ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, бул. "Ал. Пушкин", №2
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред2000
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1400
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

    ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения.   Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

  • Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон, един апартамент на бул. „Бъкстон“ и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Общо функционират седем градински и само една смесена яслена група.
  • За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ. Сградата на бул. "Пушкин"№2  е санирана с безвъзмездната помощ на"ТЕРАЗИД-ЕООД", за което изказваме своята благодарност и признателост на управителя на фирмата г-н Росен Станков за прекрасната инициатива, реализирана от неговия екип! 
  • В сградата функционират три градински групи, които през учебната 2019/2020г.  ще бъдат разпределени, както следва:  

         1.   Втора група  „Мечо пух”   -  р. 2015г.

         2.   Трета ПГ "Звънче"            -  р. 2014г.

         3.   Четвърта ПГ  "Всезнайко”  -  р. 2013г.

  • Групите имат ограничен брой помещения, приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост, осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
  • Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на записаните, възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
  • Във всяка група са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова от учебната 2016/2017г. реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече трета година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.

                           Повече информация очаквайте скоро на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

                       НА  ВНИМАНИЕТО  НА  РОДИТЕЛИТЕ  НА  КЛАСИРАНИ ДЕЦА

           Записването  на класираните деца се извършва в централната сграда на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 -  от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

 

                                         НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ПРИ  ЗАПИСВАНЕ:

 

         Заявление за записване по образец, което ще получите от детската градина. При записване се изискват  оригинала на удостоверението за раждане на детето и личните карти на двамата родители за сверяване на данните. Ако записването се извършва от упълномощено лице, се представя нотариално заверено копие.  Представят се всички  допълнителни документи според изискванията и критериите, посочени в профила на детето-подсекция „Необходими документи". 

         Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! 

         Съгласно решение на Работната група, в случаите, когато в едно семейство се отглеждат деца от различни бракове или различни съжителства без брак на родителите/настойниците, при записване на класирано дете, задължително трябва да се представят удостоверения за настоящ адрес за всички деца, вписани в семейния профил, издадени преди датата на класирането.

 

                                                Необходими документи за постъпване :
 Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година;
 Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, само когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България.
 Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.
Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри  в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
 за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;
 За деца, приети в сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
 за деца приети в Централа на ул. „Мусала“ № 7 и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47