ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №171 Свобода (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:171
Име:Свобода
Директор:Евелина Евгениева Корчева-Станчева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Петко Д. Петков", №14
Комуникация:
02/4410281
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания250
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания2000
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4200
Хронични заболявания2600
СОП300
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред33--
Хронични заболявания2500
СОП700
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 171 "Свобода" е достоен приемник на съществуващата до 2012 година ЦДГ 171. С изграждането на новия корпус детското заведение промени своя статус, но не и индивидуалния стил и облик, присъщ на едно модерно, съвременно детско заведение, в което традициите и иновациите успешно се допълват, насочени към  развитие на деца от ново поколение, с дух модерен, креативен и достатъчно иновативен.

Детското заведение е сред малкото детски градини в Република България, което разполага с изградена вътрешна интернет система,  дигитална техника, подходяща за прилагане на нови технологични подходи и решения във възпитателно-образователния процес, насочен към  устойчиво развитие на детската личност и нейния индивидуален потенциал. 

Педагогическият екип работи по проекти: на национално и международно ниво. Силно мотивиран е към осигуряване на:
*качествено образование:
*равен шанс на всички деца, независимо от тяхната културна, етническа и религиозна принадлежност;
*развиване и утвърждаване на детската личност, нейният потенциал, потребности;
*творческият потенциал, компетентности,  съобразена с Държавните образователни изисквания.


ДГ № 171 "Свобода" е член на Международна Организация по Предучилищно възпитание
и образование – ОМЕП.   


Допълнителните образователни дейности:

    *  Плуване

    * Футбол

    * Английски език

    *  Приложни изкуства

   *   Танци

 

   са избрани на заседание на Педагогически съвет /събразно желанията на родителите и интересите на децата/ и се провеждат в подходящо за децата време.

 ДГ  № 171 “Свобода” притежава свои: Лого, Знаме и Химн, символи, които определят индивидуалният му  стил и облик  сред  голямото семейството  от детски заведения в район “Надежда”.

 

                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

  ЕДНА ЛОГОПЕДИЧНА  ГРУПА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ  С КОМУНИКАТИВНИ , ЕЗИКОВО- ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ:

              *  НАРУШЕНИЯ В ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕТО

              * ЗАЕКВАНЕ

              * РИНОЛАЛИЯ

 ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ЛОГОПЕДИЧНАТА ГРУПА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ЕЖЕДНЕВНО ОТ  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ , ТО Е НАСОЧЕНО КЪМ КОРЕКЦИЯ В ЕЗИКА И ГОВОРА НА ДЕТЕТО, КАКТО И ПОДГОТОВКАТА ЗА УЧИЛИЩЕ.       

              ПРИЕМЪТ НА ДЕЦА ОТ ТОЗИ СПЕКТЪР ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НЕ ПО ОБЩ РЕД , А СЛЕД КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ЕКИП СПЕЦИАЛИСТИ, НА БАЗА ПРЕДСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

             1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО

             2. СЛУЖЕБНА  БЕЛЕЖКА ОТ МЕСТОРАБОТА НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ

             3. КОПИЕ ОТ ЛИЧНИ КАРТИ НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ

             4.ТЕЛК , ЛКК , ЕПИКРИЗА   


                    ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

                    СРОК: 03.08.2018  ДО 28.08.2018

                   ВРЕМЕТРАЕНЕ :  8,00 ДО 13,30 часа

                   МЯСТО  ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ : КАНЦЕЛАРИЯ НА ДИРЕКТОР

 

                  ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА : 12.09.2018г. ОТ 9,00 ДО 14,00 ЧАСА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ПРИСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО

            

                                        ДИРЕКТОР ; Евелина Корчева-Станчева

 


    

                              На   вниманието на родителите , чиито  деца посещават ДГ 171"Свобода" 

 

      РАБОТЕН  ГРАФИК  НА  Г-ЖА  АЛАДЖОВА -  ПСИХОЛОГ  В  ДГ  171  "СВОБОДА"

                            ПОНЕДЕЛНИК- ОТ  13,30  - 18,30 ч   КОНСУЛТАТИВЕН  ДЕН

                            ВТОРНИК         ОТ 8,30    - 13,30  

                            ЧЕТВЪРТЪК      ОТ 8,30 -   13,30 ч

                                                                              Директор: Евелина Корчева-Станчева

      

                                                

     .

    

 

                                                                            Информация

 

     на 27.01.2016 година ОДЗ 171"Свобода" беше домакин на проведена открита практика -  съвместен проект с РИО - София- град  по тема" Хоризонт за кариерно развитие в съвременна детска градина"Откритата практика беше посетена от специалисти , работещи в предучилищния сектор, както и представители на МГПУ- Москва: професор Дана Бартош и завеждащ  работа по международни образователни проекти между България и Русия -Катерина Кабакидзе. Присъстващите се запознаха с иновативните подходи на работа с деца от 4,5,6 годишна възраст, както и с ноу хауто "Мейки- мейки", използвано в хода на обучение в детското заведение.

       Педагогическите специалисти получиха висока оценка за постигнатите резултати от приложените  нововъведенията във възпитаелно - образователната дейност с деца от предучилищна  възраст.