ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:с.Бусманци, ул. "Крива ливада", №11А
Комуникация:
0878907835
0884345165

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
2-ра ясла, родени 2015 г.760100
1-ва група, родени 2014 г.15150000
2-ра група, родени 2013 г.29270100
3-та група, родени 2012 г.16160000
Подготвителна група, родени 2011 г.17170000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 Уважаеми родители,

Детска градина № 21 „Ежко-Бежко” разполага с нова, просторна, луксозна и светла, специално проектирана база, отговаряща на най-новите съвременни изисквания.

Обособени са три групи за деца от 3 до 7 години, помещаващи се в уютни и модерно обзаведени светли зали за игри, обучение и почивка. Детската градина разполага с музикален, физкултурен салон.

Модерната сграда на ДГ № 21 Ежко-Бежко” се намира сред красив, просторен, озеленен двор с отделни площадки за всяка група, изградени с обезопасена настилка, предпазни гумени плочи и детски съоръжения. Има и специална спортна площадка с тревна настилка, предназначена за игри с преносими спортни съоръжения.

ДГ № 21 „Ежко-Бежко” е прекрасно място за децата, сред чист въздух и зеленина, далечe от шума и напрегнатия градски живот. Всяка година, на 23 ноември, отбелязваме откриването на детската градина с тържество и/или водосвет!

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И КОЯТО ДАВА РАВЕН ШАНС ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ. 

Мисията ни е, ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококволифицирани и ерудирани педагози.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко-Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина - семейство - дете - общество. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

Основните цели на социализацията, обучението и възпитанието на децата от трите групи, в ДГ № 21, се реализират от педагогическия екип с помощта на Програмна система "Аз съм в детската градина" на издателство "Изкуства", която е интегрирана система, създадена в името на детето, разработена по възрастови групи.

Децата на ДГ № 21 "Ежко-Бежко" развиват своите таланти и дарби и обогатяват своите знания в школи по народни, латино и модерни танци, футбол, приложни изкуства и английски език.

Сайта на детската градидина: http://cdg21.deckagradina.info/

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 
2016/2017г., която ще се проведе  в групите на детското заведение, както следва:

•      ПЪРВА възрастова група– 9 септември 2016г. (петък) от 17:00 часа
•        ВТОРА и ТРЕТА  възрастова  група– 20 септември 2016г. (вторник) от 17:00 часа
•      ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 19  септември 2016г. (понеделник) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси
  2. Правила за медицински контрол;
  3. Изисквания към медицински изследвания и документи ;
  4. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
  5. Избор на родителски актив и представители на групата.
  6. Разни.

Очакваме Ви!

Милена Господинова

директор на ДГ21

 

ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЦДГ № 21

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г., ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 „ЕЖКО БЕЖКО“

продължава дейността си като ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 „ЕЖКО БЕЖКО “.

Абревиатурата се променя от ЦДГ № 21 на ДГ №21.

На добър час!

 

НОВ ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето .

2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Тези изследвания трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

4 Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

5. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето,не повече от 3 дена от самото постъпване на детето в детското заведение.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни.

2. Микробиологично изследване на фекална проба , при отсъствие за повече от 30 дни.

3. Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца(съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

4.Контролен профилактичен преглед от личния лекар на детето.