759155
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3801
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1700
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред4601
Хронични заболявания1900
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4211
Хронични заболявания2000
СОП800
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред29180
Хронични заболявания1500
СОП700
Работна група1--

Информация за родители

В ДГ №59 "Елхица" функционира група за адаптация, мотивация, ориентация, социализация и последваща образователна интеграция в масовите групи на детската градина на деца със СОП (специални образователни потребности) на възраст от 3 до 7 год.

В групата при наличие на места се приемат деца със СОП (аутизъм, ДЦП, хиперактивност, интелектуална недостатъчност, Даун синдром, множество увреждания). Корекционната и възпитателна работа се осъществява индивидуално и групово по изработена индивидуална програма за всяко едно дете от екипа на групата (специален педагог, логопед и психолог). Условие за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето независимо от неговата календарна възраст да владее навици за самообслужване и разбиране  и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Процедурата за прием изисква:

1. Подаване на комплект документи за детето:
1.1. Епикриза (актуална), медицински изследвания;
1.2. ТЕЛК;
1.3. Психологически и логопедични статуси;
1.4. Становище от РИО София-град.

2. Екипът за Комплексно Педагогическо Оценяване към детското заведение заседава всяка първа сряда на месеца от 13.00-15.00 ч.

3. Горепосочените документи трябва да бъдат подадени най-малко два дни преди насроченото заседание на ЕКПО.