ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:68
Име:Ран Босилек
Директор:Лиляна Василева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Иван и Стиляна Параскевови" VІІ м. р.
Комуникация:
028257240/029250167//www.dg68-ranbosilek.com
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1000
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3100
Хронични заболявания710
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6100
Хронични заболявания730
СОП110
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4720
Хронични заболявания500
СОП600
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5700
Хронични заболявания1100
СОП1500
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4920
Хронични заболявания100
СОП1410
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред49--
Хронични заболявания100
СОП1500
Работна група12--

Информация за родители

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

НОВИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА  ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕЦАТА  В ЛИЧНИТЕ ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ /ЛЗПК/  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

На основание Наредба № 6 от 09.07.2019г./МЗ, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и във връзка със започване на работа  с деца от 02.09.2019 год. ЛЗПК на децата трябва да бъдат попълнени с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. ЛЗПК попълнени с текст  „отговаря за възрастта“, няма да се считат за достоверни и децата няма да бъдат  приемани до представянето на ЛЗПК, попълнени съгласно новите изисквания.

 

Директор: Лиляна Василева

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Уважаеми родители,  от м. IX 2019 г. в ДГ № 68 "Ран Босилек"

 ще   работят  14 групи:

 • 2 бр.  групи детска ясла - смесени по възраст - набор 2017 и набор 2018;
 • 2 бр.  първи групи - набор 2016;
 • 2 бр. втори групи -  смесени по възраст -  набор 2015 и набор 2016;
 • 2 бр. подготвителни групи - 5 годишни - набор 2014;
 • 2 бр. подготвителни групи - 6 годишни - набор 2013;
 • 1 бр. ПГ - смесена по възраст 5 и 6 годишни - набор 2013 и набор 2014;
 • 3 бр. разновъзрастови групи за деца със СОП, които са приобщени към масовите групи.

Екипът за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в  ДГ № 68 "Ран Босилек" се състои от щатни педагогически специалисти за  ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата в масовите групи и СОП групите, както следва:

 • психолог - 2 бр.
 • специален педагог - 2 бр.
 • логопед - 3 бр.
 • ресурсен учител - 3 бр.   
 • педагог- 1 бр.

В помощ на педагогическите специалисти  за работа с деца със СОП в масовите и специалните групи освен регламентирания брой непедагогически персонал има назначени  и допълнителни непедагогически специалисти:

 • помощник на учителя -   2 бр. 
 • помощник възпитатели - 2 бр.

В ДГ 68 „Ран Босилек”  реализираме  следните проекти:

 1.    „Ще успеем заедно” – финансиран от ЦОИДУЕМ – МОН – две години;

 2.    „Спорт и здраве за всички” – СО – ПИСТ

 3.    „Безопасно се движи,  правилата спазвай ти” – СБДДС

 4.    „Промоция на здравето” – РЗИ

 5.    „Спортът – вдъхновение за всяко дете” – район „Люлин”.

Базово учебно заведение:

ДГ 68 „Ран Босилек” е базова детска градина  към СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика”.

При нас провеждат практическото си обучение  студенти от катедра „Психология” на НБУ  и катедра „Лека атлетика” на НСА. 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА 

ЗА ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СEПТЕМВРИ 2019 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

На 05.06.2019 година  - сряда - от 17.00 часа  в салона на ДГ 68 "Ран Босилек" ще бъде проведена обща родителска среща с родителите на деца за  прием от месец септември 2019 година. 

Моля да присъстват само родители или техни упълномощени представители.

 За допълнителна информация тел. 028257240

Директор:  Лиляна  Василева

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 11.05.2019 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ОТ  ПЪРВО  КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ 68 "РАН БОСИЛЕК" ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

13.05.2019 год. - 25.05.2019 год. 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

11.00 часа - 13.00 часа 

13.30 часа - 16.30 часа 

 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

15 .04. 2019 г. - 19 .04. 2019  г.  от 13.00 до 14.00 часа.

ДГ 68 "РАН БОСИЛЕК" ОБЯБЯВА "СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ"

 - Ще Ви запознаем с  условията в детската градина и детската ясла - образователна  среда, материално - предметна среда, концепции, приобщаващи политики, възпитателни взаимодействия ;

-  Ще се срещнете и разговаряте  с екипите в групите - педагогически и медицински специалисти;

 - Ще разгледате кабинетите, в които педагогически специалисти  -  ресурсни учители,  психолози, логопеди  и специални педагози работят индивидуално и групово с деца  и  им оказват допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 - Ще  разгледате  мобилните зони  за сензорно-двигателна интеграция, психо-моторика,  релакс, мултисензорна терапия, спортно катерене и др.

 - Ще получите отговор на  всички въпроси, които Ви интересуват;

 - Ще споделите очакванията и притесненията си, за да отговорим с адекватни  дейности и действия; 

                                       Ще почувствате атмосферата в нашия дом, в който  ключът

                                                      към детското  сърце е в сигурни ръце!

                                 За допълнителна информация - тел. 028257240 и тел. 029250167

                                                             Директор:  Лиляна Василева