ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
37 ОДЗ Вълшебство

Тип:ОДЗ
Номер:37
Име:Вълшебство
Директор:Гергана Петрова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Белмекен" № 1 - кв. Павлово
Комуникация:
855-41-19

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 1-ва ясла, родени 2015 г.40400000
от септември 2-ра ясла, родени 2014 г.27261000
от септември 1-ва група, родени 2013 г.62565100
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2016/2017
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Витоша)
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2012 г.38289100
2-ра група, родени 2011 г.65568010
3-та група, родени 2010 г.331913010
Подготвителна група, родени 2009 г.161231--
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2015/2016
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Витоша)
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

Информация за родители

ВАЖНО !!!

 

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

 

 ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА

ОДЗ№ 37”ВЪЛШЕБСТВО”

                    Понеделник  -  петък

    9.30ч. – 12.30ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

   +359 884 83 80 82+359 884 83 80 82   

 

        ВАЖНО !!!     С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ОДЗ№37“Вълшебство“ е въведен  режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детското заведение. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и копие (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и копие от личната карта на втория родител.
 2. Заявление за записване по образец  и декларация за запознаване с Правилника за организацията и дейността на ОДЗ№37“Вълшебство“, можете да получите от детското заведение. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".
 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, като здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба  в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване на детето - останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 

         Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !

        Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

          Важни  дати за прием в детските градини на Столична община през 2016 г.

                  Дата

                                                                  Дейност

 22.02.2016г.

 

Oбявяване на свободните места за набори 2013, 2014 и 2015 за учебната 2016/2017г.

 12.05.2016г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 ч.

и подготовка за първо класиране.

14.05.2016г. 

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2016/2017 година, срок за записване до 27.05.2016г.

23.05.2016г. 

Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2016/2017 година

27.05.2016г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа

 Елиминиране на незаписаните от първото класиране

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 ч.

28.05.2016г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2016/2017 година, срок за записване до 10.06.2016г.

06.06.2016г.

Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 2016/2017 година

10.06.2016г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа.

 Елиминиране на незаписаните от второто класиране

 Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

11.06.2016г.

Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2016/2017 година, срок за записване до 24.06.2016 г.

20.06.2016г.

Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2016/2017 година

24.06.2016г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа

 Елиминиране на незаписаните от третото класиране

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

25.06.2016г.

Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2016/2017 година, срок за записване до 08.07.2016г.

26.06.2016г.

Период без класирания

22.08.2016г.

Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2016/2017 г.

27.08.2016г.

Първо текущо класиране за учебната 2016/2017 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2015/2016 г., която ще се проведе по групите на детското заведение на  15 септември 2015г. (вторник) от 17:30 часа.

Срещата има организационен характер.

Поканата важи за възрастните членове на семейството /майки и татковци/ и не включва участието на деца.

В музикалния салон сме организирали дежурна група с наши учители за улеснение на тези семейства, които не разчитат на друга, освен на нашата помощ в отглеждането на децата си.

Гергана Петрова  - Директор на ОДЗ № 37 „Вълшебство“

 


НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

Към 01.09.2015г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2015/2016 в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология! 

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

4. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

............................................................................................................................................................

ВАЖНО !!!

        За новата учебна 2015/2016 година ще бъдат приети  30 деца от випуск 2011г. Постъпването на тези допълнителни 30  деца, родени през 2011г.,  ще бъде от м.септември.2015г.

 Местата ще бъдат обявени в ИСОДЗ за първото класиране след лятното заключване на системата - на 31.08.2015г., а класирането ще се извърши на 05.09.2015г.

         При липса на достатъчно деца от випуск 2011г., групата ще бъде допълнена с деца от випуск 2012г.

.....................................................................................................................................................

 

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

 1. Копие от акта за раждане на детето(ако не е предоставено).
 2. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
 3. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детското заведение. Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.
 4. Изследване на кръв и урина – извършени в едноседмичен срок преди постъпването.
 5. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
 6. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
 7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ ясла.

...............................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:

До родителите на децата,

приети в яслени групи и І-ва възрастова  група на ОДЗ № 37 през 2015/2016 учебна година 

Уважаеми родители, 

Каним Ви да присъствате на родителска среща за учебната 2015/2016г. на 23 юни 2015г. (вторник) в музикалния салон на детското заведение, която ще се проведе както следва:

 • за Яслена група  -  от 17.00 часа
 • За Първа възрастова група  - от 17.30 часа

Дневен ред: 

Запознаване с Правилника за дейността, устройството и функциите на детското заведение;

Запознаване със списъчния състав на децата по групи;

Запознаване с медицинските специалисти на Детската градина;

Медицински изследвания и документи представени преди приема;

Запознаване с педагозите на групите;

Запознаване с медицинските специалисти, работещи с групите;

Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

Въпроси на родителите;

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

..............................................................................................................................................

ЗАПИСВАНЕТО   НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА   СЕ ИЗВЪРШВА  ОТ  ДИРЕКТОРА  НА  ОДЗ 37„ВЪЛШЕБСТВО” САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ПЪЛЕН  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТИ

ОРИГИНАЛИ  С  КОПИЯ  И  СЛЕД  ДОКАЗВАНЕ НА  ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ПРЕДИМСТВА.

ЧАСОВЕ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ:  

от 9.30 до 12.30 часа

от 13.30 до 15.30 часа

Директор: Г. Петрова

...............................................................................................................................................

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

Към 01.08.2015г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2015/2016 в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология! 

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

4. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

Весело лято! 

Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

 

Уважаеми родители,

Каним Ви да присъствате на родителска среща за учебната 2014/2015 г. която ще се проведе в музикалния салон на детското заведение както следва:

 • ЯСЛЕНА ГРУПА – 19 септември 2014г. (петък) от 16:30 часа
 • ПЪРВА и ВТОРА възрастови групи– 19 септември 2014г. (петък) от 17:00 часа
 • ТРЕТА възрастова група– 18 септември 2014г. (четвъртък) от 17:00 часа
 • ЧЕТВЪРТА възрастова група– 17 септември 2014г. (сряда) от 17:00 часа

Очакваме ви!

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

Към 01.09.2014г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2014/2015 в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология! 

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

4. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:

До родителите на децата, приети в яслени групи   на ОДЗ № 37 през 2014/2015 учебна година 

Уважаеми родители, 

На 10 юни 2014г.  от 17.00 часа в  музикалния  салон на детското заведение ще се проведе родителска среща.  

Дневен ред: 

Запознаване с Правилника за дейността, устройството и функциите на детското заведение;

Запознаване със списъчния състав на децата по групи.

Запознаване с медицинските специалисти на Детската градина.

Медицински изследвания и документи представени преди приема

Запознаване с педагозите на групите;

Запознаване с медицинските специалисти, работещи с групите;

Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

Въпроси на родителите

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

..............................................................................................................................................................................

Информация за родители

ЗАПИСВАНЕТО   НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА   СЕ ИЗВЪРШВА  ОТ  ДИРЕКТОРА  НА  ОДЗ 37„ВЪЛШЕБСТВО” САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ПЪЛЕН  КОМПЛЕКТ  ДОКУМЕНТИ –

ОРИГИНАЛИ  С  КОПИЯ  И  СЛЕД  ДОКАЗВАНЕ НА  ВСИЧКИ ЗАЯВЕНИ ПРЕДИМСТВА.

ЧАСОВЕ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ:  

от 9.30 до 12.30 часа

от 13.30 до 15.30 часа

Директор: Г. Петрова

 

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

20.12.2013г.

 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2013/2014  УЧЕБНА  ГОДИНА  

Уважаеми родители, 

На 17 септември 2013г. (вторник) от 09.00 часа в двора на детската градина или музикалния салон  всички  заедно  да отпразнуваме началото на  учебната година  със смях, игри и танци.

Каним Ви да се включите в  първия  УЪРКШОП  на открито по групи! 

Очакваме Ви! 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:                          

         Уважаеми родители,

Родителските срещи за учебната 2013/2014, ще се проведат както следва:

 •   ЯСЛЕНА ГРУПА - 18 септември 2013г. (сряда) от 16.30 часа (музикалния салон на детското заведение)
 •   ПЪРВА И ВТОРА  ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ - 18 септември  2013г. (сряда) от 17.00 часа (музикалния салон на детското заведение)
 •   ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ- 19 септември 2013г. (четвъртък) от 17.00 часа

Очакваме Ви! 

 

 

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

Към 01.08.2013г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2013/2014 в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология! 

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

4. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

=============================================================================

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:

До родителите на децата, приети в яслени групи   и І-ва възрастова  група на ОДЗ № 37 през 2013/2014 учебна година 

Уважаеми родители, 

На 10 юни 2013г. година от 17.00 часа в  музикалния  салон на детското заведение ще се проведе родителска среща.  

Дневен ред: 

Запознаване с Правилника за дейността, устройството и функциите на детското заведение;

Запознаване със списъчния състав на децата по групи.

Запознаване с медицинските специалисти на Детската градина.

Медицински изследвания и документи представени преди приема

Запознаване с педагозите на групите;

Запознаване с медицинските специалисти, работещи с групите;

Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

Въпроси на родителите

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

 

 

Информация за родители 

ГРАФИК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ  НА КЛАСИРАНИТЕ   ДЕЦА:

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

от 9.00 до 13.00 часа

от 14.00 до 16.00 часа

ДЕЦА СЕ ЗАПИСВАТ ОТ  ДИРЕКТОРА НА ОДЗ № 37 "ВЪЛШЕБСТВО".

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ :

 Заявление по образец;

Оригинали и копия на  лични карти на родителите  и удостоверение за раждане на детето,  като оригиналите се връщат след заверка, а копията остават в детското заведение;

Служебна бележка или официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, актуална дата, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;  

за самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски за предходните 6 месеца;

 удостоверение за настоящ адрес - ако адресът в личната карта е различен от посочения в Заявлението;

Оригинал и копие на ТЕЛК на родител, ако е основание за класиране, като копието остава в детското заведение;

Оригинали и копия от удостоверението за раждане и на двете деца  - за близнаци или  породени, които  са класирани с предимство. Всяко дете се записва със съответния комплект документи, който се отнася само за него. За второто класирано дете се представя отделен комплект документи.

Лична здравно-профилактична карта -  компютърна разпечатка или картон по образец, с попълнени всички данни от личния лекар за здравен статус на детето, с актуална  дата, име на лекаря, № на практиката, подпис и печат;

Имунизационен паспорт - картон по образец или компютърна разпечатка с подпис и печат;

      2.3.4.    Директорът  извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето.

      2.3.5.    Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващо класиране.

     2.3.6.    Директорът ще откаже записване  на дете със специални образователни потребности, незаявено в ИСОДЗ от родителя преди извършване на класиране или  без писмено разрешение на Дирекция „Здравеопазване" за места в ДЯ и дирекция „Образование" за места в ДГ;

    ВАЖНО!

   Допълнителният критерий 4/ДК 4/ за учебната 2013/2014 г. се прилага когато:

    ДЕТЕТО ИМА ПОНЕ ЕДИН РОДИТЕЛ, КОЙТО РАБОТИ НА ТРУДОВ ДОГОВОР В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НАЙ-МАЛКО 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ КЛАСИРАНЕ И НЕ Е В ПЕРИОД НА ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

   /съгласно решение на РГ от 28.06.2012 г., Протокол №42/28.06.2012 г./

 

 

 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №37 “ВЪЛШЕБСТВО”

РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

гр.София  кв.Павлово  ул.”Белмекен“ № 1,              тел.: 8554119,      e-mail: odz_37@abv.bg

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА   2013/2014  год. ОДЗ № 37  ЩЕ РАБОТИ СЪС СЛЕДНИТЕ  ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

1. ЯСЛЕНА ГРУПА – ДВЕ ГРУПИ  С ДЕЦА ОТ НАБОР 2011 И 2012;

2. ПЪРВА ГРУПА -ЕДНА ГРУПА С ДЕЦА ОТ НАБОР 2010;

3. ВТОРА ГРУПА - ДВЕ ГРУПИ С ДЕЦА ОТ НАБОР 2009;

4. ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - ДВЕ ГРУПИ ОТ НАБОР 2008;

5. ПОДГОТВИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА  - ЕДНА ГРУПА  С ДЕЦА ОТ НАБОР 2007;    

 

 ОДЗ № 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ОДЗ № 37 работи на петдневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ:

Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ:

Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие - гаранция за пълноценна готовност за училище.

 

ПРИОРИТЕТИ:

Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;

Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели - бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;

Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;

Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;

Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;

Общинската детска градина – конкурентоспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.  Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа.

Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база - просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата.

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете е малка личност.

ОДЗ № 37 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОМН за покриване на ДОИ за предучилищно образование във всяка възрастова група.
На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОИ като например:

Чуждо езиково обучение – английски

приложни изкуства

народни танци

балет

латиноамерикански танци

йога за деца;

таекуондо

футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

екскурзии

зелено училище

бяло училище

морски лагер

 

 

 

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:

Към 03.09.2012г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2012/2013 в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

3.При отсъствия за период по-дълъг от 1/един/ месеца се представят  нови изследвания микробиология! 

3. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представят  нови изследвания (микробиология и паразитология)!

забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА  СРЕЩА:

До родителите на децата, приети в яслени групи   и І-ва възрастова  група на ОДЗ № 37 през 2012/2013 учебна година 

Уважаеми родители, 

На 27 юни 2012 година от 17.00 часа в  музикалния  салон на детското заведение ще се проведе родителска среща.  

Дневен ред: 

Запознаване с Правилника за дейността, устройството и функциите на детското заведение;

Запознаване със списъчния състав на децата по групи.

Запознаване с медицинските специалисти на Детската градина.

Медицински изследвания и документи представени преди приема

Запознаване с педагозите на групите;

Запознаване с медицинските специалисти, работещи с групите;

Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

Въпроси на родителите

Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”

Гергана Петрова

 

ЛЕТЕН ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

От 04.06.2012г. до 14.09.2012г. ОДЗ № 37 "Вълшебство" ще работи със сборни градински и яслени групи.

През месец август

детското заведение няма да работи с деца като през този период ще бъдат извършени текущи ремонтни и санитарно-хигиенни дейности. През месец юли в сборните групи

ще бъдат приемани и деца от ЦДГ № 16.

За посещение в сформираните сборни групи по условията на измененията в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предлагани от Столична община се подава заявление до директора на ОДЗ № 37 по образец.

През месец август  нуждаещите се могат да посещават  сформираните дежурни групи в ЦДГ№16. За целта се подават допълнителни заявления до 30.05.2012г. в администрацията на ОДЗ № 37.