ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №32 Българче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:32
Име:Българче
Директор:Станка Трифонова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 315 - III м. р.
Комуникация:
02 824 63 34
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2200
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания150
СОП040
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2800
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред47--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

На вниманието на родителите!

 

  Уважаеми родители,

   На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 година на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на  Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина,        ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомяваме за следното:

  • Ø Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
  • Ø Когато в детската градина се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
  • Ø Директорът на детската градина е този, който преценява според всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията. Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
  • Ø В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане. Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна  на обстоятелствата.

 

    ДИРЕКТОР

    Ст.Трифонова

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

До родителите на класираните деца за учебната   

2019/2020г.            

Записване на децата, приети на второ класиране

27 май 2019 г.   -   07 юни 2019 г.  

Записването на класираните деца е от 27.05.2019 до 07.06.2019 в работно време на администрация от 8.00 ч. до 16.00 ч. и до 17:00 часа на 07.06.2019 на място в детската градина. , след представяне от родителя на  всички необходими задължителни документи:

  • Заявление по образец за съответното дете, което се изтегля от ИСОДЗ  с данните, подадени от родителя по показатели;
  • Представят се оригинали  на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите за сверяване данните от класирането.

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

  • Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.
  • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;
  • За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ за доказателство, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред. 

При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на детската градина

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

При постъпване на детето, задължително се представят:

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА,

В двете яслени групи децата са разделени по възрастЗа учебната 2019/2020 г. това са деца родени през 2018 и 2017 г. От м. 09.2019 г. на учебната 2019/2020 г. децата, родени през 2016 г. преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслените групи, свободните места се допълват с деца родени през 2018 и 2017 г. За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: 

2 бр. яслени групи - набори 2017 г. и 2018 г.;

2 бр. първи групи - набор 2016 г.; - 

1 бр. втора група - набор 2015 г.;

2 бр. подготвителни групи за петгодишни - набор 2014 г.;

1 бр. подготвителна група за шестгодишни - набор 2013 г.

Екип от висококвалифицирани педагози,психолог-логопед, учител по музика,медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищна подготовка. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Детската градина разполага с:  физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог и детско футболно игрище . Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници , където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.
 

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- ранно чуждоезиково обучение по английски език; 
- футбол; 
- приложни дейности;  
- народни танци;
- модерни танци.

 

В ДГ №32 "Българче" вашите деца ще получат равен шанс за обучение, възпитание и развитие чрез:

- създаване и осигуряване на творчески и емоционален комфорт за всяко дете;
- взаимодействие и доброволно партньорство между педагогическите екипи и семействата.

Екипите са квалифицирани, амбициозни, информирани и отговорни.

Приоритети на програмите са:

- индивидуален подход към всяко дете;
- учене чрез игра;
- подготовка на децата за училище;
- работа със семействата.

 

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТ ДЕЦАТА ВИ ДОБРЕ, ИЗБЕРЕТЕ ДГ № 32!

 

тел. канцелария  02 824 63 34

Сайт на ДГ 32 "Българче"

http://dg32-bulgarche.com/