ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда Гърдова глава
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Симеон Радев", №73А
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група3--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2000
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1620
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

     

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ   2017г.!

 Сградата на ул. "Симеон Радев" № 73а разполага само с две градински групи и не може  всяка година да се открива първа група( 3 годишни). Такава се създава само когато предстои изписване на Подготвителна група за училище. Затова, при кандадатстване за ясла, не забравяйте, че децата от набор 2017г.,  ще  бъдат пренасочени към друга сграда на детската градина, в годината на навършване на тригодишна възраст.

   

     ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

 • Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон, един апартамент на бул. „Бъкстон“ и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Общо функционират седем градински и само една смесена яслена група, която се намира именно в сградата в м-ст  "Гърдова глава". 
 • За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ.

 

 Сградата в местност "Гърдова глава" се намира на ул. "Симеон Радев" №73А , където функционират две градински и една яслена групи, които за уч. 2019/2020г. ще бъдат:

          1.  Първа група"Конче вихрогонче" - родени 2016г.;

          2. Трета ПГ "Шарена дъга" - родени 2014г.

          3. Една яслена група -за деца, родени 2017г и 2018г. ВНИМАНИЕ!  Част от децата приети през изминалата година, продължават да  посещават яслата и затова броят на обявените свободни места се определя само до достигане на нормативния капацитет в групата. Напомняме още веднъж на кандидатстващите родители на деца родени 2017г.,  че при навършване  три годишна възраст, ако в сградата няма Четвърта ПГ, то децата им ще бъдат преместени в другите сгради, където ще има първа група.  

 • В сградата са създадени съвременни условия за пълноценно организиране на образователния процес и е осигурена подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – две медицински сестри и две детегледачки. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като осигуряването при необходимост от допълнителна подкрепа на личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 • Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през, ваканции и летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на записалите се, възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
 • Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова от учебната 2016/2017г. реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече трета година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.

                         За повече информация посетете сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 

           Записване  на класираните деца се извършва само в централната сграда на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 -  от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

 

                                         НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ:

         Заявление за записване по образец, което ще получите от детската градина. При записване се изискват  оригинала на удостоверението за раждане на детето и личните карти на двамата родители за сверяване на данните. Ако записването се извършва от упълномощено лице, се представя нотариално заверено копие.  Представят се всички  допълнителни документи според изискванията и критериите, посочени в профила на детето-подсекция „Необходими документи". 

         Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! 

         Съгласно решение на Работната група, в случаите, когато в едно семейство се отглеждат деца от различни бракове или различни съжителства без брак на родителите/настойниците, при записване на класирано дете, задължително трябва да се представят удостоверения за настоящ адрес за всички деца, вписани в семейния профил, издадени преди датата на класирането.

 Преди постъпване на детето в детската градина се представят.

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;
 • Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 •  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 •  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
  - Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри  в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
    - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;
    - За деца, приети в сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
    - за деца приети в Централа на ул. „Мусала“ № 7 и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47