ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:37
Име:Вълшебство
Директор:Гергана Петрова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Белмекен" № 1 - кв. Павлово
Комуникация:
855-41-19

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания800
СОП300
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред5400
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група1--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред2500
Хронични заболявания800
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред45--
Хронични заболявания800
СОП700
Работна група0--

Информация за родители

 Актуално

ВАЖНО !!!

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 Г. 

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че децата, които ще се класират в детската градина през месец май  ще бъдат записани, но тяхното постъпване ще бъде отложено.

В двора на детската градина  започва  строителство на 3 нови градински групи с физкултурен салон и ще бъде направена подмяна на електроинсталацията в основната ни сграда.
Постъпването на новоприетите деца от класирането през месец май ще бъде отложено  до осигуряване на безопасно пространство за пребиваване в детското заведение.
Благодарим ви за разбирането и съпричастността към усилията да осигурим повече места и комфорт в детската градина за децата от Район „Витоша“.

Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

ДГ№ 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 „Вълшебство“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч. Функционират с 2 яслени и 6 градински групи.

За учебната 2018/2019г. групите ще бъдат сформирани както следва:

 • ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ
 • ДВЕ ПЪРВИ ГРУПИ
 • ЕДНА ВТОРА ГРУПА
 • ДВЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ 5 ГОДИШНИ
 • ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 6 ГОДИШНИ

ВИЗИЯ: Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ: Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
 • Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
 • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
 • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
 • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
 • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.  Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата. 

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. От 2015 година има назначен психолог, логопед и ресурсен учител.

Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.
На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата:

 • Чуждо езиково обучение – английски
 • приложни изкуства
 • народни танци
 • балет
 • латиноамерикански танци
 • йога за деца;
 • гимнастика
 • таекуондо
 • футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • екскурзии
 • зелено училище
 • бяло училище
 • морски лагер

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 • 10.05.2018 г.   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 11.05.2018 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2018/2019 година (под граждански контрол).
 • 12.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 25.05.2018 г..
 • 21.05.2018 г.   Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 25.05.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 26.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 08.06.2018 г..
 • 01.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 08.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 09.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 22.06.2018 г.
 • 18.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 22.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 23.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 06.07.2018 г..
 • 20.08.2018 г.   Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2018/2019 г.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

 

Понеделник  -  петък

9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 83 80 82  

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.


=============================================================================================================

 

Уважаеми родители,

 

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2017/2018г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА12 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа
 • ПЪРВА възрастова  група - 12 септември 2017г. (вторник) от 18:00 часа
 • ВТОРА  възрастова групи– 19 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа
 • ТРЕТА  възрастова  група– 18 септември 2017г. (понеделник) от 18:00 часа
 • ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 18  септември 2017г. (понеделник) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи ;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
 ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА
ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

 

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.

 от 9.30ч. до 12.00ч.

 от 14.30ч. до 17.00ч.

 
 

Препоръчваме посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА:

 1. Заявление за записване по образец.При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и ксерокопие (или нотариално заверено ксерокопие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и ксерокопие от личната карта на втория родител.
 2. Заявления и декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта http://dg37sofia.com/ секция документи-бланки.
 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето( ксерокопие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, посочени в профила на детето. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи”. Всички служебни бележки, удостоверяващи трудовия статус следва да са с дата след класиране на детето!
 4. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване в детската градина – останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Важни  дати за прием в детските градини на Столична община през 2017 г.

                 Дата

                                                        Дейност

20.02.2017г.

Oбявяване на свободните места за набори 2014, 2015 и 2016 за учебната 2017/2018 година

25.03.2017г.

Последно текущо класиране за набори 2010, 2011, 2012 и 2013г.

27.03-10.05.2017

Период без класирания

11.05.2017г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

12.05.2017

Първо класиране  по критерии за уч. 2017/2018г. под граждански контрол

13.05.2017г.

Публикуване на резултатите от първо класиране за уч. 2017/2018г. Краен срок на записване -  26.05.2017г.

22.05.2017г.

Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2017/2018 година

26.05.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

27.05.2017г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2017/2018 година, срок за записване до 09.06.2017

05.06.2017г.

Обявяване  на свободните места за третото класиране за учебната 2017/2018 година

09.06..2015г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

10.06.2017г.

Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2017/2018година. Срок на записване  - 23.06.2017г.

19.06.2017г.

Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2017/2018 година

23.06.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

24.06.2017г.

Публикуване на резултатите от четвърто класиране за уч. 2017/2018година. Срок на записване  - 07.07.2017г.

25.06.2017г.

Период без класирания

07.07.2017г. до 26.08.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от четвърто класиране.  Навлизане на период без класирания.

Уважаеми родители,

Препоръчваме внимателно да прочетете изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочите в профила на детето!

При класиране, ще трябва да предоставите точно посочените, с указаното съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

Информация за родители:

П О К А Н А

Изх.№585/ 31.10.2016г.

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на родителска среща със следния дневен ред:

 1.  Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Издаден от МОН и Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.
 2. Излъчване на двама представители от групата за участие в събранието за избор на  Обществен съвет. 

Срещата има организационен характер и  ще се проведе по групи със следния график: 

 • на 16.11.2016г.  от 17,30 часа в  група МНОГОЗНАЙКО
 • на 16.11.2016г.  от 18,00 часа в  група ДЕТСКИ СВЯТ
 • на 16.11.2016г.  от 18,30 часа в  група ЗВЕЗДНО ДЕТЕ
 • на 17.11.2016г.  от  17,30 часа в  група МЕЧО ПУХ
 • на 17.11.2016г.  от  18,00 часа в  група ВЕСЕЛИ ВРАБЧЕТА
 • на 17.11.2016г.  от  18,30 часа в  група БЪРБОРИНО
 • на 18.11.2016г.  от  18,00 часа в  група ПАТЕТО ЯКИ
 • на 18.11.2016г.  от  18,30 часа в  група ПАТИЛАНЦИ

Информация за Правилника и правомощията на обществения съвет, може да намерите  на следните адреси:

1.        http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718

2.        http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на ДГ № 37 „Вълшебство“ -www.dg37sofia.com.

Гергана Петрова  - Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

 

Уважаеми родители,

На основание т. 2.2.7. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община, с разрешение на Дирекция „Образование” при Столична община, се дава възможност от 19.08.2016 г. да се извършва кандидатстване и класиране на деца с по-голяма или по-малка възрастова група. Родителите могат да правят кандидатури само при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група.
Желанието си за промяна на набора за кандидатстване, родителите заявяват чрез секция „Форма за обратна връзка“ в ИСОДЗ.
Столична община

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2016/2017г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:
•      ЯСЛЕНА  ГРУПА 12 септември 2016г. (понеделник) от 17:00 часа
•      ПЪРВА и  ВТОРА  възрастови групи– 16 септември 2016г. (петък) от 17:00  часа
•      ТРЕТА  възрастова  група– 15  септември 2016г. (четвъртък) от 17:00 часа
•      ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 14  септември 2016г. (сряда) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи ;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


ВАЖНО !!!

ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ОДЗ № 37

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г., ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ продължава дейността си като ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“. Абревиатурата се променя от ОДЗ № 37 на ДГ №37.

Пожелавам на всички наши деца, родители и колеги много положителни емоции и на добър час!
Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ВАЖНО !!!

 

Понеделник  -  петък

9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 83 80 82  

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детското заведение. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и копие (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и копие от личната карта на втория родител.
 2. Заявление за записване по образец  и декларация за запознаване с Правилника за организацията и дейността на ОДЗ№37“Вълшебство“, можете да получите от детското заведение. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".
 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, като здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба  в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване на детето - останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !

Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!