ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №4 Слънчо

Тип:ДГ
Номер:4
Име:Слънчо
Директор:Румяна Капланова
Район:Витоша
Адрес:с.Владая, Ела, №6
Комуникация:
9991032 9991032
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3721
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2110
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ,

   Детската градина е първото възпитателно заведение в етапа на развитие на всяко дете. Тя е мястото, където започва началното образование на детето и където то получава първите грижи и възпитание. Образованието е нещо повече от придобиването само на знания. По време на своя растеж и заниманието със заобикалящата го среда детето се учи как да създава своя представа за света и да се занимава активно с него. Възпитанието и образованието са процес на развитие на личността и помагат на детето да се справя с живота.

   Въпреки че в по-голямата си част ученето става от само себе си, децата не събират автоматично учебен опит, а се нуждаят от ситуации, които им дават възможност да учат. Детската градина разполага с обучен персонал и необходимите помещения за игра, които допринасят за събирането на ценен, от педагогическа гледна точка, учебен опит за децата. В детската градина децата придобиват способности, които представляват фундамента за развитието на компетенции в училище. Едновременно с това детската градина подпомага родителите при възпитанието и обучението на децата.

   Знаете ли, че ...

»» на децата, посещавали детска градина, по-късно им е по-лесно да създават приятелства и да регулират емоциите и начините си на поведение.

»» детската градина стимулира културното развитие на децата, което от своя страна засилва креативността им.

»» детската градина закалява душевната и физическата издръжливост на децата.

»» децата, посещаващи детска градина, развиват по-добри способности при говорене, четене, писане, в математиката и естествените науки, отколкото децата, които не посещават детска градина.

»» детската градина насърчава равенството на шансовете на децата.

»» родителите на деца, посещаващи детска градина, могат винаги да се допитат до квалифицирани педагози във връзка с възпитанието на децата

    Затова, скъпи родители, нека си подадем ръце и заедно да направим първата крачка на нашите деца смела и уверена!

 •    ДГ № 4 „Слънчо“ се намира в екологично чист район – Зеленият район на столицата – „Витоша“.Сградата е била училище, което е пригодено за детска градина. В нея са създадени съвременни условия за пълноценно организиране на образователния процес и е осигурена подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, има и една медицинска сестра. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като осигуряването на допълнителна подкрепа на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 •   През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др.,  се сформират сборни групи.  През летните месеци детската градина работи по график утвърден от Кмета на р-н „Витоша“
 • За нас от особена важност е изграждането на доверие и сътрудничество между семейство и учители.  Вече втора година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата чрез участие в проект „Учител за един ден“. Ако детето още от първия ден усети доброжелателните отношения между родители и учители, със сигурност ще се справи по-бързо с новата среда.

        През учебната 20-18/2019 година в ДГ № 4 „Слънчо“ ще функционират 3 групи:

         Смесена подготвителна група - набори 2012 и 2013 г. - една група

       Втора група - набор 2014 г./при недостатъчен брой деца по норматив се допълва с набор 2015/    - една група

       Първа група - набор 2015 г. - една група

 В първа група може да бъдат приети и деца навършили две години на основание чл.4, ал.2 от Наредба № 5  от 03.06.2016 г. за предучилищното образование :

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при
липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на
свободни места в детската градини може да постъпят и деца, навършили две
години към началото на учебната година на постъпването.

 • График на класиранията
 • 10.05.2018 г.    Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
  11.05.2018 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2018/2019 година (под граждански контрол)
  12.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 25.05.2018 г.
  21.05.2018 г.    Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2018/2019 година
  25.05.2018 г.    Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
  26.05.2018 г.    Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 08.06.2018 г.
  01.06.2018 г.    Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 2018/2019 година
  08.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
  09.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 22.06.2018 г.
  18.06.2018 г.    Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година
  22.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
  23.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 06.07.2018 г.
  20.08.2018 г.   Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2018/2019 г.

 

                        Препоръчваме на родителите внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите,  посочени в профила на детето!   При класиране, ще трябва да се представят точно посочените, с указаното съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!Г